Reactie op reactie SFB op initiatiefvoorstel Wet Inkomsten- en Dividendbelasting

Geschokt is kennisgenomen van het artikel van 24 november 2023 van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseur (SFB) in het Dagblad Suriname, “SFB vindt de initiatiefwet wijziging dividendbelasting en inkomstenbelasting ondoordacht”. Geschokt, omdat als dit soort artikelen en opstelling van belangengroepen ons niet meer schokken, dan is zulk een gedrag verheven tot norm. Dat moeten wij voorkomen en ons richten op wat goed is voor land en volk, zo ook wanneer het om belastingen gaat. Daarbij moeten wij niet onze emoties, maar onze emotionele gedragingen beheersen. Daarom zullen wij in dit betoog verder ons richten tot de feiten.

  1. In de eerste alinea van het artikel stelt de SFB dat zij zeer onaangenaam verrast zijn met de ingediende initiatiefwet tot wijziging van de dividendbelasting 1973 en de wet inkomstenbelasting 1922”. Waarom de SFB zeer onaangenaam verrast is, zeggen zij niet. Daarom kan hierop geen reactie komen.

Ingeval de SFB onaangenaam verrast is, omdat de initiatiefnemer niet vooraf de zegen van de SFB heeft gevraagd, is de zeer onaangenaam verrassing misplaats. De SFB is slechts een belangenvereniging die opkomt voor de belagen van haar leden en dat is slechts een handje vol belastingadviseur. Ondanks de beperkte belangenbehartiging van de SFB worden zij toch in het fiscale wetgevingsproces betrokken. Echter, betekent dit niet dat elke initiatiefnemer de SFB vooraf moet consulteren. Dit zou een inbreuk doen op het recht van DNA-leden om initiatiefwetten in te dien en hun belangrijke taak om wetten te maken, bijna onmogelijk maken.

  1. In alinea 2 stelt de SFB dat na bestudering van dit wetsontwerp zij tot de conclusie komen dat de initiatiefwet een ad hoc beleid is en dat de SFB de samenhang mist met het overige fiscaal beleid van de regering. De SFB verzuimt ook hier om dit standpunt te onderbouwen. Op de vraag wat het fiscaalbeleid van deze regering is, wordt verwezen naar de diverse regeringsverklaringen waarin ook het streven naar verbetering van het investeringsklimaat is opgenomen. Zie daar de samenhang. Van de SFB mag tenminste verwacht worden dat zij ook regeringsverklaring en ander documenten waarin de regering haar beleid kenbaar maakt, tot zich neemt.

De SFB vervolgt door te stellen dat deze maatregelen een beloning lijkt te zijn voor belastingplichtigen de heffing van dividendbelasting en inkomstenbelasting hebben ontlopen, en nu in één keer de kans krijgen om de in hun NV’s opgepotte winsten, belastingvrij aan zichzelf uit te keren. Deze stelling rechtvaardigt de aanname, dat indien de SFB dit stelt zij over informatie beschikken van het ontlopen van belastingheffing door belastingplichtigen. Voor zover de SFB over informatie beschikt dat belastingplichtigen de heffing van dividendbelasting en inkomstenbelasting in strijd met de wet jaren hebben ontlopen, dan rest zij niets anders te doen, in het belang van land en volk, deze informatie – al dan niet anoniem – door te geven aan de belastingdienst. Doen zij dat niet, dan vervalt elke grond om enig verwijt naar de initiatiefwet werpen. Zelfreflectie is een in deze het juiste devies. Zeker als men adviseurs is van de belastingplichtigen die de heffing van deze belastingen jarenlang in strijd met de wet hebben ontlopen.

Wanneer de SFB bedoelt dat deze belastingplichtigen inkomstenbelasting en dividendbelasting hebben ontlopen door de winsten op te potten, is de stelling van SFB onbegrijpelijk en tegenstrijdig. Dit omdat een NV over haar winst daarover inkomstenbelasting dient te betalen. Let wel, SFB gebruikt het begrip “winst” en dan mag ervan uitgegaan worden dat het gaat om winst in fiscale zin. Onbegrijpelijk is dan hoe de NV inkomstenbelasting ontloopt, tenzij de NV bewust belasting ontduiken. Wel nu, in het voorgaande is al ingegaan op de morele plicht om bij kennis van belastingontduiking -al dan niet anoniem – dit door te geven aan de fiscus.

Het oppotten van winst na betaling van de inkomstenbelasting, is de vrije keuze van de vennootschap. Daar mag geen enkele overheid zich mee bemoeien. Oppotten van winst is ook niet verboden. Door nu gebruik te maken van de faciliteit die initiatiefnemer wenst te bereiken met de het wetsvoorstel, is ook binnen de kader van het recht en wet. Daar is er niets mis mee.
Overigens de overheid heeft op opgepotte winst slecht een theoretische belastingclaim. Indien de winst nooit wordt uitgekeerd is die claims slechts een droom.

Hoe heeft de aandeelhouder dan een economisch voordeel, indien de winsten zijn opgepot? Het voordeel voor de aandeelhouder, zit het in de vermogenstoename van de NV, wat zich vertaalt in de waarde van de aandelen van de NV en een beetje fiscalist weet dat onder de huidige wetgeving het eenvoudig is om opgepotte winst aan de aandeelhouder te doen toekomen, zonder dat daarover belasting te betalen. Als de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt, is over de vervreemdingwinst geen belasting verschuldigd. Zie daar dat het initiatiefwet niet bedoeld is om een bepaalde groep te bevoordelen, maar enkel om investeringen in vennootschappen te stimuleren, investeringen in familie vennootschappen stimuleren en met name de particuliere beleggers meer rendement te gunnen dat ze nu realiseren. Ook toegang te geven tot kapitaal aan bedrijven die straks moeten voldoen aan de local content verplichting. Hopelijk worden banken en financiële instellingen geprikkeld om nieuwe producten te ontwikkelen voor de particulieren beleggers.

Kortom het oppotten van winst is niet verboden en ethisch niet onverantwoord. Als in NV winst heeft dient zij inkomstenbelasting daarover te betalen en wat na het betalen van de nog aan winst over is, is vrij uitkeer baar. Door de afschaffing van dividendbelasting wordt de dubbelbelasting weggenomen. Deze initiatiefwet voorziet enkel en alleen in het buiten de heffing houden van dividendbelasting (nadat inkomstenbelasting over de winst is betaald) wanneer de ontvangende persoon in Suriname woont en wanneer de uitkerende vennootschap in Suriname gevestigd is. In alle andere gevallen blijft de inkomstenbelasting en de dividendbelasting gewoon geleden.

Het is wellicht goed om te wijzen naar het Caricom belastingverdrag, waarin een tarief van 0% is opgenomen. Suriname is nog geen partij bij deze overeenkomst, dus geldt deze beperking niet voor Suriname. Het zou goed zijn om ook in het voorstel een 0% voor Caricom ingezetene/gevestigden in te voeren. Dit zou Suriname, hoewel geen partij van het verdrag, als vestigingsland binnen de Caricom wel op de kaart zetten

  1. Dat de SFB een relatie legt met de huidige financiële situatie van het land, is zeer onbegrijpelijk, omdat de opbrengst van de dividendbelasting eigenlijk te verwaarlozen is. Waarom de SFDB dit wetsvoorstel een grote onrechtvaardigheid vindt, is zeer suggestief en slaat nergens op. Door te stellen dat het voorstel onrechtvaardig is vooral omdat het gaat om het gaat om een initiatiefwet door de DNA, is impliciet een kwalificatie van de DNA. Dit is zeer verwerpelijk.

Het voorgaande doet de vraag rijzen waar dan de rechtvaardiging is van de recente wijziging van de Petroleumwet waarbij de oliegiganten en hun subcontractor zijn vrijgesteld voor de dividendbelasting, welke wetswijziging wel door de SFB met veel tamtam is ontvangen en door de SFB is ondersteund. Is dat omdat de meeste oliebedrijven en hun subcontractors gebruikmaken van de dienst van de leden van de SFB, terwijl de gemiddelde Surinaamse ingezeten, geen belastingadviseurs kunnen permitteren? Wanner dit prachtig en goed doordacht initiatiefwet is aangenomen, hebben de natuurlijke personen die in Suriname wonen en de uitkerende vennootschappen die in Suriname zijn gevestigd, ook geen advies nodig van welke belastingadviseur dan ook, want buiten de heffing houden van deze belastingen is van rechtswege. Zie daar wellicht een reden dat de SFB opkomt tegen dit initiatiefwet.

  1. De relatie tussen de rommelige implementatie van de BTW en dit initiatiefwet is niet duidelijk, althans mist elke relatie. Dat de BTW rommelig wordt geïmplementeerd is meer een kwestie van de kwaliteit van de belastingdienst dan het beoogde doel van de initiatiefwet. Overigens de belastingdienst heeft voor zover bekend nimmer beleid ontwikkeld voor de inning van dividendbelasting. Ook niet verkapte vorm van dividenden is bij de belastingdienst een ver van mijn bed verhaal. Het is dus nu de vraag welk belang de SFB dient?
  2. De SFB geeft aan dat de motivering van het ontwerp in de MvT de lading niet dekt. Deze wet is een van de voorstellen om de het ondernemersklimaat te verbeteren. Overigens gelden voor ondernemers ook een faciliteiten van vrijstelling van invoerrechten bij het invoeren van grondstoffen en bedrijfsmiddelen. Dat de faciliteit nu aan banden is gelegd, is meer bedoeld om misbruik van deze faciliteit tegen te gaan. Van de SFB mag in deze ten minste verwacht worden dat ze objectief het beleid beoordelen en niet slechts voor een eng belang opkomen.
  3. Dat de SFB pleit voor het actualiseren van de bestaande investeringswet 2001 is begrijpelijk. Indien die wet die nu nog geldig is zo effectief was, dan behoefde men die niet te actualiseer. Ten overvloede wordt opgemerkt dat de vrijstelling van rechten bij invoer wel nog geldt voor de ondernemers. Ze moeten alleen maar voldoen aan de gestelde voorwaarden. De stelling dat omdat de investeringswet niet geactualiseerd is, de MvT alleen maar mooie woorden heeft en daardoor lijken op holle frasen, is zo buiten elke norm en komt geheel voor rekening van de SFB. Overigens de Investeringswet 2001 heeft maar een kleine groep ondernemers gefaciliteerd, welke ondernemers ook gebruikt maakten van bepaalde diensten van een lid van de SFB. Door zoveel formele bepalingen in de investeringswet 2001 op te nemen is de uitvoering niet eenvoudig en daarom is haast altijd hulp van een belastingadviseur nodig. Een wijziging van de Investeringswet door de ingewikkelde procedures eruit te halen, zou goed zijn voor Suriname. Kennelijk zou de SFB daar ook moeite mee hebben, als die wet eenvoudig wordt gemaakt.
  4. Dat volgens de SFB het wetsontwerp zeer onrechtvaardig is en een rechtstreeks affront is naar belastingplichtige die in de loop der jaren wel de winsten uit hun bedrijf hebben uitgekeerd en netjes de verschuldigde dividendbelasting en de inkomstenbelasting daarop 2 hebben betaald, is echt uit de lucht gegrepen. Uit deze zin is te halen dat er sprake is van dubbel belasting. Ja, de dubbele belasting wordt met de initiatiefwet ongedaan gemaakt en de cijfers van de belastingdienst over de ontvangen dividenden spreken de hier vermelde stelling dat van de SFB tegen. Op grond van de cijfers kan gesteld worden dat weinig bedrijven dividend uitkeren en dus dividendbelasting hebben betaald.

De stelling hier genoemd van de SFB geeft aanleiding om de SFB op te wijzen dat ook een on-rechtvaardiging zit in de inkeerregeling en/of generaal pardonregeling van de belastingdienst, om belastingplichtigen de faciliteiten te verlenen om hun achterstallige belastingen in te lopen, zonder boete en rente door te berekenen, terwijl andere groepen keuring aan hun verplichtingen hebben voldaan en dus geen rentevoordeel hebben gehad, dan wel bepaalde belastingen wel boet en rente moesten betalen. Waar zit die rechtvaardiging dan in? Het zijn vooral de leden van dezelfde SFB die voor hun cliënten van deze regelingen gebruikmaken. In dat geval is de onrechtvaardigheid dan volgens de SFB wel rechtvaardig.

Dat belastingambtenaren gedemotiveerd raken door deze wetinitiatief is zo verwerpelijk. De belastingambtenaren hebben geen of weinig aandacht voor de dividendbelasting en vermogensbelasting. Velen van deze ambtenaren weten niet eens hoe en aangifte dividendbelasting eruitziet. De SFB zou er goed aandoen om te pleiten om eventuele vrijgekomen capaciteit doordat de dividendbelasting en de daaraan ten gronde gelegen inkomstenbelasting wordt afgeschaft, inzetten voor een betere implementatie van de BTW.

  1. De laatste twee alinea is politiek getint en daar zal niet op worden ingegaan, met enkel de opmerking, dat de SFB gerechtigd is elke oproep te doen. Echter eerst de DNA leden te kwalificeren als ongeschikt en ondeskundig en dan weer oproepen om niet in te stemmen met de initiatiefwet komt erg hypocriet over.
  2. Tot slot is het goed op te merken, dat de goudbedrijven, de contractors en subcontractors zijn vrijgesteld van dividendbelasting. Deze groep is een markt voor de SFB. De gemiddelde Surinaamse particuliere beleggers dus niet. Ze hebben ook niet de mogelijkheid om dure consultants te betalen om ervoor de zorgen dat dividendstromen ergens in een belastingparadijs terechtkomen en rechtstreeks in de zakken van de oliebedrijven en goudbedrijven terechtkomen. Oordeel zelf wat rechtvaardigt is.
  3. Zie ook hetzelfde artikel op de nieuwste Suriname Herald van de SDFB met dezelfde inhoud en strekking als hier besproken.

Conclusie
De SBF is enkel voor haar eigen belang bezig en kwalificeert alles wat enigszins daartegen aankomt als ondeskundig en onrechtvaardig, terwijl het schrijven van de SFB niet is onderbouwd, onsamenhangend is en de gemiddelde lezer op het verkeerde been zet. Een goede lezer komt tot een andere conclusie.

Asiskumar Gajadien
(DNA-lid, Initiatiefnemer)

error: Kopiëren mag niet!