SFB vindt initiatiefwet wijziging dividendbelasting en inkomstenbelasting ondoordacht 

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) is zeer onaangenaam verrast met de ingediende initiatiefwet tot wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 en de Wet Inkomstenbelasting 1922. 

Na bestudering ervan komt de SFB tot de conclusie dat dit wetsontwerp overkomt als een ad hoc maatregel, die weinig doordacht lijkt. Ook mist de SFB de samenhang hiervan binnen het overige fiscale beleid van de regering. Deze maatregel lijkt een beloning te zijn voor belastingplichtigen, die jaren de heffing van dividendbelasting en inkomstenbelasting hebben ontlopen, en nu in één keer de kans krijgen om de in hun NV’s opgepotte winsten, belastingvrij aan zichzelf uit te keren. En dat, terwijl de regering juist nu naarstig op zoek is naar meer financiële middelen om de allesomvattende economische malaisse in ons land het hoofd te bieden. Een grotere onrechtvaardigheid in deze tijd lijkt moeilijk denkbaar, vooral omdat het hier gaat om een initiatiefwet uit De Nationale Assemblee. 

Het kan niemand ontgaan zijn, dat het grootste deel van de gemeenschap op dit moment ernstig gebukt gaat onder de gevolgen van de rommelige implementatie van de BTW, en loontrekkers zelfs massaal de straat op moeten gaan om een evenwichtigere belastingdruk over hun inkomsten af te dwingen. 

De gegeven motivering in de ontwerp-Memorie van Toelichting (MvT), dekt de lading niet. Waar aangegeven wordt dat het gaat om het stimuleren van investeringen in Suriname, worden veel ondernemers in de dagelijkse praktijk juist geconfronteerd met het terugschroeven van voor hun vitale vrijstellingen op de import van bedrijfsmiddelen en overige inputs. Deze vrijstellingen zijn hard nodig om hun bedrijf in deze moeilijke periode draaiende te houden en verder verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen. 

De vele mooie woorden in de ontwerp-MvT over het stimuleren van investeringen, lijken daardoor slechts holle frasen. Als het de initiatiefnemer(s) werkelijk menens is om investeringen en economische bedrijvigheid in Suriname te stimuleren, dan zou er naar de mening van de SFB, liever voor gekozen kunnen worden om de bestaande Investeringswet 2001 te actualiseren en in volle omvang toe te passen. 

Het wetsontwerp is zeer onrechtvaardig en is een rechtstreeks affront naar belastingplichtigen toe, die in de loop der jaren wel de winsten uit hun bedrijf hebben uitgekeerd en netjes de verschuldigde dividendbelasting en inkomstenbelasting daarop 2 hebben betaald. Daarnaast kan deze maatregel ook een demotiverend effect hebben op medewerkers van de Belastingdienst, die ondanks de gebrekkige beschikbare middelen, toch het optimale voor de Staat proberen binnen te halen. 

Met het oog op het bovenstaande geeft de SFB de initiatiefnemer(s) in overweging het ingediende wetsontwerp in te trekken. 

Tegelijk verzoekt de SFB de regering om, via de geëigende kanalen, de initiatiefnemer(s) ernstig te ontraden om dit wetsontwerp verder door te zetten. Voor het geval het wetsontwerp echter toch door De Nationale Assemblee in behandeling mocht worden genomen, dan doet de SFB een dringend beroep op ons volksvertegenwoordigend lichaam als geheel, om in het belang van een rechtvaardige verdeling van lasten binnen onze gemeenschap, het betreffende wetsontwerp niet goed te keuren. 

Paramaribo, 22 november 2023 

Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs 

Mr. Roy Shyamnarain, voorzitter 

Farousha I. Rellum MSc., secretaris

error: Kopiëren mag niet!