Maandelijks Economische Activiteiten Index geeft 2,8% groei aan in april

Volgens die Maandelijks Economisch Activiteiten Index (MEAI)  welke door de Centrale Bank van Suriname wordt bijgehouden zijn de bedrijfsactiviteiten in april met 2,8% toegenomen. De toename van bedrijfsactiviteiten wordt voornamelijk gedreven door de sectoren transport en opslag, horeca en handel.

De groei in april 2022 was voornamelijk het resultaat van de opheffing van de Covid-19 restricties en de toegenomen vraag naar zwaar materieel in de grootschalige goudmijnbouwsector. Ondanks de groei blijft de Maandelijks Economische Bedijfsactiviteiten Index echter nog onder de niveaus van de pre-pandemische periode.

De groeicijfers worden berekend op basis van de 12 maandelijks-voortschrijdend-gemiddelde periode, waarbij 2015 als basisjaar wordt gehanteerd. De MEAI van april 2022 is de gemiddelde groei berekend over 12 bedrijfstakken van de laatste 12 maanden vergeleken met de voorgaande 12 maanden. De 12 maandse periode waarover de groei index in de verschillende bedrijfstakken wordt berekend loopt van mei van het ene jaar naar april van het daaropvolgend jaar.

De toename

De sector transport en opslag heeft met 1,3 procentpunt bijgedragen in de groei van de bedrijfsactiviteiten voornamelijk vanwege een toename van transportdiensten die bijna verdrievoudigden, dankzij een aanzienlijke toename in het luchtpassagiersvervoer. Dit was het gevolg van het opheffen van de Covid-19 beperkingen op internationaal reizen.

De sector accommodatie en voedingsdiensten en gerelateerde zaken droeg met 1,1 procentpunt bij aan de groei van de economische bedrijvigheid. De restaurantomzetten namen toe met 35% en het aantal overnachtingen vertoonde bijna een verdubbeling nadat de avondklok, die in 2020 werd ingesteld, in februari 2022 werd opgeheven.

Het aandeel van de sector handel in de groei bedraagt 0,9 procentpunt, voornamelijk vanwege een toename van de verkoop van zwaar materieel met 50%, kennelijk gedreven door de grootschalige goudmijnbouwsector.

Gesteld kan worden dat de groei van de economische bedrijfsactiviteiten in april 2022 voornamelijk het resultaat is van de opheffing van de Covid-19 restricties en de toegenomen vraag naar zwaarmaterieel in de grootschalige goudmijnbouwsector.

Survey

Voor het vaststellen van de Maandelijks Economische Activiteiten Index worden primaire en secundaire databronnen gehanteerd. De primaire data worden verzameld aan de hand van een maandelijkse survey onder een steekproef van circa 200 bedrijven, die “key players” omvat. Secundair data beslaan gegevens van de Douane, de Centrale Bank van Suriname, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en financiële verslagen van de geselecteerde bedrijven.

De 12 bedrijfstakken waarvan de bedrijfsactiviteiten worden gemeten zijn: 1) landbouw, jacht, bosbouw en visserij, 2) mijnbouw, 3) industrie en fabricage, 4) elektriciteit, gas stroom en gekoelde lucht, 5) watervoorziening: riolering, afvalbeheer en sanering,  6) constructie, 7) groot- en kleinhandel en markten (handel), 8) transport en opslag, 9) accommodatie en voedingsmiddelen en gerelateerde zaken, 10) informatie en communicatie, 11) verzekerings- en andere financiële instellingen en 12) overheid (exclusief onderwijs en gezondheidszorg).

De MEAI is een korte termijn indicator die inzicht verschaft in de richting van de economische bedrijvigheid in het land. Het is belangrijke hulpmiddel voor beleidsmakers, onderzoekers en analisten, maar ook voor het bedrijfsleven en overige belanghebbenden. Zo kan de MEAI ondersteunend zijn voor het bedrijfsleven bij het overwegen van investeringsbeslisingen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!