De conceptwet Productschappen

Op dit moment ligt bij de Nationale Assemblee het ontwerp van de Wet Productschappen (zie onderaan). Te midden van de huidige problemen in de rijstsector, waarbij padieboeren en de rijstverwerkers/exporteurs met elkaar overhoop liggen over de hoogte van de opkoopprijs van padie, zijn geluiden te horen dat er voor de rijstsector een productschap moet komen.

Een productschap is een bij wet ingestelde publiekrechtelijke organisatie van producenten en ondernemers die dezelfde grondstof in verschillende stadia bewerken. In een productschap zitten dus bedrijven en ondernemers in een bepaalde bedrijfskolom. Vanwege zijn publiekrechtelijke status heeft zo’n productschap de bevoegdheid om bepaalde regels vast te stellen. Een productschap heeft als een van haar hoofdtaken om de organisatie van de productie van een bepaald product goed op elkaar af te stemmen. Productieverbetering, efficiëntie, prijsbepaling en afzet zijn enkele belangrijke hoofdpijlers. De jarenlange en steeds terugkerende problemen in de rijstsector meent men het beste vanuit een productschap rijst te kunnen aanpakken. Behalve voor het product rijst, zou men bijvoorbeeld ook productschappen kunnen instellen voor de visserij, de melksector of de kipsector. In feite gaat het dus om een organisatievraagstuk in de productie van een bepaald product. 

Bij DNA

De regering heeft vorig jaar augustus het ontwerp van de Wet Productschappen bij de Nationale Assemblee ingediend voor behandeling en goedkeuring. Het betreft hier een raamwet die de overheid de wettelijke bevoegdheid geeft om bij staatbesluit voor twee of meerdere groepen van ondernemingen die verschillende functies vervullen bij de totstandkoming van een bepaald product of groepen van producten een rechtspersoon in te stellen, genaamd productschap. In de toelichting op het wetsontwerp staat, dat een productschap te beschouwen is als een vorm van functionele decentralisatie, waarbij de overheid een bepaald deel van haar bestuurlijke taak overdraagt aan deze publiekrechtelijke rechtspersoon, die tot doel heeft middels zelfregulering het algemeen belang te dienen van alle bij de productie tot en met afzet betrokken groepen van ondernemingen. 

Het gaat om de organisatie van een verticale structuur waarin de groepen van ondernemingen zich onderscheiden naar gelang van het stadium dat hun product inneemt in de productiekolom van grondstof tot eindproduct.

Raamwet

Evenals bij de Waterschappen is bij de Productschappen  gekozen voor een raamwet, op grond waarvan bij staatsbesluit productschappen kunnen worden ingesteld naar gelang de behoefte zich manifesteert, zoals in de rijstsector. De raamwet regelt de organen, de werkwijze en de bevoegdheden van de productschappen. Afhankelijk van de groepen van ondernemingen waarvoor het productschap wordt ingesteld, zal een bepaalde minister met de uitvoering van de wet worden belast. Het toezicht op een productschap wordt toevertrouwd aan de minister. Een productschap heeft volgens het wetsontwerp een bestuur dat uit 9 leden bestaat. De voorzitter wordt door de minister voorgedragen. De overige bestuursleden komen uit de gelederen van overige actoren in het bedrijfskolom. 

SS

error: Kopiëren mag niet!