Roep om “krachtig leiderschap”

Het VHP-Assembleelid Sham Binda vindt dat het tijd is om een goed voorbeeld te geven aan de samenleving door de autoriteiten. “We zitten in de Assemblee en ontwerpen wetten en moeten ervoor zorgen dat alles conform de wetten geschiedt, maar als wij zien dat regeringsautoriteiten zelf de wet overtreden, dan moeten er daaraan consequenties worden verbonden”, is het standpunt van de volksvertegenwoordiger namens de VHP. “Het zijn zaken die niet kunnen, ook niet om het behoud van de coalitie. Al gaat het ten koste van de coalitie, dat maakt niet uit, maar de samenleving kan niet gebukt gaan door mensen die de regels overtreden.”

Binda haalt ook de serie van feesten aan van de afgelopen dagen, waarbij prominenten de regels ook hebben overtreden. “Men schroomt er niet voor om flyers te verspreiden terwijl er aan de andere kant niet wordt opgetreden. Wet en recht worden in feite vertrapt.”

Coalitie

Dat er sprake is van een coalitie telt voor Binda niet, “we kunnen dit niet blijven accepteren.” “Niet omdat we in een coalitie verband zitten moeten wij elkaar de hand boven het hoofd houden. Als mensen bepaalde handelingen plegen moet men de eer aan zichzelf houden. Het is een stukje eer naar de samenleving toe.” Binda verwacht een harder optreden van de politie, omdat de voorbereidingen van feesten dagen van tevoren bekend zijn. Feesten zouden aan het begin en niet na uren tegen het einde moeten worden stopgezet. De volksvertegenwoordiger noemt dit ‘schijnoptreden’. “De regering roept iedereen op om zich aan de regels te houden, maar aan de andere kant worden deze overtreden door mensen in de regering zelf. De president moet hard optreden zonder aanzien des persoon.”    

Om zijn woorden kracht bij te zetten noemt het Assembleelid artikel 93 van de Grondwet:

“Bij de installatie leggen de President en de Vicepresident ten overstaan van De Nationale Assemblée, in handen van de voorzitter, de volgende eed of verklaring en belofte af: Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot President van de Republiek Suriname (Vicepresident) aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof), dat ik bij de vervulling van het Presidentieel (Vicepresidentieel) ambt, de belangen van land en volk met al mijn vermogen zal voorstaan, waarnemen en bevorderen. Ik zweer (beloof), dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Republiek Suriname naar mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van allen zal beschermen en tot de instandhouding en de bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten en de omstandigheden te mijner beschikking stellen, gelijk een goed en getrouw President (Vicepresident) verschuldigd is. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)”.

Binda: “De vp overtreedt deze wet.”

Ondervoorzitter DA’91  

Ook Romeo Stienstra, ondervoorzitter van DA’91, spreekt over ernstige feiten in het prille begin van 2022. “Die bevestigen wat wij al een poosje vermoedden. Er is totaal geen eenheid van beleid, de regering en de aan haar gelieerden zijn niet in staat noch bereid de voorbeeldfunctie voor de samenleving in te vullen. Verantwoord bestuur is ver te zoeken. Reeds eerder hebben wij aangeven, dat de president de totale regie van het land kwijt is”, haalt Stienstra uit.

“Terwijl vele burgers zich dag en nacht inzetten om de pandemie het hoofd te bieden, wordt steeds weer duidelijk dat exponenten uit coalitiepartijen zich noch aan wet noch aan welk gebod dan ook storen.” Stienstra vraagt waar de sterke leider blijft “die moedig en onbevreesd het gezag zou moeten laten gelden en kordaat zou moeten optreden.” De ondervoorzitter van DA’91 ziet nog te weinig gebeuren. “President Santokhi stelt ontzettend teleur in deze en wekt de indruk dat hij ten koste van alles, ook ten koste van de belangen van de samenleving, de macht wil behouden. De leider zoals hij de kiezer die had voorgehouden in aanloop naar de verkiezingen van mei 2020 is in geen velden te zien noch te horen.”

Hij denkt dat het behouden van de macht vanwege uiteenlopende belangen ten koste van het volk tot meer nadelige gevolgen zal leiden. “Het zal alleen maar erger worden.” Hij adviseert de president om een evaluatie te maken en om dringend noodzakelijke correcties in beleid aan te brengen. Stienstra draait er niet omheen dat hij liever een einde ziet aan de coalitie.

“Om de verdere afglijding en vernietiging te remmen”, licht hij toe, terwijl hij tot slot de verwachting uitspreekt dat het kiesstelsel nog zal worden gewijzigd.

RB  

error: Kopiëren mag niet!