Directeur Belastingdienst: “Tripartiet Akkoord is historisch”

Belastingen belangrijk element voor in stand houden samenleving en economie

Belastingen zijn een belangrijk element voor de overheid om betalingen te verrichten alsook voor het in stand houden van samenleving en economie. Ismaël Kalaykhan, directeur der Belastingen, benadrukt dat het invoeren van belastingen niet nadelig mag zijn voor de samenleving en de economie ook niet mag verstoren. “Daarom moet het heel zorgvuldig en weloverwogen gebeuren, en er moet een goede belastingmix zijn”, aldus de directeur. Met het laatste doelt hij op de verschillende soorten belastingen, waaronder de inkomsten- en loonbelastingen.

In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord tussen regering, vakbeweging en bedrijfsleven, is het aanpassen van deze belastingen een van de voornaamste afspraken. Kalaykhan noemt het akkoord historisch: “Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting.” Het pakket is echter veel ruimer, met onder meer de invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw), dat voor 1 juli 2022 zal gebeuren. Het aanpassen van de belastingschijven is echter de eerste fase, waarna het heel pakket aan belastingen bekeken zal worden. De btw is volgens de belastingdirecteur niet alleen een belastingwijziging, maar ook een behoorlijke interventie in het economisch gebeuren binnen Suriname. Deze maatregel zal volgens hem ook een behoorlijke impact hebben. 

Doordat de consumptie belast zal worden, zullen er ook aanpassingen gepleegd moeten worden aan de inkomstenkant van de belastingbetaler. Directeur Kalaykhan: “Je kan iemand pas meer laten consumeren als hij meer overhoudt.” Dit vraagt dan ook aanpassingen in de inkomsten- en loonbelasting. De belastingdirecteur spreekt over een onderdeel van de totale hervorming, die meerdere aspecten zal hebben. Zo zullen wetten daar waar nodig aangepakt dan wel herzien worden. Het gaat om een scala aan maatregelen.

CDS

“Het wordt een hele overhaul”, aldus directeur Kalaykhan, die aangeeft dat ook zal worden nagegaan hoe de belastingdruk verdeeld zal worden. Naast de btw ligt ook de bronbelasting in de pijplijn. Met stakeholders worden momenteel gesprekken gevoerd over hoe deze het best in te voeren.

Behalve dat belastingen budgettair voordelig moeten uitpakken, moeten ze ook als sturingsmiddel kunnen dienen. Zo zal de lokale productie gefaciliteerd moeten worden en vrijstellingen voor investeringen gegeven kunnen worden. Om de belastingen zo effectief mogelijk te heffen zijn er ook mensen nodig die daar voldoende bagage voor hebben. Verder is het van belang na te gaan hoe de burger de belasting ervaart. Directeur Kalaykhan noemt klantbehandeling, bereikbaarheid en communicatie als factoren voor succesvolle belastingheffing. Hij meent dat de belastingbetaler in woord en daad gediend moet worden. Belangrijk is volgens hem dat ook wordt aangegeven wat met de belastinggelden gedaan wordt.

error: Kopiëren mag niet!