C-47 schrijft brief naar president Santokhi

‘Solidariteitsheffing zal zwaar aangetaste koopkracht werknemers verder doen eroderen’

Het bestuur van de vakcentrale C-47 heeft gisteren onder leiding van voorzitter Robby Berenstein in een schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi haar misnoegen geuit over het voornemen van de regering om om o.a. via een solidariteitsbelastingheffing, de inkomsten van de Staat weer tot aanvaardbare proporties te brengen. “C-47 is zich volledig bewust van de zeer precaire situatie van staatsfinanciën die deze regering heeft overgenomen en dat er acuut maatregelen genomen dienen te worden. Als zodanig staat de vakcentrale voor honderd procent (100 %) achter het principe dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit is tijdens de hearings die er zijn gehouden in het voortraject van uw presidentschap duidelijk aan u aangegeven. Echter, met de verhoging van de twee hoogste tariefschijven van de Wet Loon/Inkomstenbelasting worden de echte breedste schouders, die te vinden zijn in de verschillende kapitaalsgroepen, ongemoeid gelaten. Onder andere hierdoor zal deze wet niet het gewenste effect sorteren, integendeel zal deze de reeds zwaar aangetaste koopkracht van de werknemers verder doen eroderen. Werknemers hebben absoluut geen probleem om de nodige offers te brengen, in tegendeel vinden ze het in deze sitautie noodzakelijk. Echter, met het kiezen van de solidariteitsheffing als middel om de financiële huishouding op orde te brengen, worden de loontrekkers wederom onevenredig zwaar geraakt”, wordt aangevoerd.

Sinds 2015 bezig met regering

De vakbeweging is volgens Berenstein sedert 2015 met de intussen afgetreden regering bezig om structureel wijziging te brengen in het voor de loontrekkers onrechtvaardig belastingsysteem. Dit, middels aanpassing van de belastingschijven en tarieven. De besprekingen van 2015 waren de voortzetting van besprekingen met voorgaande regeringen over hetzelfde onderwerp. Dit geeft aan dat voornoemde wijzigingen van levensbelang zijn voor de werkende klasse. Deze schijven en tarieven zijn overigens nog steeds niet gewijzigd. Het feit dat de conceptwet een kopie is van de wet van 2002, zonder integrale wijziging van de schijven en tarieven veroorzaakt dat nu zelfs de lagere lonen zullen vallen onder de solidariteitsheffing. Dit is voor C-47 en haar lidbonden absoluut onacceptabel. “Wij hebben ook kennis genomen van uw aankondiging met de vakbeweging in overleg te zullen treden omtrent het onderhavige. De door u gevolgde procedure geeft aan voornoemde ontmoeting echter het karakter van een mededeling. Vanwege de kennis en ervaring zoals hierboven geschetst, die er binnen de vakbeweging bestaat over het onderhavige zou het raadzaam geweest zijn deze besprekingen vooraf te hebben gehad, ook vanwege het feit dat er afspraken zijn tussen de regering en de vakbeweging met betrekking tot het onderwerp. Dit zou ook ten goede gekomen zijn aan het hoognodige draagvlak. De door u gevolgde werkwijze heeft tot gevolg gehad dat de verschillende lidbonden van C-47, maar ook binnen andere vakcentrales zitten met veel onduidelijkheden. Naast de onduidelijkheden, hebben zij ook hun ontevredenheid over het onderhavige uitgesproken. In het kader van het voorgaande komt er nog deze week een meeting tussen het bestuur van C-47 en de vakorganisaties. De resultaten van het overleg zullen wij u uiteraard niet onthouden”, aldus Berenstein.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: