DNA-rapport Stuart Jabini

het rapportFractie: NDP/Megacombinatie
Periode: 2010-heden

Op welke verwezenlijking(en) tijdens uw periode als parlementariër bent u het meest trots?
Als parlementariër kan je zaken niet individueel verwezenlijken. Je kunt wel je ondersteuning geven aan de regering. Je zou dus moeten kijken wat zij gedaan heeft op basis van haar partijprogramma en ontwikkelingsplan. Ik heb samen met de regering geprobeerd de meeste zaken die door haar zijn geïnitieerd naar het binnenland door te voeren. Zo kan opgenoemd worden: het dieseltekort voor generatoren in het binnenland, waar ik mij voor sterk heb gemaakt, is aangepakt en teruggedrongen. De mensen krijgen nu regelmatig diesel, waardoor men niet voor langere tijd meer steeds in het donker hoeft te blijven. Er zijn ook twee politieposten opgezet te Djoemoe en Nieuw Aurora te boven Suriname, waar ik samen met de minister van Juspol mede voor gezorgd heb. Er moeten nog enkel wat bootsmannen aangetrokken worden en boten aangeschaft worden voor de politie, zodat die ook zichtbaarder wordt op de rivier. Voorts is de criminaliteit teruggedrongen. Criminelen die een feit in bijvoorbeeld Paramaribo gepleegd hebben, kunnen zich niet meer schuilhouden in deze gebieden. Daarnaast zijn er nieuwe scholen gebouwd, waaronder OS Nieuw Aurora vorig jaar. Het aantal leerlingen op de school is dit jaar gegroeid. De EBG-school die er reeds was, was overvol en er was behoefte aan een tweede school. Ook is het gelukt om een vervolg avondopleiding Onderwijzersakte te bewerkstelligen voor onderwijzers te boven Suriname zelfs vanaf Nieuw Aurora naar Pokigron, waardoor leerkrachten zichzelf verder kunnen bekwamen. Het VOJ Atjoni heeft ook haar deuren geopend tijdens deze regeringsperiode. Er moeten nog wel praktijklokalen komen en ik had gehoopt dat dit nu al verholpen was, maar we blijven eraan werken. Het internaat te Atjoni is geopend, ook al is het nog niet helemaal af maar er is tenminste onderdak voor de kinderen. Diverse waterleidingprojecten zijn uitgevoerd en afgehandeld. Daarnaast zijn mensen die jarenlang werkten bij de watervoorziening in het binnenland, maar niet formeel in dienst waren, nu in overheidsdienst, evenals enkele schoonmaaksters die jarenlang gewerkt hebben en nooit een salaris hebben ontvangen. In een aantal dorpen is het elektriciteitsnet uitgebreid en verbeterd zoals Jaw Jaw en Nieuw Aurora. Gebieden die nog niet voorzien waren van elektriciteit zijn dat nu wel en oude kabels zijn vervangen met moderne. In het kader van het decentralisatieproject zijn er communicatiepaden aangelegd en verbeterd. Er zijn over diverse kreken bruggen gebouwd en de paden tussen de dorpen zijn opgeschoond, waardoor het nu makkelijker zal zijn om van het ene dorp naar het andere te gaan, omdat de dorpen nu met elkaar verbonden worden. Kortom de meeste zaken die men voornemens was te doen, daar is tenminste een aanvang mee gemaakt. Zaken moeten alleen verder verfijnd worden.
Wat wilt u, indien u wederom tot DNA-lid gekozen wordt, tijdens de volgende zittingsperiode bereiken?
‘Mijn grootste wens is dat alle dorpen in de boven Suriname met 1 grote generator van stroom kunnen worden voorzien, zodat alle dorpen 1 maal 24 uren over stroom kunnen beschikken. Dit is van belang voor de ontwikkeling van het gehele binnenland, de scholen, de ondernemers en voor de bedrijvigheid. Dit kan ook in combinatie met zonne-energie. Momenteel is het ministerie van Handel en Industrie bezig deze zaak door te nemen. Het grondenrechtenvraagstuk moet nog aangepakt worden. Op dit stuk zijn er nog geen vorderingen gemaakt. Dit is dus wel minder. Ondanks het feit dat de president een Bureau Grondenrechten heeft geïnstalleerd, is er verder niet veel productiviteit aan de dag gelegd op dit stuk. De nodige deskundigheid moet gezocht, aangehuurd of geïmporteerd worden en de zaak moet serieus aangepakt worden, omdat dit een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van het binnenland. Heel belangrijk is ook de agrarische sector. De landbouw in het binnenland moet verder gestimuleerd worden. Het binnenland is een agrarisch gebied en geen mijnbouwgebied, zoals velen denken. Het is slechts een klein deel dat in de mijnbouw zit, maar het overgrote deel zit in de landbouw. De opkoop en de afzet van de landbouwproducten is niet wat het wezen moet. Tenslotte is het zeer belangrijk dat er meer werkgelegenheid wordt geschapen voor vooral jongeren in het binnenland en dat het kleine ondernemerschap wordt gestimuleerd.’
Wie verdient volgens u de prijs van ‘beste parlementslid’ over de haast afgelopen regeerperiode en waarom?
‘Ik denk dat de meeste van de leden toch wel hun best hebben gedaan om hun werk te doen. Mijns inziens is Carl Breeveld een voorbeeldige parlementariër. Hij handelt op basis van eigen visie, hij blijft niet weg. Hij zegt uitdrukkelijk als hij voor of tegen iets is. Hij heeft zich als een waardige parlementariër en naar behoren gedragen. Persoonlijk heb ik geprobeerd naar eer en geweten op basis van de eed die ik heb afgelegd, mijn werk te doen. Hierbij heb ik het volk centraal gesteld en geprobeerd alle persoonlijke dingen achterwege te laten.’

Heeft u tips voor uw minder succesvolle collega’s in DNA?

‘Ze zijn er geplaatst om de belangen van het volk te dienen. Ze hebben een eed een belofte afgelegd. De Grondwet geeft je de orde aan waaraan je, je moet houden. Je moet dus geen obstructie voor het werk vormen en elke dag je werk blijven doen. Er zijn nog een heleboel wetten op stapel, en er is elke dag werk welke is blijven liggen. Wij moeten proberen eraan te werken dat deze wetten nog voor de verkiezingen worden aangenomen.’

Score: goed

Wij denken dat Jabini redelijk goed werk heeft verricht en dat hij een ‘goed’ verdient. Graag vernemen wij van onze Facebookpagina of u als lezer hiermee eens bent en wat volgens u de beoordeling zou moeten zijn.

error: Kopiëren mag niet!