Suriname niet opgewassen tegen het Autisme Spectrum Stoornis 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op de sociale interactie, communicatie en het gedrag van een persoon. Mensen met dit syndroom hebben moeite met sociale interacties en communicatie. Zij hebben beperkte interesses en tonen repetitief gedrag. Zij hebben moeite met veranderingen en zijn gevoelig voor zintuiglijke prikkels. Bij hen ontstaat er chaos in het hoofd en hebben ze veel meer tijd nodig om de informatie te verwerken. Hierdoor is het reactievermogen anders. 

De oorzaken van de stoornis kunnen een combinatie zijn van genetische, omgevings- en hersenontwikkelingsfactoren. Het leven van een persoon met autisme, is dus zeer uitdagend. 

Volgens de Verenigde Naties is het als taak van een land om te zorgen voor inclusiviteit in de gemeenschap met de slogan “Leaving no one behind”. Maar, hoe zit het daarmee in Suriname, waar geen gelijke kansen en onderwijsmogelijkheden kunnen worden geboden aan een ieder?  Met name kinderen met autisme hebben veel uitdagingen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, sociale interactie en zelfstandigheid in Suriname. 

Een bezorgde ouder geeft in zijn verhaal aan hoe hij samen met zijn gezin uiteindelijk stappen heeft ondernomen om zijn kind beter te accommoderen in een ander land dan Suriname. “In Suriname kreeg hij geen juiste begeleiding op de scholen”, aldus de ouder. Volgens hem zou het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur speciale leerkrachten moeten plaatsen op de openbare scholen. Momenteel zijn ouders met kinderen die autistisch zijn, merendeels afhankelijk van de enkele particuliere scholen. Hij gaf verder aan dat de openbare scholen speciale lokalen dienen te hebben of one-to-one begeleiding van leerkracht naar leerling moeten toepassen.

Kinderen met autisme hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor mensen met autisme zoals gespecialiseerde scholen, begeleid werken, sociale vaardigheidstraining, individuele en groepstherapie. Om kinderen met autisme gelijke kansen in het leven aan te bieden, moet er geïnvesteerd worden in het onderwijs, met name het speciaal onderwijs. 

“De scholen moeten ergotherapie, logopedie, een orthopedagoog en een kinder psycholoog ter beschikking hebben”. Er is veel geduld nodig en moet men spelenderwijs met deze kinderen omgaan. De behandeling van autisme richt zich meestal op het verminderen van specifieke symptomen en het aanleren van vaardigheden om beter met dagelijkse uitdagingen om te gaan, zoals gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ondersteunende therapieën. 

SD

error: Kopiëren mag niet!