Een vooruitblik op 2023 en daarna

Intro

Surinamers moeten een keer gaan begrijpen dat onze politici wel in staat zijn om van alles en nog wat te beloven. Ze zijn in staat financieel economische problemen te scheppen, ja daar zijn ze meester in omdat ze geen jota afweten van hoe een economie werkt. Maar als het gaat om het oplossen van de sociaaleconomische problemen van het land daar hebben ze geen kaas van gegeten. Ik heb me sinds het jaar 1968 bezig gehouden met derde wereld vraagstukken in het bijzonder met de ontwikkelingsproblematiek. En ik studeer nog steeds. Alle gesprekken die ik gehad heb met docenten aan de Landbouwuniversiteit voor wat betreft mijn carrière na het afstuderen, bij alle gesprekken werd mij op het hart gedrukt om terug te keren om Suriname op te bouwen. Vroeger kwamen veel studenten van de Landbouwuniversiteit op stage in Suriname of om hun promotieonderzoek te doen. Dus men had gevoel voor Suriname. Opbouwen is het trefwoord wat vaker werd gehanteerd. Opbouwen is dan ook de hoofdtaak van elke politicus van een derdewereldland.

Waarom opbouwen

Mensen hun gedrag hun handelen wordt gestuurd door hun bewustzijn. Als hun bewustzijn, zowel het zelfbewustzijn als het onderbewustzijn, zich niet parallel met de ontwikkeling van de maatschappij heeft ontwikkeld, dan loopt het achter. Het grootste deel van de mensen in een samenleving vertoont zombiegedrag, dat wil zeggen men is volgzaam en doet zoals hun opgedragen wordt dan wel van hun verwacht wordt. Kijk maar naar de vergaderingen van de oude politiek het is pure zombie politiek. 

Politieke leiders daarentegen moeten vooruit kunnen kijken, niet alleen naar de dag van morgen maar jaren vooruit kunnen kijken.

De realiteit in Suriname is echter dat onze politieke leiders vaak niet verder kijken dan de dag of de week van morgen. Het heeft allemaal te maken met de intellectuele en mentale capaciteit van betrokkenen en met de opgedane ervaring. Beiden zorgen ervoor dat leiders beschikken over invoelingsvermogen en over de capaciteit om vele taken tegelijk te kunnen uitvoeren. In managementtermen gesproken men krijgt de beschikking over een grotere span of control.

Wil je als samenleving beschikken over voedsel, medische zorg, onderwijs, kleding en huisvesting, transport, telecommunicatie et cetera allemaal zaken die normaal zijn in de moderne beschaafde wereld, dan moet je de voorzieningen daarvoor in je land kunnen installeren. Dat kost geld, het kost deviezen. Wie zich bewust is van de wereld om zich heen die weet dat het voorzieningenniveau en het sociaal kapitaal nauw gecorreleerd is met de verdiencapaciteit van de economie. Hoe groter de verdiencapaciteit des te groter het voorzieningenniveau van de maatschappij. Echter wij importeren 90% van de middelen van ons bestaan. Dat betekent dat wij enorm afhankelijk zijn van het buitenland. Het betekent ook dat de politici sinds 1975 een waardeloos sociaal economisch beleid gevoerd hebben. Dit terwijl de economie sinds 1975 tot het jaar 2021 62 miljard Amerikaanse dollars verdiend heeft.

Als derdewereldland, een ex kolonie met een plantage-economie en nu overgeleverd aan de uitverkoop van natuurlijke hulpbronnen, wil je overleven dan moet je ernaar streven om van een derdewereldland een eerste wereldland te worden dan wel minimaal hoog te eindigen in de Human Development Index. Dus het opbouwen van het land, van de economie, moet de eerste en enige prioriteit zijn van alle politici. Zonder opbouwen val je terug naar het niveau van Haïti en Timboektoe.

Hoeveel politici sinds 1975 praten nog over opbouwen van het land. Het ministerie van opbouw is verdwenen, bestaat niet meer, dat zegt al alles. In de eerste plaats heeft men geen kaas gegeten van hoe men het land moet opbouwen, en in de tweede plaats heeft men het te druk met het consumeren van de buit. En de buit dat is de begroting en alles wat daarmee te maken heeft zoals posities bij de overheid met geweldige salarissen zonder enige prestatie van betekenis te leveren. U heeft vast en zeker op de televisie gezien hoe leeuwen hun prooi verorberen, hap hap hap skrontch skrontch etc zo doet men zich tegoed aan hun buit hun prooi uw geld. 

Geen blauwdruk voor de ontwikkeling van het land

Is er een concreet blauwdruk voor sociaaleconomische ontwikkeling, voor het opbouwen van de economie. Ik heb die niet gezien. John Kennedy heeft in 1962 gezegd dat Amerika mensen op de maan gaat brengen. En hij zei daarbij dat hij dat wilde doen niet omdat het zo makkelijk was maar vooral omdat het moeilijk te realiseren was. Precies zo heb ik in 1996 de aanbesteding gehouden voor de bouw van de grote bruggen over de Surinamerivier en de Coppenamerivier. Corrupte politici hebben de gunning aan Ballast Nedam gegeven. Echte leiders streven naar het realiseren van concrete doelen.

Met hoeveel procent moet de armoede dalen het komend jaar? Er studeren elk jaar 5000-7000 leerlingen en studenten af, er is echter geen passende werkgelegenheid voor hun. De verborgen werkloosheid en de werkelijke werkloosheid in de informele sector zijn samen ongeveer 50.000. Maar er is geen beleid voor de creatie van productieve werkgelegenheid. De productie van rijst moet met 25% jaarlijks verhoogd worden. Er moeten elk jaar twee nieuwe gewassen in commerciële productie genomen worden. De industriële productie moet elk jaar met 10% toenemen. De institutionele inrichting van de economie moet zijn beslag krijgen. Als je het land wil opbouwen dan zijn dit zowat ongeveer de hoofdtaken van de regering. Omdat men nalaat het voorgaande te doen zal het in 2023 niet beter gaan.

Waarom gaat 2023 ook slechter worden. Omdat alle negatieve ontwikkelingen in de wereld effect zullen hebben op Suriname. De wereld van vandaag is een sterk gepolariseerde wereld. Een kleine blanke minderheid in West-Europa die sinds 1492 80% van de wereld had gekoloniseerd is nu in verdrukking geraakt. De ex koloniën en de landen die op hun eigen grond gehuisvest zijn, zijn zich bewust geworden van hun positie op de wereld en kiezen voor hun eigen belang. Ter verduidelijking India China Rusland bewonen een gebied dat van hun is, terwijl Australië Canada Verenigde Staten et cetera op het grondgebied van de eerste bewoners zitten, land die zij gestolen hebben van de eerste bewoners van die landen. Het zijn dus land dieven die ons nu komen vertellen dat we hun zijde moeten kiezen.

De economische vooruitzichten worden nu in haast alle landen in negatieve zin bijgesteld. De inflatie, zowel de bestedingsinflatie als de beloningsinflatie, gaat blijven stijgen. De koopkracht gaat wereldwijd achteruit en in diverse landen gaat men de straat op. President Biden heeft meer dan 1 triljoen Amerikaanse dollars uitgetrokken voor steun aan het bedrijfsleven. 

Wij zijn als land niet voorbereid op de grote crisissen die gaan komen. De klimaatcrisis, voedselcrisis, overbevolking, ziekten en plagen, watercrisis, energiecrisis, economische crisis. Wij zijn als samenleving in hoge mate zelf debet aan de verloedering van onze maatschappij. Omdat wij dezelfde politici die sinds 1975 niets opgebouwd hebben kiezen als bestuurder. Goed beschouwd zijn democratieën alleen geschikt voor hoog ontwikkelde volken.

Sinds 1975 is er niet structureel en planmatig gewerkt aan het opvoeren van de verdiencapaciteit en dus zitten wij nu structureel in een uitzichtloze situatie. 

We willen allemaal erop vooruitgaan. Maar dat kan niet zolang wij niet de oorzaak van onze achteruitgang sinds 1975, ondanks de beschikking over miljarden Amerikaanse dollars, aan de kaak stellen en de verantwoordelijke politici ter verantwoording roepen. Als we struisvogel blijven spelen en de verantwoordelijken niet om rekenschap vragen gaan wij van crisis naar crisis blijven gaan.

Immers vooruitgang en ontwikkeling is alleen mogelijk door investeringen te plegen, hetzij zelf als staat dan wel in samenwerking met de particuliere sector. Uiteindelijk moet de particuliere sector de economie kunnen dragen. Zolang politici van het creools nationalisme in de leiding van het land zitten gaat er van economische ontwikkeling niets terecht gekomen. Omdat de ideologie van het creools nationalisme een tribale ideologie is die niet kan hebben dat de macht van ondernemers en zakenlieden gaat toenemen want de meesten lijken niet op hun. De Chinese premier Teng Hsiao-ping heeft gezegd dat het niet uitmaakt als de kat zwart bruin of wit is zolang het maar muizen vangt. In Suriname maakt het wel wat uit op wie de ondernemers lijken. Dat betekent niet dat automatisch politici van de VHP of een andere partij beter geschikt zijn om het land te leiden.

Wereldwijd zijn wij nog lang niet uit het bos. Er wordt een serieuze recessie verwacht. In alle ontwikkelde landen worden de toekomstverwachtingen naar beneden gesteld. Het is zaak dat in Suriname daarom een nationaal kabinet gevestigd wordt. Een kabinet gebaseerd op Friends en familie gaat ons regelrecht naar een ramp brengen.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!