Team Poetini Atompai leidt 5-0 nederlaag tegen Surinaamse Voetbal Bond

De Groep van Opposanten binnen de Surinaamse Voetbal Bond, SVB, onder leiding van de voorzitter van de Surinaamse Politiebond Poetini Atompai, leidt wederom het onderspit tegen de Surinaamse Voetbal Bond. Naast twee eerder verloren zaken kwamen er op 30 november drie bij. 

De rechter inzake verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van de zaken van Papatam, Flamingo en de Stichting Groningen waardoor de openingswedstrijd van deze bekercompetitie tussen IMT vs Slee jr. ongestoord plaatsvinden. Geen van de door Poetini Atompai als gemachtigde tegen de SVB aanhangig gemaakte zaken konden maar enigszins als een zaak met een kort geding (spoedeisend) karakter getypeerd worden. Insiders geven dan ook aan, dat het doel van dit kort geding geen enkel ander doel had dan om te voorkomen dat de Bekercompetitie van start kon gaan op 30 november jl. 

Bij de rechter overlegde Atompai immers een schrijven waaruit zou moeten blijken dat Voorwaarts en SeaBoys aangaven dit initiatief te ondersteunen door niet deel te nemen aan de Bekercompetitie. In elk van de drie zaken die was aangespannen tegen de SVB, betoogde Atompai dat de SVB vanwege tegenwerking en rancune geen financiën aan de clubs heeft verstrekt, waardoor zij zich niet konden inschrijven op de door de SVB opgegeven inschrijfdagen. De Surinaamse Voetbal Bond gaf aan dat het niet haar taak is om clubs te financieren die aan een competitie willen meedoen of een licentie willen bemachtigen. Daarnaast betoogde de SVB dat clubs en lidbonden die eerder ontvangen gelden niet kunnen verantwoorden, of niet over een club bankrekening nummer beschikken niet in aanmerking kunnen komen voor financiële hulp uit eventuele FIFA en andere gelden. 

De SVB stort geen gelden op privé rekeningen en dit is bekend bij al haar leden. 

Aan het verzoek dat Atompai via de rechter deed om de clubs alsnog de mogelijkheid te geven om zich alsnog in te kunnen schrijven voor de op 30 November 2022 gestarte competitie werd door de SVB negatief gereageerd onder aanvoering dat men tot driemaal toe daartoe in de gelegenheid was gesteld en telkens in gebreke bleef.

Dat de Groep Atompai vermoedelijk laat tot het besef is gekomen wat de konsekwenties zijn van het zich niet inschrijven voor de competitie blijkt uit één van de door de eiser genoemde redenen voor het aanhangig gemaakt kort geding. Atompai stelt namens Flamingo dat: “Het uitsluiten van de competitie betekent dat eiser terug gaat naar de bond van herkomst en dan geen lid meer is van de moederorganisatie.”

Kenners zijn van mening, dat de Surinaamse Voetbal Bond conform artikel 56 van de FIFA statuten moet handelen tegen bonden en clubs die hun gelijk zoeken bij de gewone rechter. In de vorige twee rechtszaken heeft de FIFA in een schrijven aan de SVB en haar leden reeds gewezen op de consequenties hiervan voor haar stakeholders. Dit FIFA schrijven is begin november ook aan de Kortgedingrechter verstrekt, waardoor zij ermee bekend zijn.

SVB-voorzitter John Krishnadath, die hierop gewezen werd, gaf aan dat hij hier te maken heeft met een situatie waarbij de drie clubs die de SVB naar de rechter slepen sinds eind oktober statutair geen leden meer zijn van de Surinaamse Voetbal Bond. Hij zal zich juridisch verder laten adviseren op dit stuk. 

Het is wel vervelend zegt hij, omdat nu al de vijfde rechtszaak is die de Groep Atompai tegen de SVB heeft aangespannen en verloren heeft. Dit steeds met als doel het niet door laten gaan van een activiteit van de SVB zoals een ALV en nu een competitie. Nu reeds heeft, zo heb ik begrepen, Atompai in de rechtszaal aangekondigd een volgende zaak tegen de SVB voor te bereiden. Ik wil naar analogie van het WK waar we dagelijks naar kijken zeggen” Team A stop ermee, je staat 5-0 achter, en ook in blessure tijd zal het niet lukken het verlies ongedaan te maken, omdat de opstellingtenenemale verkeerd is. Het is tijd om ons constructief in te zetten voor de ontwikkeling van ons voetbal. Een woord dat ik zo vaak in de rechtszaak heb moeten aanhoren.”

error: Kopiëren mag niet!