Geen slachtoffer, maar slechte verliezer

Het was mij als kleine aandeelhouder op de AVA van de Hakrinbank al snel duidelijk dat er vuurwerk zou worden afgestoken. Al direct bij de opening stelden de kleine aandeelhouders en tevens juristen Shyamnarain en Karg de rechtmatigheid van de leiding van de AVA door de heer Schurman ter discussie. Hij zou geen president-commissaris meer zijn. Eerst werd aangevoerd dat andere commissarissen in april 2022 het vertrouwen in hem zouden hebben opgezegd. Toen dat argument door jurist Jennifer van Dijk-Silos, die als vertegenwoordiger van aandeelhouders de vergadering bezocht, was afgeschoten, kwamen de heren op de proppen dat de zittingstermijn van Schurman zou zijn verstreken. Nadat dit ook door Schurman was weerlegd kon de vergadering, een uur discussie en tijdverlies verder, eindelijk inhoudelijk aanvangen.

Het wordt al snel duidelijk dat een zeer kleine minderheid van de aandeelhouders er alleen lijkt te zijn ‘to blame and shame’ de directie en de staf. Hoewel een zeer kleine minderheid, is zij wel luidruchtig. Op het voorstel van deze zeer kleine minderheid om een nieuw onderzoek te plegen naar het gedrag van de algemeen directeur besluit de meerderheid om eerst de agendapunten af te werken en daarna dit voorstel te bespreken. 

Bij het agendapunt directieverslag heeft de overgrote meerderheid van de aandeelhouders oor voor de met cijfers onderbouwde presentatie van de directie waaruit blijkt dat de Hakrinbank flink gegroeid is, en ondanks de moeilijke economische situatie in het land en de corona pandemie ook op basis van IFRS winstgevend is geweest in 2020. De directie spreekt haar erkentelijkheid uit aan de medewerkers die met hard werken een belangrijke bijdrage hebben geleverd om dit resultaat te realiseren. Vanwege de devaluatie zal er echter geen dividend kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Echter, voor de zeer kleine, maar luidruchtige minderheid zijn de gunstige resultaten niet goed genoeg. Aandeelhouder Assuria, die vanwege de Blauwmeer corruptie affaire nog een appeltje te schillen heeft met de algemeen directeur, stemt tegen de jaarrekening. Dankzij het verzet van de algemeen directeur van de Hakrinbank is Assuria er namelijk niet in geslaagd om een verlies van 20 miljoen Amerikaanse dollars af te wentelen op de Surinaamsche Bank. Door dit verzet is de jaarrekening van de Surinaamsche bank niet goedgekeurd en moet deze gecorrigeerd worden en zal Assuria haar deel van het verlies nu zelf moeten dragen.

De grote meerderheid van aandeelhouders heeft door dat de blame en shame houding van Assuria op de aandeelhoudersvergadering gebaseerd is op deze zure appel en vreest voor wat er de Hakrinbank staat te gebeuren als Assuria het voor het zeggen krijgt. Het corruptieschandaal van Blauwmeer is nog vers in het geheugen. Je kunt aandeelhouders horen denken welke verliezen op de Hakrinbank afgewenteld zullen worden als Assuria het voor het zeggen krijgt?  Dit komt tot uiting als bij de stemming de jaarrekening met een overweldigende meerderheid wordt goedgekeurd. De zeer kleine minderheid verliest ook deze slag, maar de strijd zet zich voort. 

Bij het agendapunt benoeming commissarissen werpt de zeer kleine minderheid van Assuria, Shyamnarain en Karg wederom bezwaren op. Ten eerste zouden voordrachten voor benoeming van commissarissen alleen door de RVC mogen worden gedaan en niet door aandeelhouders zelf. Er volgt een schorsing voor nadere bestudering van deze stelling en na de schorsing blijkt dat deze poging van Assuria om andere aandeelhouders het recht om een voordracht te doen te ontzeggen, schipbreuk lijdt. De CEO geeft aan dat geen van de vier kandidaten voor benoeming tot commissaris door de RVC is voorgedragen, maar dat allemaal door aandeelhouders zijn voorgedragen. De governance regels geven aandeelhouders het recht om een voordracht te doen. De hypocrisie wordt wederom duidelijk als blijkt dat Assuria, als aandeelhouder, zelf een kandidaat voor benoeming tot commissaris heeft voorgedragen.

Ook stellen Assuria en Karg de bevoegdheid van de Centrale Bank van Suriname om regels op te leggen aan de Hakrinbank ter discussie. De regelgeving van de Centrale bank beperkt grote aandeelhouders en bevorderd de participatie van kleine aandeelhouders in de RVC. De  directie geeft aan dat de Centrale bank de bevoegdheid heeft op basis van wet Toezicht Bankwezen en de Hakrinbank gebonden is om de instructies van de Centrale Bank op te volgen. Ook doet de directie een beroep op de aandeelhouders om de governance regels te respecteren en deze na te leven.

De zeer kleine minderheid legt zich morrend neer en vraagt om de vergadering te verdagen. De hypocrisie en dubbele agenda is inmiddels duidelijk en de meerderheid van de vergadering besluit om de vergadering voort te zetten. Het is voor een ieder in de vergadering duidelijk dat Assuria verloren heeft. Elk bezwaar is door de directie en door Jennifer van Dijk-Silos die als gemachtigde van aandeelhouders aanwezig was, onderbouwd weerlegd. 

Wanneer de stemming voor de voorgedragen RVC kandidaten zal beginnen vraagt de vertegenwoordiger van Assuria het woord en leest een brief voor van de door Assuria voorgedragen kandidaat waarbij deze aangeeft dat hij zijn kandidatuur intrekt en Assuria aangeeft dat zij de voordracht intrekt. Zogenaamd vanwege het feit dat de motie inzake nog een onderzoek naar de CEO pas bij agendapunt 8 zal worden behandeld, zoals overigens door de meerderheid van de vergadering is besloten. De vertegenwoordigers van Assuria verlaten de vergadering.

De hypocrisie van Assuria dat zich een zeer slecht verliezer toont, is wederom voor een ieder in de vergadering duidelijk. Het besluit om de motie inzake de CEO pas bij agendapunt 8 te behandelen is immers al veel eerder in de vergadering genomen. Waarom nu pas als reden naar voren brengen als duidelijk is dat maar een zeer kleine minderheid Assuria ondersteund? En het voor een ieder duidelijk is dat de Assuria voordracht zal verliezen? Bij de stemming blijkt inderdaad dat een absolute meerderheid van alle uitgegeven aandelen de drie kandidaten die uiteindelijk gekozen worden ondersteund. Gezien het late uur hadden ook andere aandeelhouders eerder de vergadering verlaten; maar zelfs uitgaande van de 82,5% van de aandeelhouders die bij het begin aanwezig waren, heeft ruim 70%, dus voorbij de magische tweederde meerderheid de drie verkozen kandidaten ondersteund en Assuria afgewezen. Ook de CCO kandidaat, die volgens de Hakrinbank staf slecht heeft gepresteerd bij deze bank kiest eieren voor zijn geld en trekt zich terug. Het was evident dat de kandidaat die de kennelijke ondersteuning van Assuria had, vanwege zijn slechte prestaties en gebrek aan draagvlak bij de staf van de Hakrinbank door de aandeelhouders afgewezen zou worden. Het is overigens ook een afwijzing voor de RVC leden die hem hadden verkozen boven de competente interne kandidaat. RvC lid Debipersad heeft de juiste conclusies getrokken door af te treden. 

Het is voor mij als aanwezige op de aandeelhoudersvergadering overduidelijk dat alle bezwaren  en punten van Assuria en gelijkgezinde aandeelhouders uitvoerig zijn besproken en de besluiten daarover de ondersteuning genoten van een ruime meerderheid van de aanwezige aandeelhouders. Van de heer Schurman als voorzitter kon niet anders verwacht worden dan dat hij uitvoering gaf aan de wil van de meerderheid van de vergadering, en niet aan die van een zeer kleine minderheid. 

De hypocrisie en kennelijk dubbele agenda gebaseerde houding van ‘blame en shame’ van Assuria was evident voor alle aanwezigen, evenals de afwijzing van de door haar voorgedragen kandidaat voor benoeming tot commissaris. Het getuigd een zeer slechte verliezer te zijn als je op deze wijze daarmee omgaat en maakt ook duidelijk dat Assuria lak heeft aan governance regels en slechts haar eigen belang ten koste van alles nastreeft. Zij zijn er niet in geslaagd om hun wil op te leggen aan de aandeelhouders van de Hakrinbank, die hen doorhadden, en hen hebben afgewezen. De druiven zijn zuur voor de losers  Assuria c.s. en het gehuil en gejank klinkt luid door in alle valse berichten en artikelen die in opdracht van Assuria nu worden gepubliceerd.

Iwan B.

error: Kopiëren mag niet!