President Santokhi, zal Politiepost Nieuw-Koffiekamp binnenkort een feit zijn?

Het marrondorp Nieuw-Koffiekamp in het district Brokopondo dringt al decennia tevergeefs aan op een politiepost. De haalbaarheid wordt door meerdere factoren gehinderd. Om het naadje van de kous te weten te komen, ging Dagblad Suriname uit op verkenning. Vertegenwoordigers van betrokken actoren werden gehoord.

Hel en donder

“Ordeverstoring, wildgroei, protesten, wegbarricades, vernieling, intimidatie, bedreiging, mishandeling, vechtpartijen, diefstal, afpersing, beroving, vuurwapengeweld, zware criminaliteit, brandstichting, anarchie, moord, doodslag zijn er niet vreemd.”

Afglijden

“Het zijn vooral jongeren die wanorde stichten. Het woon- en leefgenot gaat zienderogen achteruit. Het respect voor ouderen en het traditioneel gezag zinkt steeds dieper weg.  Er wordt zeven dagen in de week, dag en nacht rotzooi geschopt.”

Zooitje

“Om goud te onttrekken uit gesteente, wordt met hamers en mokers voortdurend geslagen op rotsstenen, die illegaal worden verkregen uit de mijnen van IAmGold. De geluidsoverlast is hemeltergend. Het jaagt de zenuwen van de bewoners op hol.”

Dreigingsanalyse

“De dreigingsanalyses van het Korps Politie en deskundigen houden onder meer in, dat indien de situatie niet wordt gekeerd, het zal leiden tot nog meer en ernstigere uitbarstingen dan in het verleden. Opstanden en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid worden gevreesd. Het productieproces van Gross Rosebel kan ondermijnd worden.”

Spijkers met koppen

“Het Dorpsbestuur, de bewoners, het Districtscommissariaat, het Korps Politie en IAmGold, zijn bezig spijkers met koppen te slaan. Het ‘Conceptplan Politiepost Nieuw-Koffiekamp’ ligt al op tafel. Rest nog puntjes plaatsen op de i, goedkeuring en implementatie.”

Officiële opdracht

“Er wordt in opdracht van de korpschef gedokterd aan een conceptplan, dat garant staat voor een duurzame politiepost. De stakeholders zijn: de bewoners van Koffiekamp, het Districtscommissariaat, het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, Gross Rosebel, met een uitstraling naar de totale samenleving.”

Conceptplan

“Het conceptplan gaat naar de korpschef, die het doet toekomen aan het ministerie van Justitie en Politie. Die neemt het document door, bespreekt het, geeft eventueel adviezen, komt met toevoegingen en/of voorstellen. Waarna het wordt doorgeleid, naar de Raad van Ministers en wordt voorgelegd aan de president.”

Algemeen belang 

“De actoren weten zich gesterkt door het ministerie van Justitie en Politie, de regering en de president, die overtuigd zijn van de noodzaak van een permanente, volledig uitgeruste politiepost in Nieuw -Koffiekamp.”

Urgentie

“Het installeren van een politiepost kan niet langer uitgesteld worden. Koffiekamp is een kruitvat. De bom kan elk moment barsten. Er ligt een conceptplan op tafel, dat na afronding en goedkeuring zal worden uitgevoerd. Het gaat om feitelijke politie ondersteuning, beveiliging en bewaking.”

Hel en donder

“Het gebied wordt al jaar en dag van meerdere kanten gegeseld. Volgens de bevolkingsadministratie telt het dorp rond de 600 bewoners. Hun aantal wordt vrijwel voortdurend aanzienlijk overtroffen door een zwerm gelukzoekers afkomstig uit andere dorpen, districten en Paramaribo.”

Bestorming

“IAmGold doet aan deep mining. Op gezette tijden blaast de multinational gebieden waar goud voorkomt open met dynamiet.  Bergen en dalen moeten eraan geloven. In verband met de veiligheid maakt de maatschappij dagen voor de gecontroleerde ontploffing, dag en uur waarop het zal plaatsvinden publiekelijk bekend. De wilde goudzoekers wachten op dit sein om tot bestorming van Nieuw-Koffiekamp over te gaan.”

Door goud bezeten

“Goudzoekers uit verschillende windstreken zijn er dan als de kippen bij. De rooftocht brengt gevaar met zich mee. Er doen zich ernstige ongelukken voor, maar dat schrikt de door goud bezeten meute niet af.”

Spiderman

“Het ontploffen van dynamiet klinkt de plaatselijke bevolking en goudzoekers uit alle delen van het land, als muziek in de oren. Ze hopen op goudenregen. Het is alsof zij daardoor in trance raken. Dalen met gevaar voor eigen leven en dat van anderen, als Spiderman af langs rotswanden en de opengeschoten aarde. Er worden zand en stenen weggedragen om daaruit goud te onttrekken.”

Dorpsbestuur

“Het dorpsbestuur dringt al geruime tijd aan om de onveilige situatie en de maatschappelijke chaos die wordt veroorzaakt door goudkoorts, de kop in te drukken.”

Falende regeringen

“Sedert het bewind van minister Edward Belfort van Justitie en Politie wordt er gewezen op de noodzaak van een Politiepost in Nieuw-Koffiekamp. Na Belfort hebben de ministers Jennifer van Dijk-Silos, Ferdinand Welzijn, Eugène van der San, Stuart Getrouw en Kenneth Amoksi tevergeefs getracht om een permanente politiepost in het dorp te installeren. Op het moment zet het Korps Politie er vaart achter”

In het gareel

“Koffiekamp ressorteert tot nu toe onder Politiepost Brokopondo en Politiepost Brownsweg. De afstandsbediening is niet voldoende om adequaat te werk te gaan. De politie is mede hierdoor niet in staat om het Ressort Nieuw-Koffiekamp in het gareel te krijgen en de handhaving van de veiligheid te garanderen.”

In toom houden

“Er spelen verschillende kwesties die het implementeren van de politiepost bemoeilijken. Gezien de situatie op de goudvelden en het potentiële gevaar van velerlei aard, zijn Koffiekampers van oordeel, dat een politiepost zoals wij die tot nu toe kennen in het binnenland onvoldoende is, om Nieuw Koffiekamp in toom te houden.”

Veiligheid politiepersoneel

“Een politiebureau met alles erop en eraan is nodig, want de wetsovertreders zijn geen koekies.  Gezien het driest optreden van zware jongens wordt niet alleen gedacht aan de veiligheid van de bevolking. Die van de misdadigers wordt ook geteld. Met de veiligheid van de politieambtenaren wordt eveneens rekening gehouden.”

Uitrusting

“Elk facet van de op te zetten politiepost is onderzocht, bestudeerd en beredeneerd. Het concept houdt in, dat de post en het politiepersoneel zodanig bemenst en uitgerust zijn, dat er gepast kan worden opgetreden tegen het tuig. De bouw en inrichting van de post, de behuizing voor gedetacheerden en overige opstallen zijn aangepast aan de plaats, mogelijkheden en omstandigheden.”

Strategische locatie 

“Het dorpsbestuur heeft een strategisch, hooggelegen terrein van 3000 vierkante meter, met overzicht op het dorp gereserveerd waar de politiepost kan worden neergezet.”

Bemensing

“Gezien de onbekendheid van gedetacheerden met het gebied, de taal, cultuur, tradities en andere barrières is het nodig, dat de bemensing ook wordt uitgemaakt door lokale krachten die voldoen aan het politieprofiel en opleiding en training hebben genoten. Voor ondersteunende diensten aan de politie, wordt gedacht aan het inzetten van buitengewone agenten van politie. De Politieacademie heeft een belangrijke taak bij de opleiding van deze krachten.”

Gemengde eenheid

“Samenwerking met het Nationaal Leger staat vast. Er wordt gestreefd naar een gemengde eenheid. Bij het opzetten van Politiepost Koffiekamp wordt een soortgelijke opzet en aanpak als in het inheems dorp Apoera toegepast worden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!