Hakrinbank winstgevend, ook in moeilijk jaar 2020

De Hakrinbank heeft op woensdag 30 augustus j.l. haar algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2020 gehouden. Het jaar 2020 was een buitengewoon uitdagend jaar, met een significante macro-economische ontsporing, tot uiting komend in een groot fiscaal tekort, stijging van de wisselkoers, inflatie en een stevige economische krimp. Deze ontsporing werd mede veroorzaakt door de Covid-19 pandemie die in maart 2020 ons land bereikte en ook voor een grote sociaal-maatschappelijke ontwrichting zorgde.

In zijn presentatie op de aandeelhoudersvergadering gaf de CEO, de heer Sheorajpanday aan dat, ondanks de uitdagingen, de Hakrinbank in het boekjaar 2020 goede commerciële resultaten heeft geboekt en haar marktpositie verder heeft verstevigd. Dit is tot uiting gekomen in groei van de bedrijfsactiviteiten en een toename van het marktaandeel, zowel voor wat betreft de aan de bank toevertrouwde middelen als in de kredietverlening. Deze positieve ontwikkeling heeft zich ook in 2021 en de eerste helft van 2022 voortgezet. De CEO gaf aan dat dit een tastbaar bewijs is van het toenemend vertrouwen van burgers en bedrijven in de Hakrinbank en sprak zijn erkentelijkheid uit aan de samenleving voor dit groeiend vertrouwen. Hij roemde daarbij ook de medewerkers wiens grote inzet en toewijding hebben bijgedragen aan de realisatie van de gunstige resultaten.

De jaarrekening over boekjaar 2020 is opgemaakt in overeenstemming met de IFRS voorschriften. De CFOO, mevrouw Loswijk-Keerveld gaf in haar presentatie aan dat de financiële resultaten conform IFRS zich positief hebben ontwikkeld. Het geconsolideerd balanstotaal nam toe met 55% tot SRD. 8,54 miljard, terwijl de winst voor belastingen steeg tot SRD. 46,3 miljoen. De BIS ratio is eveneens verbeterd, maar op basis van de IFRS cijfers nog niet op het gewenst niveau. De depreciatie van de SRD in 2020 heeft een negatieve invloed gehad op de BIS ratio. Hierdoor zal de bank over het boekjaar 2020 geen dividend uitkeren aan haar aandeelhouders.

De Hakrinbank heeft een hoge groei ambitie en het uitbrengen van innovatieve financiële diensten neemt daarbij een belangrijke plaats in. Dit om de customer experience, ofwel de klantervaringen te verbeteren. Ook kunnen deze moderne innovatieve producten de toegankelijkheid van financiële diensten verbeteren en daarmee financial inclusion bevorderen.

De Hakrinbank heeft in 2020 haar innovatieve kracht verder verbeterd. De focus lag met name op het uitbreiden van het mobiele betaalplatform Mopé en de integratie daarvan met kassasystemen en platforms. De Mopé app die toegankelijk is voor zowel personen met een bankrekening van elke bank in Suriname, alsook voor personen zonder bankrekening maakt mobiel betalen in Suriname in SRD, USD en EUR mogelijk. De betalingen vinden direct ofwel real-time plaats. Ook heeft de bank de dienstverlening via het digitaal kanaal Hakrinbank Easy Request (HER) verder uitgebreid. Via HER kunnen onder andere aanvragen voor persoonlijke leningen en autofinancieringen, alsmede voor het openen van een bankrekening online worden gedaan. Dit vergroot de toegankelijkheid van de dienstverlening en het gemak voor de klanten.

De Hakrinbank heeft in 2020 ook een lang gekoesterde doelstelling van privatisering gerealiseerd. Het belang van de Republiek Suriname in de bank is afgenomen en private aandeelhouders hebben sedert 2020 een meerderheid van de aandelen in handen. Het belang van de Staat Suriname bedraagt thans 34,5% en zal verder worden afgebouwd naar maximaal 20%, in conformiteit met de wettelijke voorschriften.

De bank heeft ook bijzondere aandacht geschonken aan de verbetering van de betrokkenheid van alle aandeelhouders. Als uitvloeisel hiervan is in 2020 een nieuwe procedure voor de voordracht tot benoeming van commissarissen geïmplementeerd dat de betrokkenheid van alle aandeelhouders heeft vergroot. 

Op de aandeelhouders vergadering zijn drie nieuwe commissarissen benoemd, te weten mevrouw drs. Sharmila Ramadhin, mevrouw Sharmila Jadnanansing-Jairam Master of Laws en de heer Patrick Peneux MSc.. Deze benoemingen, die plaatsvonden onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname, genoten draagvlak onder zowel gekwalificeerde aandeelhouders (aandelenbelang groter dan 5%) als niet-gekwalificeerde aandeelhouders (aandelenbelang kleiner dan 5%).

Het jaarverslag 2020 evenals andere informatie over de Hakrinbank N.V. is te vinden op onze website: www.hakrinbank.com

Paramaribo, 31 augustus 2022

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

error: Kopiëren mag niet!