Wisselkoers al een week stabiel rond SRD 24,50

Beheersing overheidsuitgaven belangrijk voor stabilisatie

De wisselkoers van de Amerikaanse dollar en de Euro is de afgelopen week stabiel gebleven rond gemiddeld SRD 24,50. Begin vorige week noteerde de Amerikaanse dollar een koers van SRD 24,52 en voor de Euro een koers SRD 24,46. De week eindigde met een koersnotering van respectievelijk SRD 24,64 en SRD 24,32.

De grondoorzaak van de recente koersontwikkelingen ziet de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de sterk gestegen uitgaven en de netto geldcreatie van de overheid in de afgelopen drie maanden. 

De importen nemen versneld toe met een verhoogd risico van een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in het tweede kwartaal van 2022 en de rente van de Termijn Deposito (TD) veiling staan onder opwaartse druk.

De CBvS zegt in een vorige week uitgegeven communiqué naar aanleiding van de recente koersontwikkelingen, dat toename van de bestedingen van de overheid vanwege de gestegen marktprijzen, de vooralsnog hoge subsidies en de toegekende salarisverhogingen van dien aard zijn, dat ze niet in staat is het extra geld in omloop tijdig en volledig te absorberen via de Open Markt Operaties (OMO’s) waaronder de TD-veilingen.

“Het gevolg hiervan is dat het wisselkoersniveau vóór de wisselkoersstijgingen, namelijk onder SRD 22 per US$, nu niet langer houdbaar is”, aldus de CBvS. Ze stelt, dat het beheersbaar houden van de bestedingen van de Staat en het bevorderen van economische bedrijvigheid in termen van importsubstitutie en exportbevordering cruciale randvoorwaarden zijn om het fragiele economische herstel duurzaam te bestendigen. 

Gedeelde verantwoordelijkheid

De aanpak van de wisselkoers problematiek vergt een integrale aanpak die gericht moet zijn op de beheersing van de vraag en verruiming van het aanbod van vreemde valuta in de economie.

De Centrale Bank van Suriname zegt verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het algemene wisselkoersbeleid, maar dat er andere betrokkenen zijn, namelijk de Staat, de Deviezencommissie, de financiële intermediairs en overige deelnemers op de valutamarkt, die direct dan wel indirect invloed uitoefenen op de beleids uitkomst. 

Het is derhalve redelijk en billijk om te stellen, dat wisselkoersstabiliteit een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen in het valutamarkt gebeuren. Dit geldt ook voor de individuele burgers die, anticiperend op een mogelijke wisselkoersstijging, hun spaargeld steeds omzetten in vreemde valuta en hierdoor bijdragen aan een daadwerkelijke stijging van de wisselkoers en een daling van hun eigen koopkracht, alsook van die van de rest van de samenleving! Voor wat de monetaire autoriteiten betreft zegt de CBvS, dat een goede coördinatie tussen het budgettair beleid van de Staat en het monetair beleid van de Bank een noodzakelijke voorwaarde voor wisselkoersstabiliteit.

De CBvS wijst erop, dat maatregelen vanwege de overheid op het gebied van begrotingshervormingen zoals efficiëntere inning van belastingen, loonmatiging, afschaffing van subsidies en privatisering van staatsbedrijven van belang zijn om de staatsfinanciën structureel te verbeteren. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!