Werkgroep “Ontwikkeling Brokopondo” biedt unieke kans bevolking

De presidentiële werkgroep “Ontwikkeling Brokopondo” biedt de lokale gemeenschap een unieke kans om de ontwikkeling van het district mede richting te geven en zelf ter hand te nemen. De bevolking van Brokopondo is er content mee, dat president Chandrikapersad Santokhi de “Werkgroep Brokopondo” heeft ingesteld. De werkgroep moet spoedig oplossingen aandragen voor de vele problemen waar het district mee te kampen heeft mede als direct gevolg van de watersnoodramp van de afgelopen maanden. Voor andere ontwikkelingsvraagstukken van het district zullen ook concrete voorstellen aangedragen worden. 

De bewoners van Brokopondo zijn vorige week door het traditioneel  gezag van het district geïnformeerd over de resultaten van de besprekingen vorige week maandag met de regering. Over de ingestelde werkgroep vinden de district bewoners dit een goede aanpak doch hebben vooralsnog een houding van “see na bribi” (eerst zien dan geloven). 

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van Brokopondo, ondernemers en niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in het district. Verder zijn verschillende ministerie in de werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep wordt ondersteund door een clusterteam bestaande uit de ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserrij (LVV),  Gracia Emannuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Albert Ramdin ad-interim minister van Financiën en Planning.

Vertrouwenskloof

Volgens het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) heeft de gereserveerde houding van de districts bewoners te maken met de grote vertrouwenskloof die tussen hen en de overheid in de afgelopen periode is ontstaan. Door de watersnoodramp als gevolg van het spuien van overtollig water uit de Afobakadam stonden vele dorpen en kostgronden meer dan drie maanden onder water. Voor vele honderden gezinnen is het sociaal en economisch leven compleet ontwricht.

De materiële schade aan woningen en bezittingen is enorm. De aanplant op de kostgronden is verloren gegaan, en daarmee ook een belangrijke bron van inkomsten. De bewoners ervaren dat hun acute problemen ondanks de vele noodkreten te lang is gebagatelliseerd. Dat er nu volgens een bepaalde structuur gewerkt zal worden aan oplossingen wordt toegejuicht, doch men wil eerst concrete oplossingen zien voor de meest urgente zaken. 

Asabina, die vanuit zijn rol bij het platform van traditionele gezagsdragers ook zitting heeft in de presidentiële werkgroep “Ontwikkeling Brokopondo”, spreekt de hoop uit dat heel spoedig tot meetbare en tastbare resultaten zal worden gekomen. Hij is er blij mee, dat de regering eindelijk heeft ingezien, dat duurzame en integrale ontwikkeling van het binnenland slechts kan plaatsvinden indien de lokale bevolking daarbij duidelijk inspraak krijgt en betrokken wordt. Jammer dat de regering hiervoor eerst onder druk gezet moest worden. Asabina vindt het een goede zaak dat de werkgroep rechtstreeks onder de president valt. Hierdoor zullen voorgestelde oplossingsmaatregelen voor de problemen sneller uitgevoerd kunnen worden.

Schadevergoeding

Wat volgens Asabina thans voor de bewoners erg cruciaal en erg acuut is, is een snelle normalisering van hun leefsituatie en ondersteuning daarbij. Men wil snel weer naar hun woningen kunnen terugkeren. Herstel en opnieuw beplanten van kostgronden als bron van voedselvoorziening en inkomstenbron behoort tot de topprioriteiten. Verder de toegankelijkheid en herstel van de verschillende toeristische oorden. Waar de bewoners van de door watersnoodramp getroffen dorpen spoedig helderheid over willen hebben is de kwestie van schadevergoeding. Men vindt, dat ze voor de schade aan woningen en bezittingen vergoed dient te worden. Een adequate schadevergoeding ziet men als een cruciale stap richting normalisatie van hun leef- en woonsituatie.

Naast de korte termijn oplossingen voor de meest acute problemen waarmee men zit, zal de presidentiële werkgroep “Ontwikkeling Brokopondo” zich ook over andere ontwikkelingsvraagstukken buigen. Het platform van traditionele gezagdragers Brokopondo heeft eerder in een petitie aan de regering gevraagd om de gronden behorende bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria in het district aan de gemeenschap wordt toegewezen. De bevolking zou daardoor zelf in zijn  voedselbehoefte kunnen voorzien en inkomsten genereren. Het traditioneel gezag en de lokale ondernemers hebben al een masterplan.

Ook wordt gevraagd om dat deel van het stuwmeer waar historische woongebieden van de marrons onder water liggen, tot beschermd gebied te verklaren. De regering wordt gevraagd de infrastructuur aan te pakken: de hoofd- en binnenwegen en bruggen bevinden zich in zeer slechte staat.

SS

error: Kopiëren mag niet!