Open brief: FSA vraagt LVV-minister duidelijkheid over gunning aan de Trustbank

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft als een overkoepelende organisatie, bestaande uit lid-organisaties uit de agrarische sector, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en te dienen als schakel tussen de totale agrarische sector, de beleidsmakers en de overige stakeholders, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien een open brief gestuurd.

De FSA constateert al jaren de financiële uitdagingen van de agrarische ondernemers in stad, district en het binnenland. Toegang tot financiering bij de lokale commerciële banken is zeer beperkt. Voor degenen die het wel lukt, zijn de rentepercentages enorm hoog. Om een oplossing te brengen voor de agrarische ondernemers, specifiek het MKB in de agrarische sector, heeft de FSA begin 2021 gemeend zelf het voortouw te nemen om te geraken tot de opzet van een Agro- Finance raamwerk tegen betaalbare rente aflossingspercentages met en/of zonder onderpand. Er is een assessment gemaakt met betrekking tot onder andere:

 1. De diverse producten / financieringsmogelijkheden die de commerciële banken aanbieden aan agrarische ondernemers.
 2. Renteniveaus, looptijd, voorwaarden en seizoen kredieten.
 3. Bereidwilligheid van de banken om leningen te verstrekken zonder onderpand. Zeer van belang in geval van collectieve grondenrechten.
 4. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en landelijke spreiding van de bank in diverse delen van Suriname. 
 5. Deskundigheid met betrekking tot de agro-sector, kennis over waardeketen ontwikkeling en bewezen track record inzake agrarische financieringen / beoordelingen daarvan.
 6. Bereidheid van de bank tot mede-drager van risico’s en het aangaan van partnerschappen.

Op haar verzoek heeft de FSA op 16 juni 2021 een presentatie verzorgd aan president Chandrikapersad Santokhi, in aanwezigheid van de vicepresident, de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, LVV en diverse Presidentiële adviseurs. Pluspunten uit deze bespreking waren de mondelinge goedkeuring van de president en de minister van Financiën voor het opzetten van een Agro-Finance netwerk. De president gaf terstond de opdracht aan de aanwezige ministers voor het instellen van een werkgroep ter realisatie van de Agro-Finance faciliteit.

Na diverse werkzaamheden van de werkgroep werd in maart 2022 de Wet NOFA aangenomen in DNA en volgende in mei de procedure voor inschrijving door banken om de beheerder van NOFA te worden.

De FSA heeft op 8 juni 2022 begrepen, dat de gunning door LVV is verstrekt aan de Trustbank. Dit verbaast de FSA. In onderstaande tabel is opgenomen de financiële aanbiedingen gedaan door de diverse banken. 

Picture 2

Op basis van het bovenstaande wenst de FSA graag dat U de samenleving in het algemeen en de agrariërs in het bijzonder breedvoerig informeert over:

 1. De gunningsprocedure en zeer belangrijk, de selectiecriteria voor het aantrekken van een beheerder (bank)?
 2. De leden die zitting hebben in de gunningscommissie? Dit is noodzakelijk om hun onafhankelijkheid te toetsen. 
 3. De evaluatie van de gunningscommissie?
 4. Een rapport waaruit duidelijk blijkt de toetsing van de keuze aan de selectiecriteria. 
 5. Alle noodzakelijke relevante informatie omtrent de gunning.

Vanwege het belang van NOFA voor de diverse stakeholders in de agrarische sector, specifiek de agrarische ondernemers, wordt deze brief gedeeld met de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!