Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag

Tijdens de behandeling van de ontwerpwet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag vorig week in de Nationale Assemblee hebben verschillende Assembleeleden zich afgevraagd of Suriname over voldoende capaciteiten en de kennis in huis heeft om deze wet ten uitvoer te brengen. Bij deze wet wordt een nationale autoriteit ingesteld die als belangrijke taak heeft een monitoringsysteem op te zetten dat haar in staat stelt controle uit te oefenen op chemische stoffen en hun precursoren (voorlopers) die voorkomen bij deze wet behorende lijsten. 

Precursoren zijn chemische stoffen die betrokken zijn bij enigerlei stap in de productie van giftige stoffen, ongeacht de wijze van productie. Bij deze wet is het verboden de stoffen en de precursoren genoemd in de bij de wet genoemde lijst te ontwikkelen, te produceren of te gebruiken, tenzij de stoffen worden gebruikt voor onderzoeks-, medische-, farmaceutische- of beschermingsdoeleinden. De soorten en hoeveelheden stoffen dienen ook strikt beperkt te blijven tot de soorten en hoeveelheden die voor eerder genoemde doeleinden te rechtvaardigen zijn. De totale hoeveelheid van de genoemde chemische stoffen die voor eerder genoemde doeleinden gebruikt worden mag bovendien telkens niet meer dan 1 ton  bedragen. 

Voldoen aan bepalingen

De Nationale Autoriteit heeft ook tot taak na te gaan of voldaan wordt  aan de bepalingen van het VN Chemisch Wapenverdrag van 13 januari 1993. Suriname is in 1997 toegetreden tot dit verdrag en heeft zich daarmee gecommitteerd om de strijd aan te gaan tegen de ontwikkeling, de productie, de bevoorrading en het gebruik van chemische wapens. De ontwerpwet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag biedt de grondslag om deze strijd aan te gaan. Een belangrijk aspect in de ontwerpwet is de regeling betreffende de vernietiging van Chemische wapens.

Het Chemisch Wapenverdrag houdt in het verbod op de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van biologische en toxische wapens en inzake vernietiging van deze wapens. Het is van belang dat er acties worden ondernomen, al dan niet onder internationaal toezicht, teneinde resultaten te bereiken voor algemene en volledige uitbanning van alle vormen van massavernietigingswapens. 

Nationale veiligheid

Volgens het Chemisch Wapenverdrag dienen bereikte resultaten op het gebied van de chemie uitsluitend ten bate van de mensheid te worden aangewend.

Met het oog op de nationale veiligheid zal de wet voorzien in de toepassing van de bepalingen van het VN Chemisch Wapenverdrag en aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht. 

De wet draagt verder bij aan de voorkoming van de verspreiding van chemische wapens en de regulering van de precursoren die voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. 

Lidstaten van het verdrag moeten instellingen waar er met bepaalde chemische stoffen worden gewerkt opgeven aan de OPCW, waarbij zij onderworpen zullen zijn aan regelmatige inspectie. De OPCW, is de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) en zetelt in Den Haag. Via de in te stellen Nationale Autoriteit zal Suriname ook regelmatig moeten rapporteren aan de OPCW.  

SS

error: Kopiëren mag niet!