DNA keurt staatsbegroting 2022 goed

De Nationale Assemblee heeft donderdagavond laat de staatsbegroting over het dienstjaar 2022 goedgekeurd met 30 stemmen vόόr en 15 tegen. De NDP-fractie stemde tegen de begroting, omdat ze vindt dat die niet realistisch is en niet beantwoordt aan de Comptabiliteitswet. De BEP-fractie verliet bij de stemming de zaal. Ze vindt dat er fundamentele onvolkomenheden aan de begroting kleven. Edward Belfort (ABOP) stemde ook tegen de begroting. De voltallige regeringscoalitie bestaande uit de VHP, de ABOP/PL en de NPS stemde vόόr de begroting.

Met de goedkeuring van de begroting is een einde gekomen aan de twee weken durende debatten in het parlement. Assembleevoorzitter Marinus Bee noemde de goedkeuring  van de begroting een moeilijke bevalling.

President Chandrikapersad Santokhi merkte op, dat het parlement een kritische houding naar de regering en het  beleid heeft geëtaleerd. Indien dat ook het geval was geweest tijdens de vorige regering, dan zou het land niet in een crisis zijn terechtgekomen. Er zou niet geleend zijn tegen hoge rente, aldus de president.

Moties

Aan het eind van de begrotingsbehandeling werden ook drie moties in stemming gebracht. Het betroffen twee moties ingediend door respectievelijk de leden Patrick Kensenhuis en Stephen Tsang van de NDP-fractie, en één ingediend door Dew Sharman van de VHP-fractie.

De motie van Kensenhuis, waarin de regering wordt opgeroepen het uitgezette pad met het IMF onmiddellijk stop te zetten en naar alternatieve financieringsmogelijkheden uit te kijken, werd met 30 stemmen tegen en 17 stemmen vόόr verworpen.

De motie van Stephen Tsang werd met dezelfde stemverhouding verworpen. Daarin werd aan de regering gevraagd een deel van de extra inkomsten van Staatsolie onmiddellijk aan te wenden voor hulp aan de getroffenen van de watersnoodramp in Brokopondo. In de motie werd opgeroepen om het getroffen gebied tot rampgebied te verklaren en alle maatregelen daartoe te treffen.

De motie van Dew Sharman werd met 30 stemmen vόόr en 17 tegen aangenomen. De regering wordt daarin opgeroepen de ingeslagen weg van prudent financieel beleid voort te zetten en ondersteuning te blijven bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving

President Chandrikapersad Santokhi sprak zijn genoegen uit om weer in te mogen gaan op de opmerkingen en gestelde vragen in de tweede ronde van de behandeling van de begroting over het jaar 2022. “Staatsolie zal in 2022 naar verwachting, extra inkomsten ontvangen. Daardoor zal de staat ook meer opbrengsten hebben, uit belastingen en dividenden van dit bedrijf”, gaf de president aan. 

President Santokhi gaf ook aan, dat de verwachting is dat er extra staatsinkomsten zullen zijn van circa SRD 800 miljoen aan signing bonus. En tevens circa SRD 1 miljard extra, door de hogere internationale olieprijs, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit komt op een totaal van ongeveer SRD 1.8 miljard. “Ze zullen alleen eenmalig voorkomen, in dit jaar 2022. Het zijn dus geen structurele inkomsten”, liet het staatshoofd optekenen.

Hij merkte op om incidentele inkomsten niet te gaan besteden aan uitgaven met een permanent karakter. Anders zal dit volgend jaar voor een gigantisch gat zorgen in de begroting. De extra financiële middelen, zijn zo veel als mogelijk gealloceerd aan maatregelen die te maken hebben met de effecten van de olieprijs voor de burgers, met name aan de subsidies op brandstof en elektriciteit. Deze extra financiële middelen gaan in een centrale pot waarmee sociale projecten gefinancierd zijn, maar ook besteed zijn aan de koopkrachtversterking.

Verder gaan er ook extra gelden naar het Fonds voor Brandstofsubsidies, dat op de begroting opgenomen is voor SRD 423 miljoen en het Fonds voor Bijzondere Voorziening Noodsituaties, dat op de begroting is opgenomen voor SRD 306 miljoen. Het staatshoofd merkte verder op, dat de subsidie op brandstof tijdelijk is. Het gaat om een objectsubsidie. De bedoeling is om deze subsidie om te zetten in een subjectsubsidie. Daarbij, zullen alleen personen die echt in aanmerking komen voor ondersteuning, nog deze subsidie ontvangen.

SS

error: Kopiëren mag niet!