VHP: De factor mens is de meest kostbare hulpbron

Op 1 mei wordt in veel landen in de wereld, waaronder Suriname, traditioneel ‘De Dag van de Arbeid’ gevierd. Voor het ontstaan van deze dag moeten we teruggaan naar het jaar 1890. Dit was het jaar waarin voor het eerst de Dag van de Arbeid werd georganiseerd. Aan de basis van deze dag stond toen de invoering van de achturige werkdag en de strijd voor lotsverbetering van de werkende klasse.

We zien 132 jaar later, dat ondanks er veel verbetering is opgetreden in de arbeidsomstandigheden van de werkende klasse, er nog steeds veel ruimte is voor lotsverbetering. Zo zijn er nog steeds bedrijven die zich niet houden aan de voorgeschreven arbeidsregels. Ook werken er in ons land nog steeds mensen onder slechte arbeidsomstandigheden. 

De economische crisis veroorzaakt door jaren van slecht financieel beleid en versterkt door de gevolgen van de Covid-19 pandemie, heeft de afgelopen jaren de leefomstandigheden van de werkende klasse behoorlijk verslechterd. De koopkracht ging flink achteruit en de pensioenen verloren hun waarde. De VHP is ervan overtuigd dat met de juiste inspanningen en in goed overleg met vakbonden en het bedrijfsleven er op korte termijn veel verbetering valt te behalen. 

Met het instellen van de Sociaal Economische Raad (SER) en het Tripartite overleg heeft de regering onder leiding van president Santokhi tezamen met het bedrijfsleven en de vakbeweging een aanvang gemaakt met de verbetering van de leef – en werkomstandigheden van de werkende klasse. Zo is er een flinke verruiming van de belastingvrije grens doorgevoerd. 

Hierdoor betaalt de loontrekker nu beduidend minder loonbelasting. Ook zijn de gesprekken om te komen tot een nieuw minimumloon in een vergevorderd stadium. De regering is verder regelmatig in overleg met de verschillende vakorganisaties waaronder Ravaksur. Dit mede in het kader van de uitvoering van het economische Herstelplan (HP). Daarnaast is er een flinke inhaalslag gemaakt door de pensioenen flink op te trekken.

De VHP is zich er terdege van bewust dat werkende klasse de ruggengraat vormt van de economie van een land. Een land zal slechts tot grotere hoogte kunnen stijgen indien er sprake is van goede leef -en werkomstandigheden van haar arbeiders. De factor mens is dan ook de meest kostbare hulpbron bij de ontwikkeling van ons land.  

Met alle inspanningen die momenteel door de regering gepleegd worden en met de gunstige ontwikkelingen in de olie -en gassector, is de VHP er zeker van dat de arbeiders een betere toekomst tegemoet mogen zien. Het is hierbij echter van essentieel belang dat er wordt geïnvesteerd in goede scholing. Immers een goed geschoolde kracht zal altijd een baan vinden en hoeft nimmer zijn hand op te houden voor een sociale uitkering.

De VHP feliciteert alle werknemers met de dag van de Arbeid. Ook dankt zij alle Surinamers die zich dagelijks door middel van hun arbeid met veel toewijding inzetten voor de ontwikkeling van ons geliefd land. Laten we met zijn allen werken aan een beter Suriname. Een land waarin onze kinderen en kindskinderen het goed kunnen hebben en waarin het prettig leven en werken is. De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst het Surinaamse volk een bezinningsvolle en een switi wrokoman dei.

VHP

error: Kopiëren mag niet!