Kredietregistratieburau moet overmatige schuldenlast personen tegengaan

Indien de desbetreffende wet door de Nationale Assemblee, DNA, wordt goedgekeurd, dan zal er een kredietregistratiebureau worden opgezet dat bedoeld is om een kredietregistratiesysteem te ontwikkelen om overmatige schuldenlast van personen en rechtspersonen tegen te gaan. Met het te ontwikkelen kredietregistratiesysteem wordt beoogd de financiële sector verder gezond te maken. Het ontwerp van de Wet Kredietregistratiebureau staat momenteel op de agenda van een openbare vergadering van DNA.

Via het kredietregistratiebureau zal een kredietregistratiesysteem worden ontwikkeld met de actoren uit de financiële sector, omdat zij veelal de informatiedragers zijn. De actoren zijn onder meer de Surinaamse Bankiersvereniging, niet-bancaire financiële instellingen en ander instellingen of personen die leningen en of kredieten verstrekken of kredietovereenkomsten aangaan met kredietnemers. Het kredietregistratiesysteem moet er onder meer voor zorgdragen dat informatie asymmetrisch tussen kredietgevers enerzijds en kredietnemers anderzijds tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor kan de kredietgever beter in staat zijn om risico’s te beoordelen.

Inzicht 

Door het te ontwikkelen kredietregistratiesysteem kan inzicht worden verkregen in het aantal personen dat onder een overmatige schuldenlast te lijden heeft. Mocht zulks het geval blijken te zijn, dan is het verwachtbaar dat er voorzieningen worden getroffen om de financiële positie van deze doelgroep gezond te maken. Ook kredietaanbieders hebben voordeel aan een kredietregistratiesysteem, omdat ook zij zullen kunnen beoordelen aan de hand van een kredietrapport of de kredietnemer in staat zal zijn om de door hem aangegane verplichtingen na te komen. 

Een ander voordeel van een kredietregistratiesysteem is dat het kan helpen om de waarde van een goed kredietrecord tussen ondernemingen en particulieren te bevorderen. Dit kan geschieden door het matchen van zakelijke en persoonlijke identiteiten met geregistreerde kredietinformatie. Daarnaast kan het kredietregistratiesysteem de Centrale Bank van Suriname (CBvS) helpen bij het uitvoeren van macro-prudentieel toezicht op financiële instellingen. 

Een volwaardig kredietregistratiesysteem kan als een hoeksteen worden beschouwd voor een geavanceerd financieel systeem, dat aan de basis ligt van financiële stabiliteit. De CBvS zal ingevolge de wet belast zijn met het toezicht op het kredietregistratiebureau. Het kredietregistratieburau zal een private onderneming zijn. Er wordt in de ontwerpwet gekozen voor een private onderneming, omdat dit mondiaal de tendens is. Het kredietregistratiebureu valt onder toezicht van de CBvS.

SS

error: Kopiëren mag niet!