Asabina heeft twijfels over haalbaarheid BTW op 1 juli

Een goede en gedegen voorbereiding op de invoering van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is cruciaal voor de succesvolle invoering van deze nieuwe vorm van belasting. Niet alleen een goede voorlichting naar het publiek toe is essentieel, maar meer nog naar de ondernemers toe. Die zal immers een goede BTW administratie erop na moeten houden. Dit zegt het Assembleelid Ronny Asabina (BEP).

Asabina is van huis uit deskundige op het gebied van belastingen. Volgens hem betekent de invoering van BTW een fundamentele wijziging van het Surinaams belastingsysteem. Behalve een goede en gedegen voorbereiding zal het bij de invoering ervan een complete cultuuromslag van de totale samenleving vereisen. Bij de Belastingdienst zullen ook de nodige investeringen gepleegd dienen te worden in het opzetten van de noodzakelijk infrastructuur voor inning en controle. BTW komt in de plaats van de huidige Omzetbelasting. Het zorgt voor een betere spreiding van de belastingdruk in de samenleving. De overheid zal meer inkomsten uit belastingen binnen krijgen om staatsuitgaven te kunnen financieren.

Suriname is het enige land binnen de Caricom, en één van de weinige landen in de wereld die geen BTW heft op producten. De parlementariër vindt het een goede belastingvorm. Echter gelet op de fase waarin het ontwerp van de wet BTW zich thans bevindt heeft Asabina zo zijn twijfels over de haalbaarheid van de invoering van deze belastingvorm op 1 juli.

Nu pas bij Staatsraad

De regeringsraad heeft pas vorige week het desbetreffende wetsontwerp goedgekeurd. Het wetsontwerp BTW heeft ondertussen zijn weg gevonden naar de Staatsraad voor commentaar en eventuele aanpassingen. Gelet op de belangrijkheid van het vraagstuk zal de Staatsraad naar verwachting zich eerst met verschillende stakeholders verstaan alvorens het wetsontwerp al dan niet met commentaar en kanttekeningen terug naar de regering te sturen. We zitten thans reeds in medio april, en de tijd dat de regering zover zal zijn om het uiteindelijk wetsontwerp bij de Nationale Assemblee aan te bieden voor behandeling en goedkeuring, zitten we mogelijk al in de maand mei. Na de indiening van het wetsontwerp zullen de voorbereidingen op de behandeling ervan in het openbaar ook wat tijd in beslag nemen.

Asabina hoopt dat bij de openbare debatten het parlement ook voldoende ruimte krijgt om het wetsontwerp gedegen te bespreken. Het is volgens de parlementariër een te belangrijke wet die fundamentele veranderingen in de samenleving tot gevolg zal hebben, om bij wijze van spreken “even snel” er overheen te gaan. Asabina vraagt zich af of de tijd die na de goedkeuring van de wet en de datum van invoering van BTW over blijft, voldoende zal zijn om met name de communicatie, voorlichting en begeleiding van de samenleving en het bedrijfsleven ter hand te nemen. 

IMF-programma

Volgens het overeengekomen IMF-programma en daarbij horende tijdslijn moet de BTW per 1 juli 2022 geïmplementeerd worden. Volgens dezelfde tijdslijn diende het wetsontwerp BTW al in maart bij de Nationale Assemblee te zijn ingediend. In 2017/2018 is al een eerdere poging gedaan om BTW in te voeren. In 2017 verscheen het eerste ontwerp van de nieuwe Surinaamse Wet Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW). De datum van invoering van de wet, namelijk 1 januari 2018, bleek niet haalbaar.

Op de website “BTW in Suriname” van een onafhankelijke Nederlandse en Surinaamse belastingdeskundige (Wilbert Nieuwenhuizen en Marcel Persad) staat onder meer dat het invoeren van een BTW-stelsel in plaats van een omzetbelasting eenvoudiger gezegd is dan gedaan.

“Een ideaal werkend btw-stelsel is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Niet alleen is het bepalen van het ideaalbeeld lastig vanwege diverse sociaal politieke factoren; de transitie om daartoe te komen is nog veel ingewikkelder. De regering doet er daarom verstandig aan meer tijd uit te trekken voor een degelijke invoering. Een half jaar is erg kort! De economische gevolgen kunnen onvoorzienbaar groot zijn. Belastingdienst, belastingplichtige ondernemers en de consumenten (alle burgers van het land) dienen ermee bekend te worden gemaakt. Ervaring in andere landen die een btw moesten invoeren leert dat dit een langdurig proces is en moet zijn”, zo staat op de site.

SS 

error: Kopiëren mag niet!