Aanscherping Rijwet goedgekeurd

De aanscherping van de Rijwet, bedoeld om de verkeerscriminaliteit in te dammen, is dinsdag door de Nationale Assemblee met algemene 42 stemmen goedgekeurd. De afronding van de behandeling van de ontwerpwet heeft lang op zich laten wachten. In augustus vorig jaar was er al een aanvang mee gemaakt. Een belangrijk aspect van de wijzigingen in de Rijwet is dat er een sterker wettelijke grondslag wordt geboden om bij ernstige verkeersovertredingen, vooral bij die waarbij sprake is van recidive, het rijbewijs in te vorderden en zelfs ongeldig te verklaren. Ook voorzien de wetswijzigingen in de invoering van een puntensysteem horende bij het rijbewijs.

Ernstige verkeersovertredingen 

In de Rijwet hebben ernstige verkeersovertredingen betrekking op verkeersovertredingen met (zwaar) lichamelijk letsel of de dood tot gevolg van het slachtoffer, waarbij de schuldige heeft gereden onder invloed van alcohol, of met overschrijding van de toegestane maximumsnelheid met 50 kilometer per uur of meer. Onverminderd deze bepaling heeft het bevoegde gezag eveneens de mogelijkheid een rijbewijs ongeldig te verklaren. De ongeldigverklaring geschiedt in geval de houder van het rijbewijs meermalen de verkeersvoorschriften overtreedt.

Bij staatsbesluit zullen deze bepalingen in de Rijwet nader worden uitgewerkt. In het staatsbesluit zal  worden aangegeven om welke overtredingen het gaat, de mate van recidive, alsmede de termijnen waarbinnen de overtredingen hebben moeten plaatsvinden. Gedacht wordt aan recidive gevallen van ernstige overschrijding van de maximum snelheid, het rijden door roodlicht, het niet verlenen van voorrang, enzovoorts.

Verkeerscriminelen

In de gewijzigde Rijwet wordt verkeerscriminaliteit aangeduid als het opzettelijk overtreden van verkeersregels. Het brengt niet alleen de veiligheid op de weg in ernstige mate in gevaar, maar veroorzaakt bovenal als gevolg van ernstige verkeersongevallen veel leed aan slachtoffers. 

Tot verkeersovertreding mag zonder meer gerekend worden het rijden op het rijwielpad door menig buschauffeur, zoals dat dagelijks gebeurt op de Indira Gandhiweg. Buschauffeurs en andere autobestuurders die er een gewoonte van maken om op het rijwielpad te rijden riskeren hiermee dat hun rijbewijs ongeldig wordt verklaard voor de resterende duur ervan. Ze krijgen die pas weer terug als ze met goed gevolg een nieuw rijexamen hebben afgelegd. Tot die tijd mag zo’n verkeersovertreder niet als bestuurder van een voertuig aan het verkeer deelnemen.

SS

error: Kopiëren mag niet!