Om het onderwijs te verbeteren moet meer aandacht aan volwassenen dan aan kinderen geschonken worden

In onderwijsgesprekken tussen Dagblad Suriname en willekeurige burgers kwam onder andere naar voren:  “Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) met een personeelsbestand van rond de 18.000 personen (waarvan 12.000 onderwijzend personeel) heeft van alle ministeries de meeste werkkrachten. De personeelskosten van het Directoraat Onderwijs bedragen ruim een miljard SRD. Haar begroting is op die van het ministerie van Financiën en Planning na, het hoogst.”

Niet alleen regulier onderwijs kapot

“De Covid 19-crisis heeft de onderwijssector zwaar getroffen. Schoolsluiting heeft verregaande onderwijs-, sociale- en economische consequenties. De lockdowns en overige onderwijs beperkende maatregelen maken niet alleen het regulier onderwijs kapot. Cursussen, trainingen, workshops, conferenties, lezingen en dergelijke activiteiten moeten er ook aan geloven.”

Bijzondere kinderen

“Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ik vraag mij af wat er in deze moeilijke tijden is geworden van het onderwijs aan de ‘bijzondere kinderen.’ Krijgen de dove of slechthorende, de moeilijk lerende of opvoedbare, lichamelijk- en geestelijk gehandicapte kinderen, ga zo maar door, de aandacht die zij verdienen?”

Diep in de put

“Suriname is vanwege het gebrek aan degelijke organisatie, administratie, archieven, cijfers en statistieken niet in staat om de omvang en de gevolgen van Covid-19 en de economische neergang van het verpauperend onderwijs te beoordelen. Er wordt wel aangevoeld worden, dat wij diep in de put zitten.” 

De onbetrouwbare mens

MinOWC houdt bij het openhouden van scholen onvoldoende rekening met het onberekenbaar menselijk gedrag. Er wordt op gerekend, als vanzelfsprekend beschouwd, dat de MoHanA-regels opgevolgd zullen worden. De praktijk wijst echter uit, dat de mens de meest onbetrouwbare schakel is in de strijd tegen het dodelijk virus.”

Verwarring en stress

“Het ministerie zegt met betrekking tot het openhouden van scholen de aanbeveling van Unicef en Unesco op te volgen. Er wordt vanuit gegaan, dat schoolsluitingen ernstige gevolgen hebben in de nabije- en verre toekomst. Aangegeven wordt, dat het sluiten van de scholen verwarring en stress voor leerlingen, leraren en ouders met zich meebrengt.”

Klakkeloos

“Het gaat om een algemene richtlijn om de pandemie te benaderen. Het is beslist niet de bedoeling dat het geheel klakkeloos wordt overgenomen.  Elk land kent omstandigheden die om een aangepaste, specifieke, pasklare aanpak vragen. Het gaat niet alleen om de deuren van de scholen open te houden. Daarom heen moet er een kostbare veiligheidsdienst opgezet worden. Suriname kan zich die luxe niet permitteren.”

Oppervlakkigheid

“De onderwijsbonden laten zich weinig uit over de onderwijsproblematiek van het moment.  Zoals gewend hebben vakbonden alleen oog en oor voor salariskwesties. Er wordt niet meegedaan, meegedacht, van gedachten gewisseld, gediscussieerd over maatschappelijke onderwerpen.”

Zelfstudie

“Er wordt weinig of geen wetenschappelijke bijdrage geleverd. Er wordt geen didactisch materiaal ontwikkeld waarop er verder gebouwd kan worden. Leerkrachten zouden aan zelfstudie moeten doen.”

Schoolvoeding

“Gezien de financiële nood lopen kinderen rond met lege magen. Ondervoeding neemt toe. Het onderwijzend personeel, gedomineerd door vrouwen, in veel gevallen alleenstaande moeders, zit in hetzelfde schuitje. Leerkrachten hebben het vaak even of moeilijker als hun leerlingen.”

Ouderparticipatie

“Er wordt in onderwijskring waarde gehecht aan ouderparticipatie in het schoolgebeuren. Maar deze is nooit noemenswaardig geworden. Door omstandigheden gedwongen is Suriname nu afstandsonderwijs aan het verkennen. Nu het klassikaal/frontaal contactonderwijs is aangetast door Covid-19 wordt afstandsonderwijs, gebaseerd op elektronische communicatie schoorvoetend ingezet. Deze weg is een hele toer.”

Gebrek aan kennis

“Het is niet vanzelfsprekend dat ouders in staat zijn om de kinderen bij te staan in afstandsonderwijs. Onderwijsinhoudelijk staan zij soms zwak in hun schoenen. De hoge kosten van apparatuur en internet kunnen door een aanzienlijk deel van de bevolking niet worden opgebracht. Het overgrote deel beschikt niet over de kennis en vaardigheid om met de apparaten om te gaan. Om het onderwijs te verbeteren moet er meer aandacht aan volwassenen dan aan kinderen geschonken worden.”

Automatiseren

“Er wordt gewerkt aan het automatiseren van het onderwijs.  Computers doen in toenemende mate hun intrede op school en in de lessen. Maar, de administratie van het ministerie is tot nu toe nog een papierwinkel. Ook daar moet geautomatiseerd worden. Het geheel staat nog in kinderschoenen.”

Zieke poot

“Het ministerie is een zieke poot. Schoolvervoer en algemeen transport in stad, district en binnenland is gebrekkig. De scholen worden opengehouden, maar het vervoer naar school loopt niet. Bij het Nationaal Vervoerbedrijf wordt al enkele dagen vanwege achterstanden in betalingen weer gestaakt. Daarmee wordt het onderwijs getorpedeerd”, aldus onderwijsgedachten opgetekend uit de mond van het volk.

HD

error: Kopiëren mag niet!