Medisch Specialisten VMS gaan in actie – Specialisten vragen SZF om gemaakte afspraken na te komen

De Sectie Medisch Specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (de VMS) heeft na ampel beraad besloten om in actie te gaan. Dat laat deze sectie donderdag 2 december via een uitgebracht communiqué weten. Hieronder de integrale tekst van dit communiqué:

“Ruim zes maanden geleden is er een aanvang gemaakt met gesprekken met de directie van het SZF om na circa 7 jaar nu eindelijk een aanpassing van de tarieven door te voeren. De gesprekken hebben geresulteerd in een voorstel van de directie van het SZF om vanaf 1 juli 2021 een gefaseerde aanpassing van de tarieven te doen plaatsvinden. Het is vermeldenswaard dat het overeengekomen tarief door de inflatie en geldontwaarding in uiteindelijke waarde zelfs 40% lager uitvalt dan het onderhandelde tarief in 2014.”

“Rekening houdend met de economische crisis waarin het land zich bevindt en in het vertrouwen dat onze regering met goed beleid en behoorlijk bestuur het tij zal doen keren, zijn de medisch specialisten bereid gevonden dit offer te brengen en toch maar akkoord gegaan met het SZF-voorstel. Daags na het uitblijven van de ondertekening van de conceptovereenkomst, ondanks ons herhaald verzoek hiertoe over te gaan, heeft het Sectiebestuur onlangs uit gesprekken met de minister van Financiën respectievelijk met de minister van Volksgezondheid ad interim vernomen, dat de afspraken met het SZF vervat in de overeenkomst tussen partijen op losse schroeven is komen te staan en dat de regering 6 weken respijt vraagt voor nadere analyse hiervan.”

“De Sectie Medisch Specialisten in vergadering bijeen heeft zich geenszins kunnen terugvinden hierin en heeft na rijp beraad besloten vanaf maandag 6 december 2021 in actie te gaan. De acties zullen inhouden dat er vanaf die datum alleen nog die SZF-verzekerden geholpen zullen worden die zodanige medische hulp/zorg behoeven dat het uitblijven daarvan directe (medische) consequenties zal hebben (citogevallen). De dienstverlening aan verzekerden van Assuria, Self Reliance, Parsasco en overigen zal normaal voortgang vinden.”

“Ernstige tekorten in gezondheidszorg” – “Personeel vertrek naar buitenland”

“De Sectie wil tevens hierbij haar bezorgdheid uiten over de steeds nijpender wordende situatie in onze gezondheidszorg. Door ernstige tekorten brokkelt de eerder moeizaam opgebouwde zorgstand in een rap tempo verder af. Er is sprake van een massale uittocht van gekwalificeerd kader dat door sterk ontwaarde salarissen niet langer in staat is een normaal bestaan te leiden. Het gaat hier niet slechts om medisch specialisten van wie reeds tientallen hun heil inmiddels in het buitenland hebben gezocht en nog velen helaas zullen volgen, maar ook om IC-personeel, verpleegkundigen, OK-personeel, laboranten, etcetera, op wie in de piek van de heersende pandemie een enorm zware wissel getrokken is en nog steeds wordt. Ook ziekenhuizen zijn in zwaar weer terecht gekomen doordat er tal van ingrepen, zoals openhartoperaties, ver beneden de kostprijs moeten worden uitgevoerd, en het recent verhoogde ligdagtarief nog steeds een fractie is van de reële kostprijs. Hiervoor kan volstrekt geen behoorlijke gezondheidszorg geleverd worden!”

“De Sectie Medisch Specialisten van de VMS betreurt het dat het zover heeft moeten komen, maar ziet geen andere mogelijkheid dan tot acties over te gaan. Wij zijn de enige beroepsgroep die zo lang heeft gewacht op aanpassing van onze tarieven, steeds rekening gehouden hebbend met de financieel-economische situatie in den lande, maar nu is de rek er volledig uit. Het enige dat wij vragen, is: nakoming van de door de (voltallige) directie van het SZF gemaakte afspraken!”

“De Sectie Medisch Specialisten heeft thans helaas geen andere keuze meer, de situatie is nu voor ons onhoudbaar. Zij vraagt hiervoor dan ook begrip van de gemeenschap, met name ook van de SZF-verzekerden en hoopt op een spoedige oplossing van het probleem, dat er naar onze mening niet eens had behoeven te zijn, te meer daar de oorzaak niet bij onze Sectie doch elders ligt.”

error: Kopiëren mag niet!