Open brief FSA aan LVV-minister Sewdien: “Wat is status van Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA)?”

Geachte Minister Ing. P. Sewdien,

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) is een overkoepelende organisatie, bestaande uit lid-organi-
saties uit de agrarische sector, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en te

dienen als schakel tussen de totale agrarische sector, de beleidsmakers en de overige stakeholders.
Middels deze brief richt de FSA het verzoek tot U voor nadere informatie over de status van de instelling
van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA).
De FSA constateert al jaren de financiële uitdagingen van de agrarische ondernemers in stad, district en het
binnenland. Toegang tot financiering bij de lokale commerciële banken is zeer beperkt. Voor degenen die

het wel lukt, zijn de rentepercentages enorm hoog. Om een oplossing te brengen voor de agrarische on-
dernemers, specifiek het MKB in de agrarische sector heeft de FSA begin 2021 gemeend zelf het voortouw

te nemen om te geraken tot de opzet van een Agro-Finance raamwerk, tegen betaalbare rente aflossings-
percentages met en/of zonder onderpand. Het FSA-lid Swami Girdhari heeft een assessment gemaakt met betrekking tot o.a.:

  1. De diverse producten / financieringsmogelijkheden die de commerciële banken aanbieden aan
    agrarische ondernemers.
  2. Renteniveaus, looptijd, voorwaarden, seizoenskredieten
  3. Bereidwilligheid van de banken om leningen te verstrekken zonder onderpand. Zeer van belang in
    geval van collectieve grondenrechten.
  4. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en regionale spreiding van de bank
  5. Deskundigheid mbt de agro-sector, kennis over waardeketen ontwikkeling
  6. Bereidheid van de bank tot mede-drager van risico’s en het aangaan van partnerschappen

Op basis van het bovenstaande is er een selectie gemaakt en is de keuze gevallen op de Volkscredietbank
(VCB). Ter introductie en verdere besprekingen van het Agro-Finance raamwerk zijn er twee besprekingen
geweest met U, als Minister van LVV en de directie van de VCB.
De FSA werd na verzoek tot audiëntie bij de President Chandrikapersad Santokhi, op 16 Juni 2021 in de
gelegenheid gesteld om het Agro-Finance raamwerk te presenteren aan de President en leden van zijn
regeerteam, te weten de Vice-President, de Ministers van Financiën, BIBIS, LVV en diverse Presidentiële
adviseurs. Pluspunten uit deze bespreking waren de mondelinge goedkeuring van de President en de Mi

nister van Financiën voor het opzetten van een Agro-Finance netwerk. De President gaf terstond de op-
dracht aan de aanwezige ministers voor het instellen van een werkgroep ter realisatie van de Agro-Finance faciliteit.
In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de FSA, de VCB en het Ministerie van Financien. Namens
de FSA participeert de waarnemend voorzitter Tania Lieuw-A-Soe in de werkgroep, namens de VCB de heer Fazal Alikhan en namens het Ministerie van Financiën de heren Inder Rambharse en Reguilio Hira. De werk-
groep heeft haar werkzaamheden vlot verricht en de ministers van LVV en Financiën regelmatig breedvoe-
rig ingelicht over de vorderingen. De juristen van LVV en het Kabinet van de President hebben ook de nodige bijdrage geleverd. De diverse producten voor de instelling van NOFA zijn gereed gemaakt, waaronder de
beheersovereenkomst tussen het Ministerie van LVV en de VCB bank en het Staatsbesluit NOFA. Inmiddels
heeft de Staatsraad ook haar goedkeuring gegeven aan NOFA.

De FSA, waaronder vertegenwoordigers van de private sector actief in de drie sectoren Landbouw, Veeteelt
en Visserij hebben elk een zetel in het bestuur van NOFA en de publieke sector heeft er vier.
Geachte Minister, het proces om de laatste plooien glad te strijken vóór de daadwerkelijke implementatie
van NOFA is al maanden geleden voltooid. Het dossier ligt bij U op bureau.

Gaarne informeren wij naar de status hiervan en vernemen graag het tijdspad van de acties die nog moeten
plaatsvinden zodat wij zo spoedig mogelijk, hopelijk in Januari 2022, NOFA operationeel kunnen hebben.
Hopelijk nog dit jaar. De Agrariërs kunnen dan hoopvol het jaar 2022 van start gaan.
Het scheppen van kredietmogelijkheden is van zeer groot belang voor de ontwikkeling van de agrarische
sector. De situatie wordt met de dag nijpender voor de agrariër en de voedsel zekerheid van ons land komt
hierdoor ernstig in gevaar.
Wij vertrouwen op uw medewerking en vernemen volgaarne van U.

Met vriendelijke groet,

Safora Hermelijn
(Secretaris FSA)

error: Kopiëren mag niet!