Handels- en Stichtingenregisters zijn bij wet openbaar

Handels- en Stichtingenregisters zijn bij wet openbaar en toegankelijk voor een ieder. Het Handelsregister en het Openbaar Stichtingenregister worden beheerd op grond van respectievelijk de Handelsregisterwet en de Wet op Stichtingen. Zo verduidelijkt Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)-voorzitter Anil Padarath desgevraagd aan Dagblad Suriname.

De KKF is belast met het beheer van beide registers. Naar aanleiding van zogenaamde “onthullingen” maandag gedaan in de Nationale Assemblee over betrokkenheid van ministers in besturen van stichtingen en Raden van Commissarissen van bedrijven, waarbij recente uittreksels uit de stichtingen- en handelsregisters als “bewijs” werden getoond, heeft menigeen zich afgevraagd of het opvragen van uittreksels niet aan regels gebonden moet worden. Daarbij wordt gesuggereerd een regelgeving in te voeren die erin moet voorzien dat niet elk willekeurig persoon de KKF kan binnenstappen om een uittreksel te bemachtigen waarvan de aanvrager helemaal geen affiniteit heeft met dat bedrijf of de stichting. De aanvrager zou dienen te bewijzen, dat hij/zij lid is van het stichtingsbestuur of eigenaar of gemachtigde is van een bedrijf.

Vrijelijk informeren

Anil Padarath (zie foto) zegt dat de KKF bij het beheer van het Handelsregisters en het Openbaar Stichtingenregisters gehouden is aan de wet en geldende wettelijke regelingen. De registers zijn bij wet openbaar. De grondgedachte hierachter is dat een ieder die zaken wil doen met een bedrijf of stichting vrijelijk moet kunnen informeren over de status van dat bedrijf of de stichting. “Een ieder heeft een eigen onderzoeksmogelijkheid naar het bestaansrecht van een onderneming met wie men voornemens is zaken te doen”, zegt Padarath.

Uit de informatie verkregen uit het Handelsregister kan steeds worden afgeleid wanneer een zaak is ingeschreven, dus hoe lang een onderneming bestaat en wat de daadwerkelijke economische activiteiten zijn die men ontplooit. Hetzelfde geldt bij stichtingen voor wat betreft de doelstellingen en of het al dan niet een winstoogmerk heeft.

Transparant

De registers zijn afhankelijk van de opgave die men doet. De KKF en iedere derde missen de bevoegdheid om zelfstandig wijzigingen aan te brengen in hetgeen is opgegeven. Beide registers bevatten informatie die door belanghebbenden zijn opgegeven. De wet bepaalt steeds wat moet worden opgegeven per ondernemingsvorm. Ook bij stichtingen is dat het geval. Bij wijziging van gegevens geven de Handelsregisterwet en de Wet Stichtingen aan hoe zulks dient te geschieden.

Ook wordt aangegeven wie bij wet gehouden is opgave te doen van wijzigingen. Volgens de KKF-voorzitter is alles rond het Handelsregister en het Openbaar Stichtingenregister transparant en toegankelijk voor een ieder. Aan het opvragen van een uittreksel uit de registers zijn wel administratieve kosten verbonden, SRD 100.

SS           

error: Kopiëren mag niet!