Vijftig beveiligers voor de rechterlijke macht

De samenwerking tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en particuliere bedrijven doet stof opwaaien. Om meer inzicht te krijgen in deze materie werd politiefunctionaris Omar Terborg benaderd. Volgens hem is het KPS belast met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid en houdt zich, onder het gezag van het Openbaar Ministerie, voornamelijk bezig met criminaliteitsbeheersing.

Niet nieuw

“Voor de politie is het betrekken van burgers bij het politiewerk niet nieuw en van belang. Dit vanuit de gedachte dat burgers de ‘oren en ogen’ zijn van de politie. Het is in de praktijk gebleken, dat deze aanpak de criminaliteitsbeheersing verbeterd. De toenmalige hoofdcommissaris van politie Carlo Hunsel heeft destijds de strategie, ‘integrale criminaliteitsbestrijding’ geïmplementeerd in Suriname.”

Integrale aanpak

“De integrale criminaliteitsbestrijding houdt in, dat de politie samen met ketenpartners, uit zowel de publieke als private sector optrekt. Deze multidisciplinaire en collectieve aanpak met de politie aan het roer heeft als doel de openbare orde rust en veiligheid te waarborgen. In dit kader werd ‘buurtmanagement’ ingesteld.”

Continuïteitsbeginsel 

“Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zet deze werkwijze voort. Hij heeft inspecteur van politie Henry Kia benoemd tot landelijke coördinator buurtmanagement. Burgerparticipatie in politiekorpsen komt niet alleen in Suriname voor. Ik sta achter burgerparticipatie en samenwerken met ketenpartners, uit zowel de publieke als private sector.”

Incident

“Alles wat mis kan gaan, gaat een keertje mis. Zo is het te Geyersvlijt voorgekomen, dat politiefunctionarissen die met burgers in een Covid-team zitten moesten optreden. De burgers in het Covid-team waren uitgerust met kogelvrije vesten en werden voor wetsdienaren aangezien en achteraf beschuldigd van mishandeling. Maar, dit incident kan niet worden aangegrepen om samenwerken met private organisaties tegen te gaan.”

Verruwing

“Vanuit de samenleving wordt aangegeven, dat de criminaliteit verruwt, geweldsdelicten nemen toe. Aan de andere kant geeft het KPS aan de hand van cijfers en statistieken aan, dat de criminaliteit een dalende lijn vertoont.”

Risico’s

“Wij moeten niet vergeten, dat politiewerk gepaard gaat met risico’s en dreigingen. Voornamelijk bij repressief optreden en het toepassen van eventuele dwangmiddelen kan dit gevolgen hebben voor hij of zij die daarbij betrokken zijn. Bij een ondoordachte en instabiele samenwerking met de burgers op dit gebied, kunnen in de praktijk grote en levensgevaarlijke calamiteiten voordoen.”

Politieopleiding

 “De politieman wordt onderricht en getraind, hoe in de praktijk op te treden, zoals de wet dat voorschrijft. Na een gedegen opleiding zal hij/zij in staat moeten zijn om zonder emoties, op grond van goede overwegingen en conform regelgeving tegen de burgerij op te treden.  De wet geeft aan dat een burger onder leiding van een politiefunctionaris vrijwel over dezelfde optredens bevoegdheid beschikt, ook waar het gaat om heterdaad- en noodweer gevallen.”

Emoties

“De praktijk leert ons, dat burgers bij de aanhouding van verdachten of daders, zich vaak emotioneel vergalopperen en uiteindelijk zelf verdacht worden van mishandeling met alle gevolgen van dien. Het KPS heeft de verantwoordelijkheid haar ketenpartners te beschermen tegen deze potentiële dreigingen. Daarom dient elke samenwerking tussen het KPS en de private sector goed doordacht en voorbereid plaats te vinden.”

Nationaal Leger

“De samenwerking met het Nationaal Leger waarbij de politie aansturing geeft, verloopt naar wens. Vooraf is duidelijk afgesproken, dat er omzichtig wordt omgegaan bij het toepassen van dwangmiddelen.  Bij de samenwerking tussen KPS en de private sector is het belangrijk, dat er op constructieve wijze wordt gecommuniceerd en de Politiebond daarbij betrokken wordt. De bond waakt over het belang van haar leden.”

Rechterlijke macht

“Het is begrijpelijk, dat de bond in het geweer komt als cijfermatig blijkt, dat driehonderd van haar leden worden ingezet voor oneigenlijke politietaken, zoals het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders. Terwijl er slechts vijftig man de rechterlijke macht moet beschermen.”

De politie beveiligt niet

“Gezegd moet worden dat politiefunctionarissen geen beveiligers zijn. Zij zijn daarvoor niet opgeleid. De politie is belast met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid. Beveiligen is een specialisme”, aldus politiefunctionaris Omar Terborg desgevraagd tegenover Dagblad Suriname.

HD

error: Kopiëren mag niet!