ROS heeft grondenrechtenvraagstuk besproken met gemeenschap Boven-Tapanahoni 

Het mnisterie van Regionale Ontwikkelking en Sport bericht woensdag 10 november, dat een delegatie van het ministerie onder leiding van minister Gracia Emanuël vorige week in het Boven-Tapanahonigebied was. Er werden krutu’s belegd te Stoelmanseiland, Drietabiekie, Godo-olo en Apetina.

Het grondenrechtenvraagstuk, waarbij gestreefd wordt naar erkenning en rechtszekerheid van de inheemsen en tribalen, kwam daarbij nadrukkelijk aan de orde. De ROS-minister liet de bewoners weten, dat de regering er alles aan zal doen om dit eeuwig durende probleem op te lossen. Als de binnenlandbewoners meer rechtszekerheid hebben, kunnen ze op een duurzame en structurele manier aan hun economische en maatschappelijke ontwikkeling werken, vindt de bewindsvrouwe.

Tijdens de krutu’s heeft Ruben Ravenberg, lid van de Presidentiele Werkgroep Grondenrechten, ook tekst en uitleg gegeven over de status van de conceptwet grondenrechten die nu ter behandeling bij het parlement ligt. Ravenberg gaf aan, dat er naast dit wetgevingsproduct, additionele wetten door het parlement aangenomen moeten worden om effectief en resultaat gericht uitvoering te kunnen geven aan zaken. Zo zal er onder andere gewerkt moeten worden aan een wettelijke basis voor de positie van het Tradionele Gezag (TG) in het binnenland, zodat zij rechtens in overeenstemming met de nationale wet rechtshandelingen kunnen plegen.

Grensdispuut tussen Aucaners Tapanahoni en Paramaccaners aan Marowijnerivier

Op Drietabikie heeft het TG ook gewag gemaakt van een grensdispuut tussen de Aucaners van het Tapanahoni-gebied en de Paramaccaners aan de Marowijnerivier. Zij heeft zich nogal kritisch uitgelaten omtrent deze aangelegenheid en ziet graag op korte termijn een oplossing. Minister Emanuël zei in een reactie, dat het belangrijk is dat partijen het hoofd koel houden, in dialoog blijven en zo naar een oplossing werken in het belang van de ontwikkeling van het binnenland.

Deplorabele staat basisschool Godo-Olo 

Tijdens de beraadslaging te Godo-Olo werd de deplorabele staat van de basisschool ook aan de orde gesteld door het TG. Tijdens een rondleiding op het schoolterrein werd heel duidelijk dat het gebouw in een vervallen staat verkeert en dat het dringend aan renovatie toe is. Bij aankomst in Paramaribo zal de ROS-bewindsvrouwe dit met haar collega van Onderwijs bespreken.  

School Apetina nog niet van start

Het schooljaar is nog niet begonnen op Apetina. Tijdens de samenkomst van de bewindsvrouwe en de dorpsgemeenschap van het inheemse dorp Apetina is duidelijk geworden dat de basisschool van het dorp, die sedert vorig schooljaar maart is gesloten vanwege Covid-19, nog niet is geopend voor dit schooljaar. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet de leerkrachten accommoderen met transport naar het gebied, maar er is nog geen sprake daarvan. Vanwege een achterstallige betaling bij de vliegmaatschappijen, wordt geweigerd de onderwijsgevenden in te vliegen, eerst moet de openstaande rekening zijn betaald.

Hoofdkapitein Japanaloe Oeloehoeni en basja Marius Merenke hebben tijdens de krutu te Apetina de sociale problemen van het dorp aan de ROS-bewindsvrouw voorgehouden. De dorpsbewoners hebben ook een petitie aangeboden aan minister Emanuël. Het gaat in deze om optimale onderwijs, gezond drinkwater, uitbreiding polikliniek Apetina, AKB die al 2 jaren niet is uitbetaald, materiaal om een sportveld aan te leggen, redelijke prijs voor lijndienst, landbouwmachines om kostgrondjes te bewerken en SZF Bazo-kaarten.

Staande de vergadering heeft de minister de aangekaarte problemen gerapporteerd aan de Raad van Ministers die op dat in vergadering was in Paramaribo. De ministers zullen zich buigen over de geconstateerde knelpunten.

Om de noden enigszins te verlichten heeft minister Emanuël enkele schoolpaketten en sportmaterialen geschonken aan de scholieren in het Boven Tapanahoni-gebied.

error: Kopiëren mag niet!