NPS bepleit versnelde ontwikkeling van olie- en gasvoorraden

De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt het van groot belang, dat de olie- en gasvoorraden versneld ontwikkeld worden ten behoeve van de nationale ontwikkeling. De voordelen daarbij moeten ten goede komen van de Surinaamse burger. Verkregen inkomsten dienen deels geplaatst te worden in een Spaar- en Stabiliteitsfonds. Dit fonds zou beheerd moeten worden door de beste mensen in en buiten Suriname om zodoende de beste investeringen te plegen in duurzame industriëen en ontwikkelingssectoren. Suriname dient actief beleid te voeren die investeringen aantrekt voor de versnelde ontwikkeling. Deze visie van de partij werd maandag door NPS-voorzitter tevens Assembleelid Gregory Rusland gepresenteerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee.

Belang te groot voor eng denken

Vanwege het groot belang die de lange termijn ontwikkeling voor Suriname heeft, deed Rusland een dringend beroep op de regering om zoveel mogelijk de nationale deskundigheid, en vooral die in de coalitie aanwezig is, in te zetten in de vorm van een beleidsadviserende commissie. Speerpunten voor deze commissie zijn de uitwerking van gas-to-shore, gas-to-energy en de opzet van petrochemische industrieën. “We moeten boven het enge partij politieke denken uitstijgen naar een nationale aanpak. Het nationaal belang en de mogelijke consequenties zijn te groot”, aldus de NPS-fractieleider. Tijdens de coalitievorming kort na de verkiezingsuitslag in 2020 was het Gregory Rusland die namens de NPS toen reeds heeft gewezen op het grote belang voor Suriname. Hij pleitte voor de instelling van een apart ministerie voor olie, waar de overige coalitiepartners in eerste instantie voor te vinden waren. De NPS had toen duidelijk de ambitie om dit ministerie in te vullen. Kort daarop kwamen de grote partners,de ABOP en de VHP, hierop terug, en besloot dat oliezaken gewoon ondergebracht worden onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). NH werd toegewezen aan de ABOP.

Na 2035 afname olievraag

Rusland wijst erop, dat mondiaal er een aantal belangrijke trends zichtbaar is. Het Internationaal Agentschap voor Energie (IEA) voorziet dat de grootste vraag naar ruwe olie verwacht wordt rond 2025 tot 2035, waarna het zal afnemen. Verder wordt verwacht dat in 2050, de elektrificatie van transport, industrie en verwarming circa 55% van het ruwe olie- verbruik zal uitmaken.

Volgens de NPS-voorman is er vanwege het gevaar van global warming, een groeiende pressie om het gebruik van olie en gas te verminderen. Invloedrijke investeringsfondsen, die aandeelhouders zijn van de oliemultinationals, beginnen een actieve houding aan te nemen, door pressie uit te oefenen investeringen in deze sectoren te verminderen en te kanaliseren naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie.

Nationaal belang

Tegen deze achtergrond is het voor Suriname van groot belang de olie- en gassector versneld te ontwikkelen ten behoeve van onze nationale ontwikkeling.

Met het komend herstel van de koopkracht van de burger en de te verwachten investeringen van ondernemers in een verbeterend macro-economisch klimaat, voorziet Rusland een versnelde groei van het elektriciteitsverbruik op korte termijn. Volgens hem zal Suriname in haar belang, een actief beleid moeten voeren die investeringen aantrekt voor de versnelde ontwikkeling. Suriname heeft al een achterstand van 5 jaren in de ontwikkeling van de offshore olie ten opzichte van Guyana. “Wij kunnen ons niet veroorloven, dat Guyana structureel het beste investeringsklimaat heeft en alle energie en petrochemische investeringen naar zich toetrekt”, aldus Rusland.

Suriname moet een gelijke of goedkopere kostprijs van energie en aardgas hebben als die van Guyana. De olie- en petrochemische multinationals kijken naar de mogelijkheden van de offshore resources van Suriname en Guyana en vragen zich af, voor welk land ze gaan kiezen om die grote investeringen te doen. Guyana heeft bekendgemaakt dat ze met hun gas-to-shore project een kostprijs van US$ 0,06/kWh, mogelijk zelfs US$ 0,03/kWh kunnen bereiken. Daarnaast gaat hun Amaila hydroproject, die binnenkort geconstrueerd wordt, een kostprijs opleveren van US$ 0,078/kWh.

HPSG contract onbegrijpelijk

Tegen deze achtergrond kan de NPS volgens het Assembleelid het niet begrijpen, dat de Surinaamse Regering een 25-jarig contract wil sluiten met het Deense bedrijf HPSG om elektriciteit gegarandeerd af te nemen tegen US$ 0,11/kWh. In de praktijk zou dit betekenen voor Suriname, dat de baseload aan elektriciteitsopwekking door de Afobaka centrale en door HPSG geleverd moet worden. Hierdoor zullen alternatieve Surinaamse gas-to-energy en andere renewable energy projecten die een lagere kostprijs hebben geen afzet vinden en dus niet levensvatbaar zijn. Het betekent ook dat Tapajai en Kabalebo hydro energie voor nog langere tijd in de diepvries moeten. “De NPS doet daarom een dringend beroep om het voornemen van de Surinaamse regering om energie af te nemen tegen US$ 0,11/kWh van HPSG in heroverweging te nemen”, aldus de NPS-leider. Het heeft niet alleen heel grote negatieve consequenties voor de ontwikkeling van andere goedkopere energiebronnen, maar ook de energie intensieve industrieën zullen uitwijken naar ons buurland.

Kabalebo hydro energie

Volgens hem dient Suriname behalve Kabalebo hydro energie, ook een scenario dringend uit te werken met aardgas als energiebron voor de ontwikkeling van de Bakhuys bauxiet reserves. De vraag die ook beantwoord moet worden is of de te bouwen Corantijnbrug het mogelijk scheepvaartverkeer in verband met de West Suriname ontwikkeling niet gaat beperken.

Rusland vindt dat Suriname haar eigen gas-to-shore op korte termijn dient te ontwikkelen. Aardgas afkomstig van onze eigen bronnen, welke met een eigen pijplijn naar het vasteland

getransporteerd wordt. Op basis hiervan kan Suriname haar eigen gas-to-energy project voor goedkopere energie en ook aardgas als grondstof voor een veelomvattende petrochemische industrie ontwikkelen. “Net zoals gedacht wordt aan voedselzekerheid voor ons land, dienen we te denken aan energiezekerheid en aan petrochemische grondstofzekerheid voor ons land. Een strategie die al is ingezet met de bouw van de raffinaderij, om niet afhankelijk te zijn voor brandstof van de wereld markt”, sprak Rusland.

Hij vindt dat de private sector op een transparante wijze ondersteund dient te worden voor de opzet van een on shore base of bases. Gekeken moet ook worden naar fiscale maatregelen tijdens de aanloop fase, waardoor Suriname maximaal voordeel kan halen. Faciliteiten dienen ook gecreëerd te worden voor expats, waarvan ook de particulieren kunnen profiteren.

SS

error: Kopiëren mag niet!