Bij wijziging Rijwet: Verkeerscriminelen riskeren ongeldigverklaring rijbewijs

Verkeerscriminelen riskeren bij ernstige verkeersovertredingen of bij ernstige verkeersovertredingen waarbij sprake is van recidive, dat hun rijbewijs niet slechts ingevorderd wordt, maar dat het ook nog ongeldig verklaard wordt voor de resterende duur ervan.

In de Rijwet hebben ernstige verkeersovertredingen betrekking op verkeersovertredingen met (zwaar) lichamelijk letsel of de dood tot gevolg van het slachtoffer, waarbij de schuldige heeft gereden onder invloed van alcohol of met overschrijding van de toegestane maximumsnelheid met 50 kilometer per uur of meer.

Onverminderd deze bepaling heeft het bevoegde gezag eveneens de mogelijkheid een rijbewijs ongeldig te verklaren. De ongeldigverklaring geschiedt in geval de houder van het rijbewijs meermalen de verkeersvoorschriften overtreedt. Het betreft in deze de overige minder ernstige gevallen van verkeersovertredingen. Bij beschikking van de minister wordt nader uitgewerkt welke overtredingen hieronder vallen, de mate van recidive, alsmede de termijnen waarbinnen de overtredingen hebben moeten plaatsvinden. Gedacht wordt aan recidive gevallen van ernstige overschrijding van de maximum snelheid, het rijden door roodlicht, het niet verlenen van voorrang et cetera.

Verkeerscriminaliteit

In de Memorie van Toelichting van de Ontwerpwet wijziging Rijwet wordt verkeerscriminaliteit aangeduid als het opzettelijk overtreden van verkeersregels. Het brengt niet alleen de veiligheid op de weg in ernstige mate in gevaar, maar veroorzaakt bovenal als gevolg van ernstige verkeersongevallen veel leed aan slachtoffers. 

Tot verkeersovertreding mag zonder meer gerekend worden het rijden op het rijwielpad door menig buschauffeur, zoals dat dagelijks gebeurt op de Indira Gandhiweg. Deze gevaarlijke rij capriolen van sommige buschauffeurs daar op de weg is schering en inslag, tot grote ergernis van automobilisten, bromfietsers en voetgangers. Buschauffeurs en automobilisten die er een gewoonte van maken om op het rijwielpad te rijden, alleen omdat ze de file willen ontwijken, doen er goed aan om dit alvast voorgoed af te leren. Ze riskeren hiermee dat hun rijbewijs ongeldig wordt verklaard voor de resterende duur ervan. Ze krijgen die pas weer terug als ze met goed gevolg een nieuw rijexamen hebben afgelegd. Tot die tijd mag zo een verkeersovertreder niet als bestuurder van een voertuig (auto en bromfiets) aan het verkeer deelnemen.

SS

error: Kopiëren mag niet!