Etnel (NPS) pleit voor decentralisatie en integrale aanpak bij Herstelplan

Het Assembleelid Patricia Etnel (regerings/NPS-fractie) pleit ervoor dat bij de benadering en uitvoering van het Herstelplan (HP) afgestapt moet worden van de centralistische gedachte. Een gedecentraliseerde benadering en aanpak met een gerichtere en grotere betrokkenheid van de districten ziet de parlementariër als een belangrijke voorwaarde voor het succes van het Herstelplan. 

Zij vindt ook dat de regering moet afstappen van het langs elkaar werken van ministeries die zich met dezelfde beleidsaspecten bezig houden. Integrale benadering bij alle beleidsaspecten geeft meer overzicht en leidt tot effectievere inzet van middelen, aldus de politica deze week in de Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. Voor de regering plaatste ze een ernstig kritische noot met betrekking tot het onderdeel sociaal programma van het HP. Ze roept de regering op om niet te grappen bij dit onderdeel van het HP en niet ervan moet uitgaan dat met een verhoging alles goed kom voor de bevolking. ‘Het werkt niet zo’, aldus de parlementariër veelbetekenend.

Zorgpunten

Patricia Etnel deelt hiermee de zorgpunten van de NPS-fractie en daarmee van haar partij, die ook deel uitmaakt van de regering. Ze doet zulks zonder meer mede op basis van de ervaringen van de NPS indertijd opgedaan bij de uitvoering van het Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) in de jaren ‘90 van de vorige eeuw tijdens de Front-regering. Het SAP was toen ook bedoeld om de economie weer op rails te brengen. De sociaal negatieve gevolgen van de drastische maatregelen, waaronder afschaffing van subsidies drukte enorm zwaar op de bevolking met als gevolg veel sociaal onrust in de samenleving.

Bij de bespreking van de begroting voor het dienstjaar 2021 en het Herstelplan riep Etnel de regering op om bijzondere aandacht te schenken aan het onderdeel sociaal programma in het HP. Ze pleit voor een integrale benadering en nog meer ‘kraka Baka’ (ondersteuning) maatregelen voor de bevolking. ‘Het sociaal programma in het HP moet zeer sterk zijn’, klonk het waarschuwend geluid van de parlementariër. Ook hier moet de benadering integraal zijn. Heel specifiek en zeer gericht op de doelgroep.

Een goed functioneren van de overheid crèches met betaalbare tarieven noemde ze als voorbeeld. Gedurende de periode van de uitvoering van het HP zullen ouders langere werktijden buiten huis maken, omdat ze meerdere banen moeten aanhouden om rond te komen. Ook in jongeren en jeugd dient volgens haar de nodige investering te worden gepleegd. Ze stelt voor dit te doen via cultuur ontwikkeling waarbij jongeren hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Het directoraat Cultuur moet meer toegang geboden worden tot financieringsbronnen. Etnel is geen voorstandster van symptoombestrijding, maar wil een beleid zien gericht op het niet-afhankelijk maken van mensen.

Decentralisatie van aanpak

Een decentralisatie van het algemeen beleid, en in het bijzonder bij de benadering en uitvoering van het HP ziet de parlementariër als een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van het land en succes van het HP. De potenties en mogelijkheden van de districten moeten meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen voor het distrikt en de plaatselijke bevolking. Vanuit de decentralisatie gedachte is het heel belangrijk de districten bij de uitvoering van het HP meer te betrekken. De districten kunnen ervoor zorgen, dat het Herstelplan bij de plaatselijke bevolking leeft en acceptabel gemaakt wordt. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van het HP.

Bij de monetair fiscale maatregelen die in het HP zijn genoemd mist Etnel het aspect van financiële decentralisatie. Ze pleit voor het meenemen van de districten bij de monetair fiscale aanpak. De districts verordeningen die moeten zorgen voor inkomsten en productie in de districten zouden beter afgestemd moeten worden op nationale wetgeving, waardoor er meer uit kan worden gehaald dan tot nog toe het geval is. Ook de districts plannen die jaarlijks worden opgemaakt dienen beter afgestemd te worden op de ontwikkelingsplannen op nationaal niveau. Alleen met betrokkenheid van de districten en vanuit de gedecentraliseerde eenheidsgedachte kan de ontwikkeling van het land goed van de grond komen. ‘Het HP moet gaan leven in de districten en de mensen. Alleen zo gaat het plan werken’, aldus Etnel. 

Parmessar bezorgd over uitvoeringscapaciteit

Evenals de zienswijze en standpunten van Patricia Etnel namens de NPS fractie over het HP, was ook de zienswijze van de NDP-fractie bij monde van haar leider Rabin Parmessar even belangwekkend.

De NDP vindt dat de verwachtingen zoals in het HP staan opgenomen te hoog gegrepen zijn en onvoldoende rekening houdt met de uitvoeringscapaciteit op de diverse ministeries. Volgens Parmessar is er nog een lange weg af te leggen om de verschillenden programmas en projekten in het HP nader uit te werken. Hierbij zal veel kader in gecoördineerd verband enorm veel werk moeten verzetten. Hij pleit voor meer inzet van lokaal beschikbaar kader. Parmessar vreest dat de planning in tijd, zoals aangegeven in het HP, niet tijdig gehaald gaat worden. 

De parlementariër vindt bovendien, dat de modelmatige kwantitatieve benadering van het HP niet gebaseerd is op de realiteit van wat de samenleving kan absorberen en ‘absoluut niet wat wij in korte termijnen kunnen uitvoeren zoals beschreven’. Het HP moet volgens hem daarom terug naar de tekentafel en drastisch worden aangepast op onder meer het aspect waarbij realisme aan de dag gelegd wordt.

Uit het Herstelplan zegt Parmessar niet te kunnen halen hoe de herstelmaatregelen zijn gefaseerd in een overzichtelijke tijdslijn met concrete acties en duidelijk te behalen doelen. Doordat deze fasering ontbreekt is volgens hem het gevaar groot dat het cumulatief effect van de te treffen maatregelen hard zullen aankomen op de samenleving. Er zullen aan het begin meer werkloosheid ontstaan en er is geen zicht op de opvangmogelijkheden. Ook het aspect van milieu wordt in het HP geen aandacht besteed vindt hij. De debatten in de Nationale Assemblee over de begroting en het HP zijn donderdag 17 juni voortgezet.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: