Streven regering naar 100% financial inclusion bevolking op gespannen voet met compliance regels banken

Het streven van de regering om elke burger van een basisbankrekening te voorzien staat op gespannen voet met de compliance regels van de banken. Het hebben van een basisbankrekening betekent voor de burger dat zij toegang hebben tot het financieel bancair systeem. Voor de overheid betekent het ook dat zij op een veel makkelijkere manier via stortingen en/of overmakingen financiële ondersteuning kan bieden aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Dit streven van de overheid voor “financial inclusion” van elke burger staat echter op gespannen voet met de compliance regels waar de lokale banken internationaal zich aan dienen houden met het oog op het tegengaan van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Niet veel opgeschoten

President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen maandag tijdens een regeringspersconferentie gezegd, dat de regering al enkele maanden met de banken bezig is om gedaan te krijgen dat elke burger zonder al te veel omslachtigheid een bankrekening kunnen openen. Hij gaf aan dat de banken met in achtneming van de compliance regels wel in staat moeten zijn het openen van een bankrekening makkelijker te maken voor de burger. Uit de woorden van de president blijkt dat partijen op dit stuk nog niet veel zijn opgeschoten.  

Naar aanleiding van veelvuldige klachten vanuit de samenleving over de problemen die men ondervindt bij het openen van een bankrekening verklaarde DSB-directeur Steven Coutinho enkele weken geleden tegenover Dagblad Suriname, dat de mogelijkheid versoepelen om een bankrekening te openen niet iets is dat zomaar van de ene op de andere dag kan.

“Wij zijn bezig met een grootschalige exercities bij alle banken hoe wij AML/Compliance (Anti Money Laundering) kunnen versterken en harmoniseren. Ik denk dat het prudent is, dat we dus wachten met hals over kop zaken te “versoepelen” totdat we meer weten welke risico’s we moeten afdekken en hoe”, aldus de DSB-directeur. Waar het in essentie om gaat is dat men op afdoende manier moet kunnen bewijzen de bron van inkomsten.

Gevaar voor Black listing

Volgens Coutinho staat de samenleving niet voldoende stil bij de consequenties van witwassen en de gevolgen voor de correspondentie banken in het buitenland. Zelfs bij het idee, dat er  malversaties plaatsvinden kan een correspondentbank de relatie beeindigen. Suriname riskeert dan in het internationaal financieël bancair systeem “geblacklist” te worden. Dit heeft tot gevolg dat Suriname internationaal geen financiële transacties meer zal kunnen verrichten.

President Santokhi liet tijdens een recente regeringspersconferentie blijken dat hij zich wel bewust is van dit risico. Hij zei dat de regering goede nota heeft genomen van het NRA-rapport, dat enkele maanden geleden aan de regering is aangeboden. Indien er niet gewerkt wordt aan het wegmaken van de risico’s, zoals in het NRA rapport is genoemd, zal volgens hem Suriname “geblack list” worden met alle ernstige consequenties van dien. Investeerders zullen wegblijven en we raken in het internationaal financieel verkeer geisoleerd. De president gaf de verzekering dat de regering alles in het werk zal stellen opdat Suriname bij de internationale evaluatie in maart volgend jaar positief erdoor komt.  Hij zei dat dit jaar nog de nodige wetgeving en andere maatregelen zullen worden doorgevoerd. 

VS verscherpt regels

Het is landen in de wereld onder aanvoering van de VS ernst als het gaat om het weren van vervuild geld uit het internationaal financieel verkeer. Vervuild geld dat verkregen is uit onder andere drugshandel en waarmee terroristische activiteiten worden gefinancierd. Deze ernst wordt nog eens benadrukt door een maatregel die de Amerikaanse justitiële autoriteiten per 1 januari dit jaar hebben ingevoerd om informatie op te vragen van niet Amerikaanse banken die een relatie hebben met correspontiebanken in de VS.

De Amerikaanse autoriteiten kunnen nu van non-VS banken die een correspondentierekening in de VS hebben, niet alleen bancaire gegevens vorderen die gerelateerd zijn aan de correspondentierekening, zoals dat het geval was onder USA Patriot Act, maar nu ook van elke andere rekeninghouder van die non-VS bank; zelfs indien die rekeninghouder geen transacties in de VS verricht.

De rekeninghouder mag niet in kennis worden gesteld van deze vordering. De vordering kan in beginsel niet worden vernietigd door een beroep te doen op privacy regels of bankgeheim. Bij weigering kunnen de Amerikaanse autoriteiten een bestuurlijke boete opleggen van US$ 50.000 per dag en beeindiging vorderen van de correspondentrelatie. Deze verscherpte regelgeving impliceert dat non-VS banken het risico lopen om blootgesteld te worden van een Amerikaans justiteel onderzoek. 

Bevestiging CBvS

In reactie op vragen door Dagblad Suriname rond deze kwestie bevestigt governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname de aangescherpte regels van de Amerikaanse Justitiële autoriteiten.

“De Anti Money Laundering Act (AMLA) heeft een extraterritoriale werking en is van toepassing op alle buitenlandse banken die een correspondentierekening in de VS hebben en dus ook Surinaamse banken, indien dit van toepassing is”, aldus de governor in een schriftelijke reactie aan Dagblad Suriname.

De Moederbank laat verder weten, dat tijdens de Third Annual Caribbean Financial Roundtable meeting in maart 2021 de gevolgen van de Anti Money Laundering Act aan de orde is geweest. Belangrijk is onder andere de drastische uitbreiding van de bevoegdheid van de Amerikaanse Federale autoriteiten om, op straffe van een boete, informatie op te eisen bij de buitenlandse banken.

Tijdens de Roundtable meeting is de vrees uitgesproken dat door deze nieuwe wetgeving de correspondentrelatie met de VSA zal/kan worden bemoeilijkt, omdat de AMLA, onder dreiging van sancties, ook nieuwe verplichtingen oplegt aan de correspondent bank in de VSA. Die kan namelijk strafbaar zijn indien de respondent bank niet voldoet aan de eisen van de autoriteiten.

“De vrees/het risico is aanpassing van de correspondent overeenkomsten, stijging van compliance kosten en een mogelijk nieuwe golf van de-risking”, aldus de Centrale Bank van Suriname die verder aangeeft dat Surinaamse banken terdege rekening moeten houden met deze nieuwe wetgeving en haar mogelijke gevolgen.-.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: