Persbericht SZF: Ziekenfonds weerspreekt aantijgingen Politiebond

‘Recent zijn diverse berichten in de media verschenen over de medische voorzieningen van de politie. Daarbij hebben bestuursleden van de bond van het Korps Politie Suriname (KPS) onjuiste informatie met betrekking tot het SZF aan de media verstrekt. Volgens de politiebond zou het SZF de overeenkomst met het KPS niet naleven.

De politieambtenaren behoren tot de categorie verplicht verzekerden. Daarnaast hebben deze functionarissen conform een tussen het Ministerie van Justitie & Politie (JusPol) en het SZF gesloten overeenkomst recht op eenvoudige tandheelkundige behandelingen (kortweg trekken en vullen) en een hogere klasse ligging bij ziekenhuisopname. Hier wordt ook voor betaald door JusPol, de werkgever van de politieambtenaren.

De hogere klasse ligging geeft echter geen recht op een algehele vrije geneeskundige behandeling, zoals in de media gecommuniceerd is. Volgens het Politiehandvest zijn politieagenten vrijgesteld van een eigen financiële bijdrage, het zogenoemde ‘Werknemersaandeel’. Dit houdt in dat de premie aan het SZF volledig voor rekening is van de werkgever. De politiebond beroept zich op het Politiehandvest, waarin is opgenomen dat politieambtenaren recht hebben op een algehele vrije geneeskundige behandeling. Het SZF benadrukt dat het Politiehandvest een overeenkomst betreft tussen JusPol en KPS. Het SZF is geen partij in deze en kan derhalve ook niet gebonden zijn aan afspraken die vastgelegd zijn in het Politiehandvest als deze afspraken niet zijn overeengekomen tussen JusPol en het SZF.

JusPol heeft het SZF gevraagd de bestaande overeenkomst met het SZF zodanig te herzien, dat politieambtenaren geen eigen bijdrage meer hoeven te doen voor voorzieningen buiten het ‘SZF-pakket’. Hierover is op vrijdag 14 mei jl. een bespreking geweest tussen vertegenwoordigers van het SZF, JusPol en vertegenwoordigers van de politiebond. Echter, contrair de opstelling van het SZF en JusPol, heeft de bond ervoor gekozen om een intern dispuut met haar werkgever op het terrein van het SZF te beslechten.

Intussen hebben de vertegenwoordigers van JusPol en KPS aangegeven dat zij mogelijkerwijs hebben nagelaten de afspraken met de politiebond met betrekking tot de vrije geneeskundige behandeling te communiceren met het SZF. Hierdoor is nimmer uitvoering gegeven aan de afspraken tussen JusPol en de bond. Het SZF treft in deze dus geen blaam. De beschuldigingen aan het adres van het SZF zijn dan ook onterecht. Het SZF is als zorgpartner te allen tijde bereid om alle issues de verzekering aangaande in goed overleg met partijen bespreekbaar te maken. Dit is op de bewuste dag ook de intentie van het SZF geweest.

Derhalve betreurt het SZF het ten zeerste dat zij door de Politiebond onnodig en onterecht in de media zijn beklad ! Op dit moment is er een groot tekort aan geneesmiddelen, waaronder anti-kankermiddelen, bij de grootste importeur, het Bedrijf Geneesmiddelenvoorzieningen (BGVS). Dat politieagenten moeten bijbetalen voor medicamenten vanwege de omstandigheid dat de betreffende apotheek de middelen niet bij het BGVS, maar elders duurder heeft ingekocht, treft niet slechts de politiebond, maar haast iedere burger in Suriname.

Het SZF heeft afspraken met de apotheken indien medicijnen bij andere importeurs, tegen veelal hogere prijzen zijn ingekocht. Het SZF heeft recent de besprekingen met de apotheken hervat waardoor onder andere het laten betalen voor schaarse klappermiddelen door verzekerden opgelost wordt. Voor de volledigheid wordt echter aangegeven en benadrukt dat elke verzekerde bij het SZF terecht kan voor restitutie indien men onverhoopt toch heeft moeten betalen voor klappermedicatie.

Daarnaast heeft ook het betalen van kosten voor een kamer in het Wanica ziekenhuis tot de nodige irritatie geleid bij de politie. Covid-19 positieve patiënten met geen tot milde klachten worden ter isolatie in ‘tenten’ in het Wanica ziekenhuis geplaatst. Indien deze personen niet in de tent willen verblijven maar een kamer wensen, kan voor deze ‘hotel’ voorziening betaald worden. Deze kosten worden niet door het SZF betaald. Deze personen worden dus niet opgenomen, maar ter isolatie in de tenten opgevangen. Het SZF benadrukt dat de kosten voor opname van SZFverzekerden met Covid volledig door het SZF betaald worden.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: