Overgangsperiode Wet op de Jaarrekening loopt af

“Het verbeteren van het ondernemerschap gaat gepaard met goede organisatie en bedrijfsadministratie. Het begeleiden, adviseren, vormen, trainen scholen en onderwijzen van ondernemers is nodig. Zodoende werkt Akmos aan betere bedrijfsresultaten van haar leden, deskundige kadervoorziening en de vooruitgang van het land”, aldus voorzitter Harrypersad Soekhlal van de Akmos (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname).

Het belang van financiële administratie

In dit licht bezien hield de econoom Wonnie Boedhoe een inleiding voor het bestuur van de associatie. De inleiding ging over: “Het belang van een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf”, kortweg jaarrekening genoemd.

Wet op de Jaarrekening

Aan het begin van haar betoog spoorde Boedhoe de Akmos aan om haast te maken met de jaarrekening. Voor middelgrote en kleine rechtspersonen geldt dat de jaarrekening vanaf het boekjaar 2021 moet voldoen aan gewijzigde/aangepaste verslaggevingsstandaarden. De tijd waarbinnen aan deze verplichting moet worden voldaan, is aan het verlopen. Het niet voldoen brengt consequenties met zich mee.

Verantwoording afleggen

De uiteenzetting hield onder andere in dat iedere rechtspersoon wettelijk verplicht is tot het opmaken van een jaarrekening. “Er zijn algemene en specifieke regels vastgesteld voor verschillende categorieën ondernemingen, te beginnen bij micro-, klein-, middelgrote ondernemingen ga zo maar door. De jaarrekening bevat financiële verantwoording en een verslag over het afgelopen boekjaar. Het geeft inzicht in de kasstroom. Het vermogen, het resultaat, de liquiditeit, de solvabiliteit worden zichtbaar gemaakt. Controle naar de getrouwheid van een jaarrekening door een accountant is aangeven. Voor micro en kleine ondernemingen is geen accountantsverslag verplicht, maar moet de jaarrekening minimaal voldoen aan het gestelde in de Wet Inkomstenbelasting. Dat wil zeggen minimaal voldoen aan de principes van ‘goed koopmansgebruik’.”

Openbaarheid

“Van deze indicatoren wordt onder andere afgelezen of het gaat om bijvoorbeeld een groot-, middelgroot of klein bedrijf. De jaarrekening moet openbaar zijn. Hieruit kunnen derden inzage verkrijgen voor het nemen van beslissingen. De wijze van openbaarmaking verschilt per categorie. Middelgrote en kleine rechtspersonen kunnen volstaan met het ter inzagelegging op haar kantoren.”

Algemeen belang                                              

“De jaarrekening is een elementaire voorziening, een belangrijk instrument voor transparantie, ordening en betrouwbaarheid van financiële verslaggeving. De toegankelijkheid tot deze gegevens zijn nodig voor het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijven. Het belang van een gedegen financiële administratie is essentieel. Op de eerste plaats geeft de wet dat aan. Persoonlijk heeft een ondernemer zo’n overzicht nodig om te kunnen zien waar hij of zij staat.”

Doelgroepen

“De jaarrekening dient meerdere doelen voor verschillende doelgroepen. Het draagt in belangrijke mate bij aan economische beslissingen van belanghebbenden. De overheid bijvoorbeeld hanteert de jaarrekening voor onder meer de heffing van belastingen. De belastingdienst kijkt bij het bepalen van de hoogte van de aanslag, naar het jaaroverzicht, dat elk bedrijf op grond van goed-koopmans-gebruik moet overleggen. Banken en financiële instellingen raadplegen en laten zich bij financieringsbesluiten leiden door de jaarrekening.”

Stringente voorwaarden

Gedetailleerde informatieverstrekking is een vereiste om aan het internationaal-economisch verkeer deel te kunnen nemen. De voorwaarden worden met de dag stringenter. De ondernemer wordt geconfronteerd met vragen als: Waar komt het geld vandaan? Wie heeft het gegeven? Waarom? Wanneer? Hoe is jullie relatie? Enzovoorts.

 Het mondiaal financieel systeem              

Boedhoe verwees naar de Financial Action Task Force (FATF), een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat beleid ontwikkelt en bevordert ter bescherming van het mondiale financiële systeem tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft 40 aanbevelingen ontwikkeld, die worden erkend als internationale norm. De Akmos doet volgens de inleider er goed aan om deze aanbevelingen te bestuderen en als nodig op te volgen. “Het is aan Akmos gelegen om de FAFT-aanbevelingen ter harte te nemen en na te gaan of er regels zijn waaraan nog niet voldaan wordt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: