Reactie op vraag van FinanceSuriname aan Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank

In DBS van 25 januari 2021 wordt door de heer Dennis de directeur van stichting FinanceSuriname een aantal kritiekpunten verwoord over het inhoudelijk rapport van de Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diasporabank (DKDB).  (We vragen ons af wat de werkelijke motieven zijn om het werk van de PresCie DKDB ter discussie te stellen. Ook worden zaken uit zijn verband getrokken).  Overigens alle kritiek is welkom, daar leren we van. Echter, moeten we ons weerwoord geven als zaken uit zijn verband worden gehaald.

Ten eerste

De DKDB had een beperkt mandaat en beperkte tijd om in opdracht van de President een verkenning te doen naar mogelijkheden om diasporakapitaal beschikbaar te stellen voor Suriname. DKDB heeft dan afgebakend    en gekeken naar – naar de inzet van mogelijke beleidsinstrumenten en randvoorwaarden teneinde het mogelijk te maken om diasporakapitaal aan te trekken voor Suriname. Daarbij zijn voornamelijk financieel deskundigen geraadpleegd op de gebieden van obligaties, investeringen en banking. In de korte tijd toebedeeld aan de Pres.Cie. DKDB was het niet mogelijk alle mogelijke stakeholders bij elkaar te brengen. Dat zou later waar nodig wel kunnen.

Ten tweede

Er zijn een drietal instrumenten bekeken (investeren in obligaties (Staatsolie, de opzet een diasporafondsen en op termijn een diasporabank) en de randvoorwaarden daarvoor zijn opgesomd. Daarnaast is er een verdienmodel ontwikkeld om te illustreren op welke wijze een schatting kan worden gemaakt voor opbrengsten bij gerichte inzet van diasporabeleid. Hieruit is gekomen een uitspraak: zie conclusie 8, pagina 10,  van potentiële uitkomsten van minimaal Euro 50 miljoen per jaar tot een bedrag van mogelijk Euro  476  miljoen (afgrond 500 miljoen) in de komende 5 jaren.  Overigens beweert FinanceSuriname een rekenmodel te  hanteren van Euro 168 tot Euro 336 miljoen naar gelang 20.000 tot 40.000 Surinaamse Nederlanders meedoen. Deze uitkomsten zijn in lijn met het verdienmodel van de Pres.Cie DKDB.

Ten derde

In het rapport is een passage opgenomen over het wel of niet veilig zijn van spaargeld van diaspora. Daarmee is bedoeld de lage danwel negatieve rente die nu in Europa wordt gegeven voor spaargeld. Op geen enkele wijze wordt beweerd dat spaargeld van diaspora in Europa onveilig zou zijn! Jammer dat de inzichten van de commissie verkeerd worden geïnterpreteerd en uit zijn context worden gehaald.

Per slot van rekening

Het is erg jammer dat twee passages uit het rapport worden gehaald en in een klaagverhaal worden verwoord, zonder het totale rapport in zijn context te bespreken. De Pres.Cie  DKDB voelt aan dat de schrijver kennelijk zich overgeslagen voelt en niet gehoord is geworden. We hebben goed nieuws.  De uithaal van FinanceSuriname is onnodig. Er komen voldoende kansen om te worden gehoord. De Regering Santhokhi is bezig met het beleid uit te zetten rond diaspora. Daarvoor zijn de contouren van het beleidskader nodig, voorts instrumenten, structuren en communicatie.  Aan de institutionele structuren wordt nu gewerkt.

Er is een Diaspora Instituut Suriname (DIS) al in het leven geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Daarnaast wordt nu de nodige vaart gezet voor de oprichting van het Diaspora Instituut Nederland DIN) in de vorm van een stichting die als counterpart gaat optreden.  Dit deel gaat voor de marketing, matching en de communicatie zorgen met verschillende vertegenwoordigende organisaties in Nederland.  Bij de implementatie van beleid vanuit DIS en DIN zijn er voldoende momenten om betrokken stakeholder te horen en hun betrokkenheid te vergroten.

De Pre. Cie. wil nogmaals benadrukken dat er genoeg ruimte is om zaken door te rekenen en alle stakeholders te betrekken naar gelang van tijd. Er moet nog veel werk worden verzet en daar wil de Regering Santokhi nu haast mee maken. De focus is meer op beleid, instrumenten, structuren en communicaties dan op louter op rekenmodellen. De toekomst zal uitwijzen wat voor opbrengsten het diasporabeleid zal hebben. Dat kunnen we pas meten over 2 tot 3 jaren. Niet geschoten is altijd mis!

Namens de Pres.Cie DKDB

Henry Ori

error: Kopiëren mag niet!