Milieuraamwet uitvoeren

DNA moet aandacht besteden aan rechten inheemse en tribale volken

In DNA zijn gisteren enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot het milieu en de uitvoering van de Milieuwet die nog niet is begonnen. De Milieuraamwet is na bijna 20 jaar eindelijk in DNA aangenomen dit jaar tijdens de vorige regeerperiode. De bedoeling van deze wet is het voorkomen of tegengaan van milieuverontreiniging. Het gaat dan om de vervuiling in de bodem, water en lucht, maar niet alleen dat. De wet betreft ook de vervuiling die veroorzaakt wordt door straling, geluid en stoffen. In DNA is de aandacht voor deze wet gevraagd omdat er veel geluidsvervuiling in het openbaar plaatsvindt. Er wordt daartegen niet opgetreden, dat is door het DNA-lid gesteld en terecht. We hebben enkele dagen terug geschreven over het gebruik van cyanide en wel in het binnenland. In het binnenland komt het woon- en leefgebied van de inheemse en tribale volken voor. Er wordt veel legale en illegale business gedaan in het binnenland. De regering heeft grote concessies uitgegeven aan binnenlandse bedrijven en aan multinationals. In de wet is aangegeven dat er sprake moet zijn van het horen van de inheemse en tribale volken voordat er concessies en gronden in het inheems en tribaal gebied wordt uitgegeven, soms in en rondom de natuurreservaten. In de wet wordt het concept van de FPIC geïntroduceerd. Dat is een internationaal gebruikte afkorting.  Free Prior Informed Consent is een principe uit het internationale recht met betrekking tot inheemsen en tribale volken. Het is de manier waarop het bestuur de inheemsen en tribale volken dient te betrekken in de besluitvorming, met betrekking tot activiteiten binnen hun woongebied. De inheemsen en tribale volken kunnen slechts op basis van gedegen informatie, de gebruikelijke processen van besluitvorming en vrije wil een weloverwogen besluit nemen of zij enige vorm van economische activiteit in hun woongebied toelaten.

De toestemming van de inheemsen en tribale volken is vereist alvorens door het bestuur een besluit genomen wordt voor concessies en andere economische activiteiten. Het moet dan gaan om de situaties waar er sprake is van een rechtstreeks belang voor de inheemsen en tribale volken binnen hun woongebied en waarbij aan personen vergunningen en/of concessies worden gegeven of besluiten worden genomen over het gebruik van hun woongebied,. In die gevallen waar het betreft overheidsprojecten opgenomen in door de DNA goedgekeurde beleidsprogramma’s moeten de inheemsen en tribale volken vooraf worden geconsulteerd alvorens enig recht aan derden wordt verleend. De regering moet aandacht besteden aan deze wet. Maar er zijn andere zaken die uit de Milieuraamwet moet worden uitgevoerd. We noemen de instelling van de Nationale Milieuautoriteit (NMA). Dat is het overheidsorgaan belast is met de planning, formulering, evaluatie en monitoring van de controle op de uitvoering van het milieubeleid. De NMA heeft ook als taak het uitbrengen van advies, het verzamelen en uitwisselen van informatie betreffende het natuurlijk milieu en het menselijk leefmilieu. De NMA is een zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, dat begrotingstechnisch ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De  Corirdinatie Milieu onder het Kabinet van de President ondergaat met de goedkeuring van deze wet een naamswijziging en is voortaan de NMA. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, Nimos, gaat bij de goedkeuring van deze wet op in de NMA. Dat betekent dat het Nimos straks niet zal bestaan. We hebben het altijd gehad op de slappe houding van Nimos in milieuvraagstukken in Suriname.

In de Milieuraamwet wordt aan iedere burger gevraagd om milieuverantwoordelijkheid te nemen. Eenieder heeft op het grondgebied van de Staat Suriname dient voldoende zorg voor het milieu in acht te nemen. De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten. Dit, voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd. Een ieder die kennis draagt van enig handelen of nalaten welke nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor het milieu, dient de NMA hiervan in kennis te stellen.

Eenieder dient maatregelen te treffen teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De naleving van de burgerplicht om ta rapporteren en om te voorkomen, moet nog van de grond komen. In de wet wordt ook een Milieufonds ingesteld om o.a. de activiteiten van de NMA te financieren. Ook dit moet nog uitgevoerd worden. Huiswerk voor deze regering. 

error: Kopiëren mag niet!