Gezamenlijke verklaring Suriname en Nederland na hoog ambtelijk overleg (deel I: Bilaterale en multilaterale samenwerking en Defensie)

Suriname en Nederland kijken wat betreft het hoog ambtelijk overleg op 3 en 4 november terug op een bijzonder vruchtbare uitwisseling die de bilaterale relatie tussen beide landen heeft hernieuwd, versterkt en de basis heeft gevormd voor een verbreding en verdieping van de samenwerking. Het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Suriname kan daarom gekarakteriseerd worden als een significante stap, die de wederzijdse intentie tot samenwerking onderstreept en daarbij nieuwe impulsen geeft aan de relatie tussen beide landen. Dit melden de delegaties in een gezamenlijk uitgebrachte verklaring.

Tijdens de diverse overleggen zijn vele afspraken gemaakt tussen de delegaties van Suriname en Nederland, die Dagblad Suriname in drie achtereenvolgende delen publiceert met vandaag aandacht voor de onderwerpen ‘Bilaterale en multilaterale samenwerking’ en ‘Financiën’. 

1. Bilaterale en multilaterale samenwerking 

• Beide landen hebben afgesproken vóór de viering van 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname op 25 november ambassadeurs in elkaars landen te benoemen. 

• Beide partijen committeren zich aan spoedige overeenstemming met betrekking tot besteding van de resterende verdragsmiddelen, op basis van prioriteiten die Suriname aangeeft. 

• De bestaande culturele samenwerking zal worden voortgezet en wordt mogelijk uitgebreid met ondersteuning op het vlak van het conserveren van kunststukken en het opzetten van een kunstmuseum in Suriname. Nederland zal een gesprek met Suriname aangaan over het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur over omgang met koloniale collecties. 

• Nederland zal de wens voor visumliberalisering opbrengen bij de Europese Commissie zodra Suriname een nieuw verzoek indient. Ook is er de bereidheid om Suriname te assisteren bij de toegang tot verschillende EU-instellingen en de diverse EU-fondsen, alsmede ondersteuning bij de Surinaamse lobby voor het heropenen van een EU-delegatie in Paramaribo. 

• Suriname en Nederland hechten veel waarde aan gezamenlijk optrekken in multilaterale fora, waaronder de VN Mensenrechtenraad. 

• Nederland is bereid om Suriname te helpen verkennen hoe aansluiting gevonden kan worden bij internationale initiatieven en fondsen gericht op klimaatrelevante onderwerpen. Suriname kan via aansluiting bij het Nationally Determined Contributions Partnership (NDCP) ondersteuning krijgen van een embedded economic advisor, waar Nederland financiering aan verleent. 

• Suriname zal onderzoeken of het kan toetreden tot het verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied (Verdrag van San José), hetgeen bij zal dragen aan de gezamenlijke inspanningen bij anti-drugsoperaties. 

• Het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname zijn beiden onderdeel van de Caribische regio en hebben de intentie om de banden tussen Suriname en de Caribische delen van het Koninkrijk te versterken. Suriname en Nederland nemen beiden actief deel aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). 

2. Financiën 

• Nederland zal Suriname ondersteunen bij opleidingen voor medewerkers van de belastingdienst en douane, in combinatie met ondersteuning van de fiscale behandeling van grote ondernemingen, gericht op compliance. 

• Ook is Nederland bereid ondersteuning te bieden bij de aanpak van witwassen en corruptie. 

Deze aanpak komt tot stand in samenwerking tussen de Surinaamse Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname, via een fraudeteam of Fiod-lijn (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). 

• Suriname zal een inventarisatie maken van de mogelijke vervolgstappen en behoefte voor ondersteuning bij de organisatie en besturing van de belastingdienst en douane. Hierbij wordt onder andere gekeken naar opleidingen. 

• Op het gebied van begroting en financieel management wordt verder gesproken tussen het Surinaamse ministerie van Financiën en Planning en onderdelen van het Nederlandse ministerie van Financiën, namelijk de Inspectie Rijksfinanciën (IRF) en de Generale Thesaurie (GT). 

• Technische samenwerking tussen de volgende kerninstituten met de Nederlandse instituten zal worden verkend voor mogelijke samenwerking, te weten: 

1. Stichting Planbureau Suriname 

2. Algemeen Bureau voor de Statistiek 

3. Centrale Landsaccountant Dienst 

4. Bureau voor de Staatsschuld 

5. Rekenkamer van Suriname 

6. Nationale Ontwikkelingsbank .

• Projectfinanciering zal worden verkend voor de volgende projecten 

a. Studiefinanciering via de Nationale Ontwikkelingsbank. 

b. Certificeringsproject ten behoeve van de private sector. 

c. Verruiming PUM uitzendingen (Programma Uitzending Managers) ten behoeve van institutionele versterking binnen verschillende instituten alsook de private sector.

• Suriname vraagt om opgenomen te worden op de landenlijsten van de beschikbare faciliteiten voor private sector ontwikkeling en financiering van Nederland, zodat Suriname ook gebruik van deze faciliteiten kan maken. 

• Ten behoeve van financiering en het leggen van een fundament onder de structurele samenwerking is het van belang dat overeenstemming wordt bereikt met het IMF.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: