Voedselpakketten voor vreemdelingen

“De regering onder leiding van president Santokhi heeft aangekondigd dat daarvoor in aanmerking komende vreemdelingen kunnen rekenen op voedselpakketten, die in verband met de noodsituatie vertrekt zullen worden. Het is niet duidelijk of niet-gedocumenteerde personen, die illegaal vertoeven in het land, in aanmerking komen voor de noodhulp.”

Hoeveel vreemdelingen zwieren hier rond?

”Niemand weet hoeveel vreemdelingen zich momenteel in Suriname bevinden.  De meesten zijn niet-gedocumenteerde personen, waardoor zij geen verblijfsrecht in Suriname hebben. Vreemdelingen leven vaak in onzekerheid. Deze mensen, waaronder een niet gering aantal die de grens illegaal zijn overgekomen, staan aan de rand van of buiten de maatschappij. Zij verkeren in een kwetsbare positie. Daardoor vallen zij makkelijk aan de zelfkant van de maatschappij ten prooi van malafide werkgevers, mensenhandelaren en criminelen.”

Overlevingscriminaliteit

“De overlevingscriminaliteit van bijvoorbeeld de Cubanen is zichtbaar en voelbaar. De betrokkenheid van deze groep niet-gedocumenteerden bij ongeregeldheden, aanrijdingen, diefstallen, vechtpartijen, doodslag en moord hebben zich reeds voorgedaan. Het verblijf in Suriname zonder in het bezit te zijn van geldige documenten is strafbaar. Op papier worden illegale vreemdelingen het land uitgezet.”

Doorgangshuis

“Zeer zelden worden mensen uit het land verwijderd. Uitzetting wordt of kan, mede vanwege de kosten die daaraan verbonden zijn, niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Suriname wordt door de migranten gezien als een doorgangshuis. Zodra zij de gelegenheid daartoe krijgen, verlaten zij Suriname op eigen gelegenheid. Zij gaan verder, op jacht naar grazige weiden om een toestand van geluk en voorspoed te beleven.”

Ordening

Van overheidszijde werd vernomen dat vreemdelingen in Suriname in drie groepen gecategoriseerd kunnen worden, te weten: vreemdelingen van Surinaamse origine, Caricom-staatsburgers en overige vreemdelingen, elk met eigen regels en voorwaarden. Tijdens vraaggesprekken is gebleken dat de onoverzichtelijke vreemdelingensituatie in het land te wijten is aan het laks optreden van de overheid en het niet naleven van de vreemdelingenwetten en regelgeving door het bedrijfsleven en burgers. Burgers en werkgevers die arbeidskrachten met een andere nationaliteit dan de Surinaamse in dienst hebben, overtreden onze wetten en regels. Overheidsoptreden en ordening is noodzakelijk.”

Arbeidsmarkt beschermen

“Het is vereist dat vreemdelingen over een werkvergunning moeten beschikken om aan de slag te kunnen gaan. Het is de plicht van de werkgever om een werkvergunning aan te vragen. Daarbij geldt onder andere de voorwaarde dat moet worden aangegeven waarom een vreemdeling en geen Surinamer in dienst wordt genomen. Bij de beoordeling van de werkvergunningaanvraag wordt gelet op onder meer de beschikbaarheid van Surinaamse arbeidskrachten voor de invulling van de functie en of uitoefening van het beroep waarop de werkvergunningaanvraag van een vreemdeling betrekking heeft.”

Toeristen

“Het gros van de vreemdelingen dat in Suriname werkt, is met een toeristenvisum toegelaten. Tijdens het verblijf in Suriname mogen zij niet werken en geen aanvraag tot verblijf indienen om langer dan de toegestane termijn in Suriname te verblijven. Conform de vreemdelingenregelgeving van Suriname moeten vreemdelingen, die als toerist of voor zaken in het land komen, binnen de gestelde periode het land weer verlaten.”

 HD

error: Kopiëren mag niet!