Nieuwe regering gaat log overheidsapparaat evalueren en herstructureren

Bronnen vertellen aan Dagblad Suriname dat er een Public Sector Reform Programma tussen 2020 en 2025 zal komen, omdat de aankomende VHP, Abop, NPS en PL-regering van mening is dat het overheidsapparaat onvoldoende presteert en aan een grondige evaluatie en herstructurering toe is. Vermeldenswaard is dat sinds de onafhankelijkheid van het land in 1975, het tot nu toe geen enkele regering is gelukt om het overheidsapparaat te saneren. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei in 2019 in het parlement dat het aantal ambtenaren 40.000 is. Vicepresident Ashwin Adhin had daarvoor medegedeeld dat er 83.000 mensen op de betaalrol zijn van de overheid. Ondertussen blijft het ambtenarenapparaat verder groeien. Aangezien het de bedoeling is dat de particuliere sector meer arbeidsplaatsen creëert en meer aantrekkingskracht uitoefent, zal dit in fasen gebeuren. Er zullen wel meteen een aantal zaken worden gedaan om het overheidsapparaat beter te laten presteren en ook efficiënter te maken. Daarnaast zullen ook diverse parastatale bedrijven en organisaties geëvalueerd worden en zo nodig tot private ondernemingen/instellingen ontwikkeld worden met medeneming van een deel van het ambtenarenkorps.

Ambtenaren zullen op basis van competenties en daadwerkelijk functioneren carrière maken

De politisering van ministeries, openbare diensten, instituten en staatsbedrijven zal teruggedrongen worden met adequate wet- en regelgeving. Het accent zal liggen op betere prestaties van ministeries en overheidsorganisaties, waarbij ambtenaren en andere werknemers op basis van hun competenties en daadwerkelijk functioneren carrière zullen maken. Om het bestuur ook dichterbij de burgers te brengen, zal er verder gedecentraliseerd worden naar de districten en ressorten. Ook de informatie en communicatie tussen overheid en burger wordt verbeterd door frequent overleg tussen de regering en de sociale partners, maatschappelijke organisaties en functionele groepen, waaronder het gezag van de inheemse en de tribale volkeren.

Evaluatie en wijziging Grondwet en Kiesregeling

Om de ondermijnde democratie en het bestuur te versterken, zullen de nieuwe regeerders de Grondwet en de Kiesregeling evalueren en herzien. De regering Bouterse-Adhin had reeds een aanvang gemaakt met een gedeeltelijke wijziging van de Kiesregeling, maar uiteindelijk bleek dat het belangrijkste aspect, waarbij vooral de VHP zich sterk had gemaakt over de oneerlijke manier van zetelberekening en verdeling, werd weggelaten en juist pre-electorale combinaties werden verboden.

Goede en betaalbare gezondheidszorg

De aankomende VHP, Abop, NPS en PL-regering vindt dat iedereen toegang moet hebben tot goede en betaalbare gezondheidszorg, waarbij medicijnen in voldoende mate beschikbaar zijn. Dit bleek in de afgelopen jaren een groot probleem te zijn, waardoor ook een aantal mensenlevens verloren is gegaan. In de gezondheidszorg zal daarom een omslag gemaakt worden van curatieve zorg naar preventieve zorg. De bevolking zal gestimuleerd worden om gezonder te leven. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat dat lokaal geproduceerde gezonde voeding beter bereikbaar wordt. De medische dienstverlening zal efficiënter georganiseerd worden op basis van de moderne inzichten. De geestelijke gezondheidszorg zal hierbij ook meer aandacht krijgen.

Verbetering Wet Nationale Basiszorgverzekering

De Wet Nationale Basiszorgverzekering zal verbeterd worden, omdat deze in de afgelopen jaren voor veel problemen voor zowel ziekenhuizen, medici, apothekers als de patiënten heeft gezorgd. De gratis medische voorziening veranderde uiteindelijk in een nachtmerrie, waardoor veel patiënten voor de meeste medische behandelingen en medicamenten moesten betalen. Het functioneren van het Staatsziekenfonds (SZF) zal geëvalueerd worden en zullen nodige verbeteringen worden doorgevoerd. Op dit moment zijn naast de ziektekostenverzekeringen van de ambtenaren, ook de Bazo en BZV-verzekerden ondergebracht bij het SZF.

Speciaal beleid voor seniorenburgers en mensen met beperking

Met een groeiend aantal seniorenburgers zal deze doelgroep meer beleidsaandacht krijgen, waarbij hun zorgbehoeften, woonomgeving en waardevastheid van de pensioenen centraal zullen staan. Ook voor de mensen met een beperking zal er speciaal beleid komen, welke gericht is op het scheppen van een ondersteunende omgeving met de nodige faciliteiten om zoveel mogelijk zelfstandig te leven.

Stuk grond om te bouwen voor jongeren en afgestudeerden

Wat het huisvestingsbeleid betreft, zal de aankomende overheid niet per se zelf huizen bouwen, maar ook met voorwaardenscheppend beleid het particulier- of het burgerinitiatief stimuleren. Middels een goed huisvestingsbeleid zal huisvesting voor verschillende doelgroepen en inkomensklassen bevorderd worden. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan sociale woningbouw voor de minderdraagkrachtige burgers. Jongeren en afgestudeerden die zelf kunnen bouwen, zullen een stuk grond van de overheid krijgen.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: