Visserscollectief verzet zich tegen kandidatuur Sewdien

Het Visserscollectief kan de kandidatuur van Prahlad Sewdien, wiens naam al geruime tijd circuleert als de aankomende minister van LVV, niet ondersteunen. Het bestuur van de organisatie heeft naar aanleiding hiervan een spoedvergadering bij voorzitter Chan Santokhi aangevraagd en hierbij haar misnoegen geuit. In een schrijven aan de voorzitter op 29 juni wordt aangevoerd dat Sewdien geen goede naam in de sector heeft, vanwege de vele onsmakelijke taferelen met vistrawlervergunningen, daterend van de afgelopen regeerperiode onder president Desi Bouterse. Ook zijn geschiedenis bij de parastatale visbedrijven SIS en Sail heeft een bittere smaak. Sewdien is momenteel voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). “Wij hebben als overkoepelende organisatie voor vissers ook zitting in de FSA, maar zitten al een poosje te overwegen om in navolging van andere organisaties uit deze federatie te stappen. Zeker als de federatie wordt misbruikt om een vertekend beeld van het draagvlak van Sewdien weer te geven. De federatie is tijdens de NDP-regering al genoeg misbruikt om individuele belangen te dienen in plaats van het algemeen belang van de sector. Wij wensen derhalve geen voortzetting hiervan. Ten overvloede wensen wij ook onder uw aandacht te brengen dat het nooit een gezonde zaak kan zijn dat een departement wordt getrokken door iemand die zelf al belangen heeft in de sector. Dit zorgt voor conflict of intrest”, wordt in de brief aangevoerd.

Er wordt verzocht om een integere, vernieuwende en verfrissende manager de scepter te laten zwaaien over het ministerie van LVV. “lemand die durft om de vinger op de zere plek te leggen, zonder daarbij bang te hoeven zijn om zijn eigen belangen te schaden. lndien in uw dreamteam van ministers nu al gecontamineerde personen voorkomen, zal dat bij voorbaat een valse start zijn”, aldus de brief ondertekenend door voorzitter Willem Mohamedhoesein en secretaris Mark Lall. Gevraagd wordt om de organisatie ook te betrekken in het benoemingsproces, zodat er voldoende draagvlak is voor een minister.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: