Grafrede van VHP voorzitter Chan Santokhi

Ter gelegenheid van het afscheid van Dr.Jules Sedney, op 30 juni 2020 heeft VHP voorzitter Chan Santokhi, de volgende grafrede gehouden:

Diep bedroefde familie, vrienden en kennissen van Jules Sedney.

Geachte dames en heren, wij zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Doctor Jules Sedney ,een man die ons land in verschillende hoedanigheden heeft gediend met als hoogtepunt als Minister-President van 1969 tot 1973. Met het heengaan van Sedney naderen wij de sluiting van het boek over de grote zonen van ons land, uit de eerste decennia van onze naoorlogse politieke geschiedenis.

Echter niet met de bedoeling om hen in de vergetelheid te doen belanden, maar juist om mensen als Jules Sedney voor het voetlicht te plaatsen voor de huidige generatie, en wel om te begrijpen dat er moed en daadkracht nodig is geweest om beslissingen te nemen over zaken, die vandaag de dag als vanzelfsprekend worden ervaren. Jules Sedney heeft het land geleid in een van de meest onstuimige bestuurlijke perioden sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1949.

Hij liet zich echter leiden door zijn visie op het leiderschap, welke hij bij zijn aantreden als minister-president op 15 december 1969 als volgt verwoordde: “Weinigen zullen bereid zijn de afkeuring van hun medemensen, de kritiek van hun vrienden en de woede van de gemeenschap te trotseren. Morele moed is een schaarser artikel dan moed op het slagveld en toch is dat een levensvoorwaarde voor degenen, die leiding willen geven. Overwinnen zonder gevaar, is zegevieren zonder roem!”

En met deze instelling werden onder zijn leiding onder meer de volgende bestuurlijke wapenfeiten tot stand gebracht : de invoering van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV); de invoering van de Algemene Kinderbijslagregeling (AKB); de schrapping van het zogenaamde Afgoderij artikel uit het Wetboek van Strafrecht, waardoor recht is gedaan aan en respect is betoond voor de religieuze gevoelens van een groot deel van de Afro Surinamers; de verheffing van Holi Phagwa; Id ul Fitre en de Arbeidersdag 1 mei tot nationale feestdagen; de modernisering van de huwelijkswetgeving door de intrekking van het Aziatisch Huwelijksbesluit en verder door de invoering van Duurzame Ontwrichting als nieuwe echtscheidingsgrond; de introductie van Zwangerschaps- en Bevallingsverlof, de zogenaamde zes weken voor en zes weken na regeling; en aan het einde van zijn regeringsperiode werd ook de voorbereiding van de introductie van de Algemene Ziektekostenregeling afgerond.

Geachte aanwezigen, in zijn jongere jaren is deze bestuurder actief geweest in het bevorderen van de sportbeoefening. Zo was hij van 1946 tot 1948 voorzitter van de Nickerie Sport Bond en in latere jaren Voorzitter van de Surinaamse Cricket Bond, Voorzitter van de Surinaamse Basketball Bond en initiatiefnemer en voorlopig Voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité van 1956 tot 1958.

Zelf is hij tot op hoge leeftijd een fervent bridger geweest. Het gezegde “Bescheidenheid siert de Mens” is zonder meer van toepassing op Jules Sedney. De man was geen politiek leider met een politieke achterban. Neen, hij was een hoogstaande intellectueel, begenadigd met bestuurlijke kwaliteiten en met een scherp analytisch inzicht in de maatschappelijke en politieke structuur van ons land.

Hij heeft zijn visie over onze samenleving niet alleen in zijn redevoeringen geventileerd en in de praktijk gebracht, maar ook voor het nageslacht neergepend in boeken en geschriften. Kennelijk bezorgd dat wij het verleden van ons land zouden veronachtzamen, schreef hij in 1998 het boek: “De toekomst van ons verleden”, dat in 2010 werd herdrukt . Naar mijn mening behoort dit boek tot de verplichte literatuur voor degenen die via politieke participatie ons land willen dienen.

In 2005 verscheen “Een onverwerkt verleden” en in 2013 het geschrift “Alles gaat voorbij behalve het verleden.” In deze laatste publicatie laat Jules Sedney anderen aan het woord over zijn persoon en over zijn verdiensten. Een van de stukken brengt de appreciatie voor deze grote zoon van Suriname – tevens Ere- Lid van de VHP – als volgt tot uitdrukking: “Als iemand een standbeeld verdient dan is hij dat zeker, dan zal op de sokkel zeker kort, maar krachtig staan: “Hier staat een man die dit waard is”.                                     Moge zijn ziel in vrede rusten.

Ik dank u !

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: