Staken vaststelling uitslag stemming onrechtmatig

De politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL hebben in een schrijven aan het OKB hun beklag erover gedaan dat de staking van de vaststelling van de uitslag der stemming onrechtmatig is.

Volgens de politieke partijen voorziet de kiesregeling niet in de mogelijkheid voor het Hoofdstembureau tot staking der werkzaamheden, en daarmee heeft dit besluit van het Hoofdstembureau geen wettelijke grondslag en is het dus onrechtmatig.

Zij verzoeken daarom het OKB dringend om uit hoofde van haar toezichthoudende functie en op grond van onder andere diens bevoegdheden ex artikel 2 lid 4 sub d van de kiesregeling zodanige maatregelen te treffen om deze onrechtmatigheid op te heffen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: