Hertelling van stemmen is juridisch niet mogelijk

Ten eerste dient ingevolge art. 126 van de Kieswet eerst de uitslag te worden vastgesteld alvorens de NPD na de verkiezingen een beroep kan doen op hertelling van de uitgebrachte stemmen.

Daar komt nog bij dat in de Kieswet er rechts beschermende bepalingen voorkomen waarop deelnemende partijen in aanloop naar en op de dag van de verkiezingen een beroep kunnen doen. De NDP heeft zich niet beroepen op deze bepalingen. Zo bepaalt artikel 106 van de Kieswet dat de stemming kan worden geschorst indien tijdens de stemming er wanordelijkheden plaatsvinden en er staat in artikel 107 lid 4 dat van deze schorsing ten spoedigste bericht wordt verzonden naar de President, het Centraal Hoofdstembureau en het hoofdstembureau van het kiesdistrict. Mij is niet bekend dat de NDP op basis van deze wanordelijkheden, waarvan in bijzijn van vertegenwoordigers van de deelnemende partijen een proces-verbaal wordt opgemaakt, toen reeds om een hertelling heeft verzocht.       

Echter hertelling van stemmen uitgebracht op de verkiezingen van 25 mei j.l. is juridisch niet mogelijk conform jurisprudentie van de Hoge Raad aangezien er sprake is van rechtsverwerking door de NDP. De uitleg hiervoor is als volgt. Wanneer een gerechtigde (lees NDP) zich heeft gedragen op een wijze die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht, onverenigbaar is. Aangezien de NDP in de aanloop naar de verkiezingen in de maand mei 2020 met de kritiek van het Onafhankelijk Kiesbureau dat de kiezerslijsten vervuild waren,  met daarop voorkomende personen die niet in het betreffende kiesdistrict  woonachtig zijn of niet op een bepaald adres woonachtig zijn, niets heeft gedaan dan is het onredelijk en onbillijk dat de NDP zich nadat de verkiezingen zijn gehouden  gaat beroepen op het recht van hertelling van stemmen wegens onregelmatigheden tijdens de stemming op 25 mei jl. die zij zelf heeft veroorzaakt. De NDP heeft dan ook haar recht op hertelling door haar eigen handelwijze verwerkt.  In niet juridische taal zou men zeggen dat de NDP haar recht op hertelling heeft laten verdampen.

Stichting Herstel Democratie

Mr. Lionel Mahin Lalji

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: