Actoren op het politieke krachtenveld richting 25 mei

Het Comité voor modernisering houdt zich niet sec bezig met het doen van opiniepeilingen. Wij proberen ook de innerlijke en psychische drang, strijdmodellen, de spelposities van de actoren (VHP-NPS+) binnen het politieke krachtenveld op een stelselmatige wijze te volgen en te analyseren.

Na analyses en evaluatie is duidelijk komen vast te staan dat bij de oppositionele politieke coalitie (VHP/NPS+), de opvatting leeft dat de zittende Surinaamse regering, onder aanvoering van D.D. Bouterse zo snel als mogelijk plaats moet maken, voor een andere coalitie-regering.

De huidige oppositionele coalitie, VHP/NPS+,  verwacht van het electoraat, mandaat te krijgen via de te houden algemene geheime en vrije verkiezingen, om dan het bestuur over ons land te mogen voeren.

Het is duidelijk te merken dat er een zekere mate van nervositeit en irritatie bij de VHP/NPS+ leeft, waardoor zij voor de meest onzinnige zaken op eenvoudige wijze hun bezinning verliezen.

Volgt u in dit verband de gedragingen en de handelingen in de Nationale Assemblee van ons land en ook daar buiten. Uit ervaring is bekend dat zij die in angst verkeren of in paniek handelen maar al te snel allerlei nogal irrationele dingen en uitspraken doen.

Deze groep heeft binnen haar eigen kring veel van hun kredietwaardigheid verloren. De huidige oppositionele groep VHP/NPS+ heeft voor een belangrijk deel deze lage notering op weg naar de komende  algemene geheime en vrije verkiezingen, aan zichzelf te wijten.

Zulks vanwege het feit dat zij tot nu toe niet in staat is gebleken om hun geconstrueerde’’ politieke producties ‘’ aan het kiezersvolk waarneembaar te maken.

De samenleving heeft niks aan de zogenaamde ‘’Theoretische oplossingen’’. Hun ‘’ boodschap ‘’ leeft in grote vijandschap en in schril contrast met de maatschappelijke werkelijkheid en waarheid. 

In hun boodschap ontbreekt het aan intellectuele en methodologische élégance. Zij fungeren ook als een stagnerende factor voor de nationale ontwikkeling.

Het Comité voor modernisering ziet de oppositionele coalitie VHP/NPS+ , als te zijn het forum voor een wetenschappelijk kader gevormd door VHP/NPS+,  geplaatst voor een mammoet probleem. Het vereist bijzondere creativiteit en geargumenteerd denkwerk. Het is nu,  als deze denkwijze juist is, een intellectueel en theoretisch puzzelwerk bij uitstek.

Maar het mag toch nog gezegd worden dat wij beleidsmatig wel goed zitten.

Wij kunnen gerust stellen dat de wijze van aanpak door de huidige regering zoals de organisatorische perfectie m.b.t. tot het herstel- en het stabilisatieprogramma waarvan de successen al zichtbaar zijn, ertoe geleid heeft dat de nationale productie nu langzaam maar zeker op gang begint te komen.

Verder worden er ook programma’s ontwikkeld om de nationale productiviteit (agrarische sector-mijnbouw) op te voeren. Ook zien wij dat economische factoren en mechanismen thans een wezenlijke factor zijn van onze moderniserende maatschappelijke organisatie.

Als wij kijken naar de op gang zijnde moderniseringsprocessen in ons land dan zien wij hoe de Surinaamse regering, los van de economische modellen van ontwikkeling en groei, ook op inventieve en proactieve wijze de productiviteit van de Surinamer in een sociaal-economische ambiance van onderlinge samenwerking bevordert.

De Surinaamse samenleving is nu, in  2020,  op het juiste spoor en wel om het heel voorzichtig uit te drukken, op het spoor van  economische groei.  

Gelet op het intellectueel vermogen binnen de oppositionele coalitie; VHP-NPS+ is het jammer te  moeten constateren dat door gebrek aan innovatief-denkvermogen, wijsheid en een overvloed aan onkunde, zij niet door hebben dat het kiezers gedrag allang een soort consumenten rationaliteit is.

De oppositionele politieke leiders laten zich leiden door voornamelijk algemene en abstracte kennis van politieke instrumenten. Dit is beperkt tot paradoxale algemeenheden.

Ter uwer informatie moge  dienen dat met gebruikmaking van de juiste instrumenten, het  enerzijds duidelijk moet worden dat het veld enerzijds toch nog erg variabel is en anderzijds dat het autonomer is dan door velen werd verondersteld.

Uitgaande van de door ons geconstateerde zwakke performance, de radeloze en redeloze aanpak, moeten wij concluderen dat de oppositionele coalitie VHP-NPS+ , ook mede vanwege een slecht ontwikkelde maatschappelijke oriëntatie, geen kansen maakt om bij de komende Algemene Geheime en Vrije verkiezingen van 25 mei  2020 als overwinnaar uit de bus te komen.

De minieme kans dat de huidige oppositionele VHP-NPS+ haar politieke doel haalt om de verkiezingen te winnen, zal dan ook geheel afhankelijk zijn van het politieke toeval of van een flinke dosis geluk.

Zelfs bij de beste analyse blijft het mogelijk dat het politieke doel niet wordt gehaald.

Zulks omdat de omstandigheden intussen alweer veranderen. Er zijn bijvoorbeeld actoren verdwenen of er zijn juist nieuwe actoren bijgekomen waardoor de mogelijkheden thans anders zijn  komen te liggen. Belangen en voorkeuren kunnen hierdoor, al dan niet in jouw voordeel of nadeel wellicht verschuiven.

U bent gewaarschuwd !

Comité voor Modernisering.

E. CASTELEN.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: