Politieke Profielen: Subhas Jhauw (DA ’91)

Ik ben Subhas Jhauw 46 jaar oud  gehuwd en vader van 2 kinderen.

Kandidaat nummer 4  voor DA 91 in kiesdistrict Paramaribo

Naast mijn rechtenstudie heb ik diverse hrm opleidingen op  nationaal en internationaal  hoger beleidsniveau mogen volgen.

Mijn ambtelijke loopbaan ben ik begonnen in 2000 op het ministerie van Justitie en politie en vanaf 2001 tot 2010 heb ik mogen functioneren als onderdirecteur op het ministerie van Binnenlandse zaken. Uit diende hoofde heb ik een bijdrage mogen leveren aan  de grondslagen voor een beter functionerend overheidsorganisatie .

Ben sedert 2000 actief in de politiek waarbij de drijfsfeer steeds is geweest het strijden tegen onrecht armoede en strijden voor  een betere samenleving, een betere maatschappij. Steeds staat de mens centraal in mijn benadering in  het streven  naar en betere organisatie en goed bestuur .

Eerlijk ,goed en sterk leiderschap staan principieel bij mij om eens eindelijk na 1975 te geraken tot ontwikkeling van ons land. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van een degelijk en uitvoerbaar plan maar meer nog dat eerlijke mensen invulling geven hieraan.   

Het stigma dat in de politiek de normen van eerlijkheid en  oprechtheid ontbreekt wordt doorbroken door mij en mijn medestrijders van DA’91 . Eerlijke oprechte mensen die hun sporen hebben verdiend in de maatschappij en  bereid zijn samen met de samenleving te vechten tegen onrecht, armoede, corruptie en slechtbestuur. Als eerlijke hardwerkende  samenleving kunnen wij niet steeds aan de zijkant staan maar hebben wij meer dan ooit de  individuele als collectieve plicht om Suriname te verheffen tot een welvarend land.

Ons getergd volk verdiend moedige en eerlijke leiders die ten dienste staan van land en volk,  niet alleen in woorden maar nog meer in daden. Samen met de kampioenen van het democratisch alternatief  wil ik in de eerste lijn staan in de strijd naar een ander Suriname waar hoop komt in de plaats van wanhoop, recht in de plaats van onrecht , eerlijkbestuur in de plaats van corruptief handelen, normen in de plaats van moreel verval.

Mijn aandachtspunten zijn dan ook gericht op goedbestuur waarbinnen instituten worden opgezet die onafhankelijk functioneren van de uitvoerende macht en verantwoording afleggen aan een onafhankelijk macht. Hierbij denk ik aan accountability organen en het instituut van ombudsman  die als bewaker van belangen van het volk voldoende wettelijke armslag  krijgen om haar taken en verantwoordelijkheden zonder inmenging van welke andere macht dan ook , instaat is uit te voeren.  Een nieuwe Grondwet  zal ervoor zorg dragen dat de grondrechten van de burger niet meer ondergeschikt worden gemaakt aan enge partijpolitieke belangen.

Het tijdperk van het daadwerkelijk toepassen van wetten wordt ingeslagen waarbij alle strafbare feiten zonder aanziens des persoon  binnen het politiek bestuurlijke kunnen worden voorgelegd aan de rechtelijke macht. Inherent hierbij is de onschendbare plaats van de rechtelijke macht in het geheel van ons staatsbestel.

Volgende aandachtspunt ligt in de sfeer van toegankelijke en bereikbare eerste en tweede lijn gezondheidszorg. Waarbij aan de ene zijde  een ieder toegang heeft tot gezondheidzorg en de andere zijde genoeg middelen aanwezig zijn om kwaliteit zorg te leveren. Totale evaluatie van het het systeem is dringend vereist. Veel meer aandacht zal gegeven dienen te worden aan de preventieve zorg. Dit zal op langere termijn terug vertalen in een gezondere samenleving.

De waardering van het verplegend personeel, het kloppend hart van de zorg   zal nader bekeken worden .

Het ondernemerschap zal sterk gestimuleerd  en ondersteund worden waarbij de overheid een facilitator is van goed en transparantbeleid. Een nieuw op te zetten instituut zal ervoor zorgdragen dat  zowel nationale als Internationale investeerders worden opgevangen en vanaf het  begin tot eindpunt worden begeleid en ondersteund in het proces. Het instellen van meerdere fondsen zal een multiplier effect te weeg brengen op het vlak van ondernemerschap. Een meerwaarde van  minstens 3000 private ondernemingen op midden lang termijn en een onafhankelijke  instituut voor de opleiding van gekwalificeerd personeel. Het volk zal zo onafhankelijk mogelijk gemaakt worden . Een sterke voorkeur zal uitgaan naar inventarisatie van diensten/sectoren die in de toekomst nodig zullen zijn voor ons land. Het onderwijssysteem zal daarop ingesteld worden. Dit als onderdeel van de gehele hervorming van ons onderwijssysteem. Het zal moeten aansluiten om de nationale en internationale behoeften en standaarden. Wij van DA 91 geven niet alleen aan wat veranderd zal moeten worden maar geven ook aan hoe dit te verwezenlijken.

Ik en met mij het geheel team van DA’91 geloven dat wij  samen met u zullen opstaan en op 25 mei   een einde zullen maken aan de armoede uitzichtloosheid en ellende welke  ons volk overheerst, door eens eerlijke moedige en  sterke leiders te kiezen. Het volk zal na 25 mei 2020 het land leiden.

Subhas Jhauw

DA’91 DNA Kandidaat Lijst 7 no.4 Paramaribo

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: