BEP-kandidaat Rildo Aserie: “Meer ontplooiingskansen voor jongeren in arme buurten”

Rildo Aserie

“Jongeren in achterstandswijken worden vaak door de gemeenschap aan een kant gelaten en weggedrukt, om maar niet te zeggen dat ze worden gecriminaliseerd. Maar ik geloof in de potenties van alle jongeren. Iedereen wil van ze af, maar niemand die zich afvraagt wat de uitdagingen zijn van deze jongeren op de ‘heat block’, zoals ze hun trefplekken in de buurten zelf noemen.” Rildo Aserie, bedrijfseconoom (met accountancy als specialisatie), weet er alles van. Geboren en getogen in Wintiwai, pleit hij anno 2020 als kandidaat-parlementariër voor meer ontplooiingkansen voor jongeren in de achterstandswijken.

Aserie is nummer 14 op de lijst van de partij voor Broederschap en Eenheid (BEP) in Paramaribo. ‘I’ve been there’, zegt hij. De DNA-kandidaat is overtuigd van de potenties in veel jongeren in de achterbuurten. ‘Ze zitten vaak vol potenties, maar krijgen de kansen niet om zich te ontplooien. De gemeenschap baalt van ze. De één noemt ze hangjongeren, de ander spreekt van nietsnutters en er zijn genoeg die ze voor criminelen aanzien. Iedereen wil ze weg van de ‘heat block’, maar niemand die geïnteresseerd is in hun verhaal,’ luidt zijn pleidooi verder. De jonge politicus zegt dat er zich onder deze jongeren ook genoeg bij zitten met vos- en hbo-papieren op zak, die jarenlang geen werk kunnen vinden. Anderen gaan gebukt onder het huisvestingsprobleem en hebben letterlijk niets meer dan een slaapplek thuis. De ‘heat block’ is voor hun een manier om naar eigen zeggen te socializen en te netwerken. Aserie wil zich sterk maken voor het verbeteren van de kansen voor kansarmen en ze een stem geven, zoals één van de grondbeginselen van de BEP luidt.

Eerlijke kansen voor eenieder

Als jonge Surinamer hindert de scheefgroei in de maatschappij Aserie. Het klinkt cliché, maar het valt hem dagelijks op dat de rijken rijker worden, terwijl de armen steeds verder in de armoede wegzinken. “Als bewoner van een achterstandsbuurt, moet je vaak genoegen nemen met wat de rijken aan ons overlaten. Toegang tot elektriciteit, schoon drinkwater, goed onderwijs, goede gezondheidszorg, openbaar vervoer, huisvesting, sportaccommodaties, studiebeurzen en werkgelegenheid komt eerst degenen toe die zijn geboren in rijke of invloedrijke families. Het wordt tijd dat we daar iets aan doen,” aldus Aserie.

We leave no one behind

“De BEP biedt onderdak aan mensen uit alle lagen van de maatschappij en heeft behalve de nodige deskundigheid in huis, de politieke wil om op elke niveau en in elke sector een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Wij geloven in een ongeremde opwaartse ontwikkeling, op een zodanige manier dat ook de mensen aan de onderlaag van de maatschappij worden meegenomen.” De BEP is een partij met een sociaaldemocratische oriëntatie en richt zicht onder meer op de volgende punten:

1. Gelijke toegang voor alle Surinamers tot de randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling: Onderwijs, Gezondheidszorg, Sport, Voeding, Huisvesting, Werkgelegenheid, Nutsvoorzieningen, grondbezit en Infrastructuur.

2. Het verbeteren van de kwaliteit van deze basisvoorzieningen ten behoeve van alle Surinamers.

3. Het stimuleren van actieve participatie van alle Surinamers in het bestuurlijke en besluitvormingsproces in ons land, met name verbetering en verdere invoering van decentrale bestuurssystemen (Decentralisatie).

4. Duurzame benutting van de menselijke en natuurlijke potenties, alsook rechtvaardige verdeling van de rijkdommen van ons land.

5. Het realiseren van een gezonde economie en het bewerkstelligen van gelijkwaardige welvaartsverdeling.

6. Het ontwikkelen van speciale steun- en zorgprogramma’s voor kansarme, minderheids- en kwetsbare groepen.

7. Daadwerkelijke beleving van de democratie en waarborging van de rechten van de mens.

8. Prioriteit stellen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s).

9. Een transparant grondbeleid, met in achtneming van de grondenrechten van de Inheemse en Tribale Volken.

11. Erkenning van de grondenrechten van de Inheemse en Tribale volken.

De beste bode

Aserie gelooft er heilig in dat de talrijke ongelijkheden in Suriname op te heffen zijn door mensen aan de onderlaag van de maatschappij de gelegenheid te geven zich te laten vertegenwoordigen in de belangrijke instituten waar er beslissingen worden genomen. “Als ze een stem hebben op de plekken waar de prioriteiten worden gesteld en de verdeelsleutels worden bepaald voor financiële middelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, dan gelooft de jonge politicus dat er op termijn verbetering zal komen in hun situatie. Per slot van rekening is de beste bode de man zelf”, aldus Aserie.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: