Een sterke groeiende economie

Henry R. Ori

Wij bespreken de zesde van de 10 programmalijnen uit het verkiezingsprogramma van de VHP, met als titel: “Een sterke groeiende economie”. De VHP gaat voor een zodanig maatschappelijk georiënteerde ondernemingsgewijze productie, dat men toekomt aan maatschappelijk zinvolle producten, deels import vervangend. Daarbij onderkent men het beschermen van het milieu en van het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden. De overheid ondersteunt ondernemingen in het toegroeien naar een maatschappelijk georiënteerde productie. De VHP staat een sociaaleconomische orde voor, waarin kleine, zelfstandige ondernemingen een plaats hebben. De VHP wil rechtstreekse medeverantwoordelijkheid van werknemers voor het ondernemingsgebeuren, dat tot uitdrukking kan komen in een wet op de ondernemingsraden en de wijze waarop de bestuursorganen van de ondernemingen worden samengesteld.

Bouwstenen van een duurzame en gezonde economie

We weten dat het einde nadert van Paars. We kennen een groeiend onbehagen bij onze burgers. Want de Surinaamse burger is zich beter gaan scholen, is mondiger en kritischer geworden. De VHP gaat op zoek naar een inspirerende politieke agenda met aandacht voor nieuwe bouwstenen voor de Surinaamse economie. Een duurzame en gezonde economie bouwt en de staatsschuld en de milieuschuld af. Klimaatveranderingen en verschraling van de natuur vergroten die milieuschuld alleen maar. Dit vraagt andere en zwaardere inspanningen van overheid, producenten en consumenten. Informatie en communicatietechnologie (ICT) is een belangrijke pijler voor moderne economische ontwikkeling. Zij kan leiden tot hogere productiviteit, plezierig werk en meer maatwerk in producten en diensten. Dit vraagt om een klimaat waarin kennis snel beschikbaar is. Een betere samenwerking met de overheid stimuleert bedrijven te investeren in hoogwaardige infrastructuur (bijvoorbeeld breedband). Dat betekent dat de overheid moet zorgen voor laagdrempelige toegang tot elektronische communicatiemiddelen en weet hoe daarvan gebruik te maken. Dat geldt ook voor woningen en scholen.

De VHP wil innovatie van producten, productieprocessen en consumptiepatronen stimuleren door het beschikbaar stellen van subsidies door doorbraaktechnologieën te realiseren middels samenwerking, middels het instellen van leerstoelen en technologische kenniscentra en het instellen van wetenschapsfondsen, waarin de universiteiten en hogescholen samenwerken (bio- en agrarische technologie, levensmiddelenproductie, olie-engineering, energie technologie, medicinale planten, etc.). Alvorens het bovenstaande te kunnen oppakken, moeten we door een zure appel bijten en dat heeft te maken met noodingrepen en herschikking van de gemaakte schulden.

Herschikking van schulden en naar wederopbouw

Herstel van de financiële stabiliteit, bescherming van de waarde van de Surinaamse munteenheid, en goede controle op herkomst van het geld worden de speerpunten van het herstelbeleid. Daarmee herwinnen van het vertrouwen in binnen- en buitenland in het financieel-monetair systeem. We zullen de overheidsuitgaven moeten brengen naar een doeltreffend niveau en de inkomsten verhogen, zonder dat dit de koopkracht van de burger verder aantast.

De VHP gaat de binnen- en de buitenlandse schulden herschikken en de nationale verdiencapaciteit verhogen, met het oog op een meer rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen.  In het wederopbouwprogramma van de VHP is een gerichte strategie ontwikkeld voor de herschikking van de schulden. We willen een vernieuwend begrotings- en investeringsbeleid, met duidelijke scheiding tussen inkomsten en uitgaven, verlaging van de overheidsuitgaven en een investeringsbegroting voor duurzame ontwikkeling. Subsidies moeten worden gestroomlijnd en aan een prestatiebeoordeling worden onderworpen. De VHP wil transparantheid bij de besteding van publieke gelden middels heldere doelstellingen en begrijpelijke publieke verantwoording. We kiezen voor een integraal management baten- en lastenstelsel. Dit stelsel maakt het mogelijk dat uitgaven en inkomsten in het teken staan van de periode waarin de activiteiten plaatsvinden. We gaan een gezond economisch- en investeringsklimaat scheppen, ten eerste voor de lokale ondernemers en ten tweede voor bonafide buitenlandse investeerders. Verder willen we de export een stimulans geven door meer te investeren in geavanceerde technologieën, techniek, kennis en kunde, en innovatie ter verbetering van efficiëntie, en de creatie van hoogwaardige  en concurrerende producten, diensten en arbeidsplaatsen.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst bij de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen. De uitgifte van gronden aan de burgers, de producenten en investeerders (zoals visgronden, landbouwgronden) moet gekoppeld worden aan concrete plannen ter voorkoming van speculatie. Diversificatie van de economie dient gericht te worden uitgewerkt in concrete acties, zodat de afhankelijkheid van de mijnbouwinkomsten vermindert.

Hier gaan we voor

De VHP stelt voor de volgende acties bij het zesde programma in het vooruitzicht:

1.In overleg met ondernemers en banken zorgen voor een gezond financieel- en economisch klimaat, en een stabiele wisselkoers.

2.Herschikking van de staatsschulden.

3.Een rechtvaardig belastingsysteem introduceren, waarbij de loontrekkers niet de grootste lasten dragen.

4.Een aantal wetten voor stimulering van de economie dringend aanpassen z.a. investeringswet, belastingwet, toerismewet, etc.

5.Aantrekken van goedkoop, extra, kapitaal bij o.a. internationale financieringsinstellingen met betere voorwaarden, en diasporagemeenschappen, zgn. diasporafonds voor investeringen. Hiermee kunnen lagere rentes verleend worden of kan men aandelen in lokale bedrijven kopen (joint ventures) i.p.v. geld lenen.

6.Het instellen van technologie specifieke kenniscentra, leerstoelen en wetenschapsfondsen in samenwerking met het bedrijfsleven en hogere onderwijsinstellingen.

De VHP staat voor: knappe koppen, brede schouders, sterke benen en actieve handen

Voor contact met de VHP, Mr. Jagernath Lachmonstraat 130, Paramaribo – Suriname, Telefoon: 494497/463939, Email: [email protected], Website: www.vhp.sr, FB: www.facebook.com/VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: