Zinvolle communicatie

Perfectionisten zijn wij doorgaans niet. Ook in onze sociale contacten streven wij dat gelukkig niet na. Voor fouten, vergissingen en misvattingen moet ruimte blijven bestaan. In plaats van elkaar in het openbaar beliegen, misleiden en vals beschuldigen vinden zinvolle discussies en gedachtewisselingennog altijd een plekje. Het kan anders, eenvoudig en toch nog interessant. Zoals in de volgende tweespraak. Bent u politicus? Jawel, is het antwoord van de aangesprokene. Waarom bent u dat? Om de mensen te dienen. Goed, maar niet om als eerlijke politicus in de eerste plaats God te dienen? Jazeker, dat hoort er ook bij. Maar politiek en godsdienst gaan toch niet samen? Want dat is toch de zo vaak gehoorde bewering? Waarom dan de plechtige uitspraak: zo waarlijk helpe mij God Almachtig? Ja. Als formaliteit wel. Daarna vergeten wij als ambtsdragers onze eigen woorden. Bij de Surinaamse politicus gaat het immers om de harde knikkers, de materiële opbrengsten. Maar is volgens u de afgelegde eed of beloofde trouw niet meer dan theatraal gedoe? Neen, het blijft een kwestie van het eigen geweten. Is de politicoloog de persoon die alles weet over de politiek? Want die twee begrippen lijken toch opvallend veel op elkaar? Neen.Want politicologie is niet de wetenschap die de politiek bestudeert maar die wel studie maakt van nationale een internationale machtsverhoudingen. De politicoloog is een professional, de politicus niet, want die vervult een politiek ambt, gekozen of benoemd, ongeacht zijn of haar opleidings- en ontwikkelingsniveau. Maar tussen opleiding en ontwikkeling bestaat toch geen verschil? Wie hoog opgeleid is, is toch vanzelfsprekend ook hoogontwikkeld? Neen, ook dat klopt niet.Door het geleerde te gebruiken in de praktijk komt de ontwikkeling op gang. Maar over die professional toch nog wat meer. Die moet zeker een academicus zijn. Klopt dat? Neen. Ook de niet-academicus is vaak de professional in de werkpraktijk. De afgestudeerde academicus zonder gedegenpraktijkervaring zal niet de professional in de ware betekenis van het woord zijn. Maar nu de vraag: wat typeert dan de professional? Welnu, de gestadige groei van het aantal professionals, ook in onze maatschappij, houdt onder meer verband met de ontwikkeling dat velen niet langer bereid zijn om in ondergeschiktheid de kost te verdienen. Jongeren vooral, ook als gevolg van individualisering, willen nu meer dan voorheen hun eigen weg opgaan. Zij willen in zelfstandigheid hun pad in de maatschappij zoeken. In werkorganisaties is de professional degene die op middelbaar of hoger niveau is geschoold, werkt in een sfeer van zelfstandigheid in een omgeving die intelligent omgaan met werken als kenmerk heeft.Het gaat om werkers die kritisch zijn ingesteld en die hun wijze van werken met gevatheid kunnen verklaren. Maar het woord professional komt opvallend overeen met het begrip ‘professor’,hoe zit dat?  Simpel uitgelegd: de professional is een kenniswerker die zelfstandig kan functioneren, terwijl de professor de docent, de schrijver en tevens de onderzoeker is die als zodanig benoemd wordt. De studie tot professor bestaat immers niet. En over de kenniswerker gesproken, is die een bijzonder persoon in een werkorganisatie? Zeker is dat zo. Niet eenieder in de organisatie kan als zodanig worden aangemerkt. In tegenstelling tot personeelsleden die routinematig werken,verrichten kenniswerkers werkzaamheden die om goede, gedegen of om fundamentele achtergrondkennis vragen om met grote mate van zelfstandigheid te kunnen functioneren. En welke waarde heeft de kenniswerker? Wel, kenniswerkers zijn voor de interne kennisoverdracht van bijzondere waarde voor de organisatie. De ervaren leerkracht, de journalist, de verpleegkundige, de verloskundige, de apotheker zijn allen professionals die autonoom kunnen functioneren. Werkt deprofessional altijd in een professionele organisatie? Niet altijd.Kenmerk van de professionele organisatie, is dat daarin specialisten werkzaam zijn die elk hun eigen praktijk hebben.Maar ook in de traditionele organisaties komen professionals veel voor. De meteoroloog die geheel zelfstandig kan werken en zijn betrouwbare gegevens over het weer verstrekt aan bijvoorbeeld de verkeerstoren handelt op grond van zowel zijn ruime theoretische achtergrondkennis over meteorologie als zijnpraktijkervaring. De verantwoordelijkheden in deze functie zijn aanzienlijk. De luchtverkeersleider begeleidt zelfstandig luchtvarenden binnen zijn verzorgingsgebied en draagt tevens grote verantwoordelijkheden in zijn taakuitoefening. Ook hier gaat het om de professional in zijn functievervulling. In het ziekenhuis zijn medici als professionals werkzaam. Zij kunnen zowel op individueel niveau als in multidisciplinair, maar meer in interdisciplinair verband werken aan het genezen van de patiënt. De voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie stellen de professionals steeds meer in staat kwaliteitswerk af te leveren. Maar nu wat anders. Is techniek niet identiek aan technologie? Neen. Onderscheid is hier nodig. Dat wat in het werken leidt van input naar output zijn de technische hulpmiddelen, weliswaar verwant met technologie. Het werkproces is van technische aard.Technologie daarentegen heeft betrekking op de kennis waarop het ontwikkelen van die technische faciliteiten is gebaseerd.Precies zoals het bestuderen van psychische verschijnselen op de psychologie als wetenschap is gebaseerd. (Einde dialoog.)

                         Met deze presentatie gaat de aanklacht gepaard tegen mensen in de politiek, de vakbeweging of elders die er werk van maken onze maatschappij aanhoudend te vergiftigen met hun begeerten, leugens, scheldpartijen, beledigingen,insinuaties en wantrouwen in het openbaar, waardoor vooral de jongeren beschadigd raken. Met dit artikel, deze beknopte uitleg over willekeurig gekozen onderwerpen wil slechts aangetoond worden dat het ook anders kan in de onderlinge communicatie.Elkaar met de nuttige zaken bezighouden. Milieuvervuilershebben vooral voor de studerenden geen aandachtswaarde. Laat dat duidelijk gezegd wezen. Leugenaars en bedriegers, ook in de politiek, hebben geen meerwaarde. Houd hen op afstand. Veel meer dan ‘social distance’.

Stanley Westerborg

Organisatieanalist

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: