Veilige en prettige buurten met meer sociale controle

Henry R. Ori

We bespreken de derde van de 10 programmalijnen uit het verkiezingsprogramma van de VHP met als titel: “ Veilige en Prettige buurten met meer sociale controle”.

Onze burgers hechten waarde aan een leefbare woonomgeving en hun veiligheid. Dat moet anders in de komende kabinetsperiode. Iedere burger in Suriname wenst rustig en veilig te wonen in zijn eigen woning zonder geluids-, verkeers-, water-, vuil en andere overlast. De woonomgeving moet ook goed bereikbaar zijn. Immers, een goede verplaatsbaarheid van personen, en een gezonde woon- en leefomgeving zorgen voor optimale werk-en studieprestaties, en minder stress.

Aan de basis hiervan ligt een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en bijbehorende wet- en regelegeving, met faciliteiten voor wonen en werken en onderwijs, recreatiemogelijkheden, goede wegen en afwatering, optimaal openbaar vervoer, gezond drinkwater, elektriciteit en internet. De VHP zal inzichten en instrumenten aanwenden om de openbare ruimte effectiever gebruiken. De VHP zal de knelpunten in het huidige wegennet willen oplossen en gaat voor het inrichten van parkeerplaatsen, parken en groene zones.

Een grote zorg is de bescherming van Surinamers in de kuststrook i.v.m. zeespiegelstijging middels onderzoek en preventieve voorstellen. De VHP gaat voor groene bescherming van de kust omdat de biodiversiteit ook behouden moeten worden. Waar er een dreigend gevaar heerst zullen harde maatregelen moeten worden genomen voor kustbescherming. De VHP gaat voor het stimuleren van woon- en productiegebieden naar hoger gelegen gebieden middels studies, subsidies en ruimtelijke ordeningswetgeving.

De kwaliteit van het veiligheidstoezicht moet verbeteren

De burger moet zich veilig op straat en thuis voelen. Hiervoor moeten extra middelen komen voor ICT, meer deskundigheid, uitbreiding van het aantal agenten en flexibelere beloning in de politieregio’s (districten). De VHP wil meer toezicht in de ressorten en wijken. De ressortraden dienen per ressort een integraal veiligheidsplan op te stellen. De centrale overheid verleent hierbij ondersteuning door middel van budgetten, expertkennis en trainingen. 

De VHP wil een lik-op-stuk beleid (onmiddellijke berechting en aandacht voor het slachtoffer) voor wat betreft de criminaliteitsbestrijding voor een geloofwaardige rechtshandhaving. Daarvoor zijn meer specialistische rechercheteams, specialistische kamers, officieren van justitie, rechters en ondersteunend justitieel personeel nodig. De VHP wil de positie van slachtoffers en nabestaanden in de gehele justitiële keten versterken met betere informatie tijdens het strafproces en een spreekrecht op de openbare terechtzitting. De VHP is voorstander van een electronische aangifte-volgsysteem, waarbij burgers eenvoudiger en sneller aangifte kunnen doen.

De VHP wil de instroom van immigranten beperken. Het loopt nu de spuigaten uit. De VHP is geen voorstander van Suriname als immigratieland. Een te grote instroom van ongecontroleerde immigranten leidt tot spanningen op het gebied van veiligheid, wonen, onderwijs, werkgelegenheid en zorg. Een streng toelatingsbeleid moet gekoppeld worden aan een actief uitzettingsbeleid. De nieuwkomers moeten actief gaan meedoen aan de Surinaamse samenleving, daarvoor dienen zij met success een inburgeringsperiode van zes maanden te doorlopen middels cursussen en begeleiding. Naturalisatie kan pas na verblijf van vijf jaar in Suriname.

Ruimtelijke inrichting

In Suriname wordt ernstig geknoeid met de ruimtelijke inrichting. Dat vraagt om een andere aanpak. De ruimtelijke inrichting in Suriname gaat anders moeten worden aangepakt, maar dit vraagt om een bestuurlijk proces op gang te brengen, waarbij enerzijds belanghebbenden worden verleid om in onderling overleg met creatieve en stimulerende plannen te komen en waarbij anderzijds de centrale overheid waakt over de kwaliteit van deze plannen. Dat kan niet worden overgelaten aan projectontwikkelaars.

We willen terug naar een duurzaam ordeningsbeleid met ordenende principes als water, esthetische en landschappelijke cultuurwaarden, recreatie, natuurontwikkeling, parkeren, verkeer, toerisme stroken, agrarische bedrijvigheid, industrie- en bedrijfsterreinen, en wonen en werken.

Hier gaan we voor!

De VHP stelt de volgende acties bij het derde programma in het vooruitzicht:

1.De buurtontwikkeling wordt i.s.m. de bewoners serieus aangepakt, zodat buurten veiliger worden, met voldoende buurtwacht faciliteiten, zichtbare en bereikbare politionele diensten, recreatiefaciliteiten, voetpaden, e.d.

2.Het Openbaar Vervoer moet aantrekkelijker worden met betere verbindingen en busterminals.

3.Er komt een Nationaal Verkeersplan, zodat knelpunten worden opgelost en het verkeer veiliger wordt. Daarbij moet het aantal verkeersslachtoffers binnen drie jaar met de helft zijn teruggebracht. 4.Ook wordt er een tweede brug over de Surinamerivier en een veerverbinding geprojecteerd en geoperationaliseerd, terwijl gevaarlijk en zwaar verkeer via speciale routes moet rijden.

5. Woonbuurten en openbare ruimten moeten schoon zijn en geen ziektes verspreiden. Daarom zal de vuilophaal en vuilverwerking goed aangepakt moeten worden, inclusief gescheiden vuilophaal.

6.De landelijke ruimtelijke planning wordt verbeterd met onder andere bestemmingsplannen, zodat niet iedereen overal van alles kan doen en het wonen gescheiden wordt van productie. Hierdoor kan de infrastructuur (met nieuwe wegen, bruggen, kanalen, voet- en fietspaden, e.d.) beter worden onderhouden, gepland en onderhouden.

7.In het kader van boedelkwesties wordt wetgeving voorbereid en versnelde procedures voor afwikkeling van deze jarenlang slepende kwesties.

8. De ontwikkeling van nieuwe spelregels middels wet- en regelgeving voor immigranten

Voor de VHP is Politiek Passie en wij gaan voor: Burgers veilig op straat en thuis, Minder bureaucratie, Meer service voor de burgers en de Staatsschuld niet naar onze kinderen!

Voor contact met de VHP

Mr. Jagernath Lachmonstraat 130,

Telefoon: 494497/463939

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: